Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Houqiang Li

Learning Fine-Grained Motion Embedding for Landscape Animation


Sep 06, 2021
Hongwei Xue, Bei Liu, Huan Yang, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training


Sep 01, 2021
Yimin Fan, Yaobo Liang, Alexandre Muzio, Hany Hassan, Houqiang Li, Ming Zhou, Nan Duan

* To Appear at the Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Heredity-aware Child Face Image Generation with Latent Space Disentanglement


Aug 25, 2021
Xiao Cui, Wengang Zhou, Yang Hu, Weilun Wang, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Conditional DETR for Fast Training Convergence


Aug 19, 2021
Depu Meng, Xiaokang Chen, Zejia Fan, Gang Zeng, Houqiang Li, Yuhui Yuan, Lei Sun, Jingdong Wang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Instance-wise Hard Negative Example Generation for Contrastive Learning in Unpaired Image-to-Image Translation


Aug 11, 2021
Weilun Wang, Wengang Zhou, Jianmin Bao, Dong Chen, Houqiang Li

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Inductive and Transductive Learning for Video Object Segmentation


Aug 08, 2021
Yunyao Mao, Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li

* To appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

From Multi-View to Hollow-3D: Hallucinated Hollow-3D R-CNN for 3D Object Detection


Jul 30, 2021
Jiajun Deng, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* This paper has been accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised Off-Policy Ranking


Jul 03, 2021
Yue Jin, Yue Zhang, Tao Qin, Xudong Zhang, Jian Yuan, Houqiang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Knowledge Distillation: An Inheritance and Exploration Framework


Jul 01, 2021
Zhen Huang, Xu Shen, Jun Xing, Tongliang Liu, Xinmei Tian, Houqiang Li, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Adjacent Network for Language Grounding


Jun 30, 2021
Yuechen Wang, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Houqiang Li

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-Language Pre-training


Jun 28, 2021
Hongwei Xue, Yupan Huang, Bei Liu, Houwen Peng, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Dual-view Molecule Pre-training


Jun 17, 2021
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Diversity and Invariance in Yourself for Visual Pre-Training Task


Jun 01, 2021
Longhui Wei, Lingxi Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Improving Sign Language Translation with Monolingual Data by Sign Back-Translation


May 26, 2021
Hao Zhou, Wengang Zhou, Weizhen Qi, Junfu Pu, Houqiang Li

* To appear in 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training


Apr 19, 2021
Chenyi Lei, Shixian Luo, Yong Liu, Wanggui He, Jiamang Wang, Guoxin Wang, Haihong Tang, Chunyan Miao, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

TransVG: End-to-End Visual Grounding with Transformers


Apr 17, 2021
Jiajun Deng, Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Wengang Zhou, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation


Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Task-Independent Knowledge Makes for Transferable Representations for Generalized Zero-Shot Learning


Apr 05, 2021
Chaoqun Wang, Xuejin Chen, Shaobo Min, Xiaoyan Sun, Houqiang Li

* Accepted at AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Diverse Structure for Image Inpainting With Hierarchical VQ-VAE


Mar 18, 2021
Jialun Peng, Dong Liu, Songcen Xu, Houqiang Li

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

IOT: Instance-wise Layer Reordering for Transformer Structures


Mar 05, 2021
Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted at ICLR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-based 3D Object Detection


Feb 05, 2021
Jiajun Deng, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Transformation for Self-supervised Correspondence Learning


Dec 09, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li

* To appear in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pre-training for Person Re-identification


Dec 07, 2020
Dengpan Fu, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Hao Yang, Lu Yuan, Lei Zhang, Houqiang Li, Dong Chen

* 12 pages including supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Inception Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition


Nov 26, 2020
Zhen Huang, Xu Shen, Xinmei Tian, Houqiang Li, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Contrastive Learning: Encoding Spatial Information for Compact Visual Representations


Nov 19, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Longhui Wei, Xiaopeng Zhang, Hao Li, Zijie Yang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?


Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions