Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xia Hu

MGAE: Masked Autoencoders for Self-Supervised Learning on Graphs


Jan 07, 2022
Qiaoyu Tan, Ninghao Liu, Xiao Huang, Rui Chen, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Similarity-Aware Time-Series Classification


Jan 06, 2022
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Kaixiong Zhou, Xia Hu

* Accepted by SDM 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Defense Against Explanation Manipulation


Nov 08, 2021
Ruixiang Tang, Ninghao Liu, Fan Yang, Na Zou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

CAP: Co-Adversarial Perturbation on Weights and Features for Improving Generalization of Graph Neural Networks


Oct 28, 2021
Haotian Xue, Kaixiong Zhou, Tianlong Chen, Kai Guo, Xia Hu, Yi Chang, Xin Wang


  Access Paper or Ask Questions

What do Compressed Large Language Models Forget? Robustness Challenges in Model Compression


Oct 16, 2021
Mengnan Du, Subhabrata Mukherjee, Yu Cheng, Milad Shokouhi, Xia Hu, Ahmed Hassan Awadallah


  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Graph Neural Networks


Sep 23, 2021
Kai Guo, Kaixiong Zhou, Xia Hu, Yu Li, Yi Chang, Xin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Label Smoothing To Regularize Large-Scale Graph Training


Aug 30, 2021
Kaixiong Zhou, Ninghao Liu, Fan Yang, Zirui Liu, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks for Training Deeper Graph Neural Networks: A Comprehensive Benchmark Study


Aug 24, 2021
Tianlong Chen, Kaixiong Zhou, Keyu Duan, Wenqing Zheng, Peihao Wang, Xia Hu, Zhangyang Wang

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

AutoVideo: An Automated Video Action Recognition System


Aug 10, 2021
Daochen Zha, Zaid Pervaiz Bhat, Yi-Wei Chen, Yicheng Wang, Sirui Ding, Anmoll Kumar Jain, Mohammad Qazim Bhat, Kwei-Herng Lai, Jiaben Chen, Na Zou, Xia Hu

* https://github.com/datamllab/autovideo 

  Access Paper or Ask Questions

Dirichlet Energy Constrained Learning for Deep Graph Neural Networks


Jul 06, 2021
Kaixiong Zhou, Xiao Huang, Daochen Zha, Rui Chen, Li Li, Soo-Hyun Choi, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Generating the Graph Gestalt: Kernel-Regularized Graph Representation Learning


Jun 29, 2021
Kiarash Zahirnia, Ankita Sakhuja, Oliver Schulte, Parmis Nadaf, Ke Li, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Fairness via Representation Neutralization


Jun 23, 2021
Mengnan Du, Subhabrata Mukherjee, Guanchu Wang, Ruixiang Tang, Ahmed Hassan Awadallah, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Model-Based Counterfactual Synthesizer for Interpretation


Jun 16, 2021
Fan Yang, Sahan Suresh Alva, Jiahao Chen, Xia Hu

* 11 pages in total; To appear in KDD'21; 

  Access Paper or Ask Questions

DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning


Jun 11, 2021
Daochen Zha, Jingru Xie, Wenye Ma, Sheng Zhang, Xiangru Lian, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simplifying Deep Reinforcement Learning via Self-Supervision


Jun 10, 2021
Daochen Zha, Kwei-Herng Lai, Kaixiong Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

A General Taylor Framework for Unifying and Revisiting Attribution Methods


May 28, 2021
Huiqi Deng, Na Zou, Mengnan Du, Weifu Chen, Guocan Feng, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Representations for Time Series


May 21, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Time-series Representation Learning With Multi-Level Disentanglement


May 17, 2021
Yuening Li, Zhengzhang Chen, Daochen Zha, Mengnan Du, Denghui Zhang, Haifeng Chen, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Preserving Back-propagation: Learn to Invert for Faithful Attribution


Apr 14, 2021
Huiqi Deng, Na Zou, Weifu Chen, Guocan Feng, Mengnan Du, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

DivAug: Plug-in Automated Data Augmentation with Explicit Diversity Maximization


Mar 26, 2021
Zirui Liu, Haifeng Jin, Ting-Hsiang Wang, Kaixiong Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpreting and Mitigating Shortcut Learning Behavior of NLU models


Mar 18, 2021
Mengnan Du, Varun Manjunatha, Rajiv Jain, Ruchi Deshpande, Franck Dernoncourt, Jiuxiang Gu, Tong Sun, Xia Hu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Model Complexity of Deep Learning: A Survey


Mar 08, 2021
Xia Hu, Lingyang Chu, Jian Pei, Weiqing Liu, Jiang Bian


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Rank the Episodes: A Simple Approach for Exploration in Procedurally-Generated Environments


Feb 04, 2021
Daochen Zha, Wenye Ma, Lei Yuan, Xia Hu, Ji Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Counterfactuals for Neural Networks via Attribute-Informed Perturbation


Jan 18, 2021
Fan Yang, Ninghao Liu, Mengnan Du, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Serial Number: Computational Watermarking for DNN Intellectual Property Protection


Nov 17, 2020
Ruixiang Tang, Mengnan Du, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions