Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Houqiang Li

Understanding Chinese Video and Language via Contrastive Multimodal Pre-Training


Apr 19, 2021
Chenyi Lei, Shixian Luo, Yong Liu, Wanggui He, Jiamang Wang, Guoxin Wang, Haihong Tang, Chunyan Miao, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

TransVG: End-to-End Visual Grounding with Transformers


Apr 17, 2021
Jiajun Deng, Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Wengang Zhou, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation


Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Task-Independent Knowledge Makes for Transferable Representations for Generalized Zero-Shot Learning


Apr 05, 2021
Chaoqun Wang, Xuejin Chen, Shaobo Min, Xiaoyan Sun, Houqiang Li

* Accepted at AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Diverse Structure for Image Inpainting With Hierarchical VQ-VAE


Mar 18, 2021
Jialun Peng, Dong Liu, Songcen Xu, Houqiang Li

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

IOT: Instance-wise Layer Reordering for Transformer Structures


Mar 05, 2021
Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted at ICLR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-based 3D Object Detection


Feb 05, 2021
Jiajun Deng, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, Houqiang Li

* AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining


Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Transformation for Self-supervised Correspondence Learning


Dec 09, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Houqiang Li

* To appear in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pre-training for Person Re-identification


Dec 07, 2020
Dengpan Fu, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Hao Yang, Lu Yuan, Lei Zhang, Houqiang Li, Dong Chen

* 12 pages including supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Inception Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition


Nov 26, 2020
Zhen Huang, Xu Shen, Xinmei Tian, Houqiang Li, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Contrastive Learning: Encoding Spatial Information for Compact Visual Representations


Nov 19, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Longhui Wei, Xiaopeng Zhang, Hao Li, Zijie Yang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?


Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-Ads: A Looking Ahead Strategy for Generative Retrieval Models in Sponsored Search Engine


Oct 21, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Jian Jiao, Bo Shao, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Continuous Sign Language Recognition via Cross Modality Augmentation


Oct 11, 2020
Junfu Pu, Wengang Zhou, Hezhen Hu, Houqiang Li

* Accepted to ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Person Re-identification with Iterative Impression Aggregation


Sep 21, 2020
Dengpan Fu, Bo Xin, Jingdong Wang, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Gang Hua, Houqiang Li

* Accepted by Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Wireless Positioning: Effective Person Re-identification with Recurrent Context Propagation


Sep 04, 2020
Yiheng Liu, Wengang Zhou, Mao Xi, Sanjing Shen, Houqiang Li

* Accepted by ACM MM 2020 as Oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Global-local Enhancement Network for NMFs-aware Sign Language Recognition


Aug 24, 2020
Hezhen Hu, Wengang Zhou, Junfu Pu, Houqiang Li

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Representation Learning for Real-Time Tracking


Jul 22, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Yibing Song, Chao Ma, Wei Liu, Houqiang Li

* Journal version of the CVPR2019 paper "Unsupervised Deep Tracking". Accepted by IJCV. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.01828 

  Access Paper or Ask Questions

Single Shot Video Object Detector


Jul 07, 2020
Jiajun Deng, Yingwei Pan, Ting Yao, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tao Mei

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia; The code is available at \url{https://github.com/ddjiajun/SSVD

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Integer-Arithmetic-Only Convolutional Neural Networks


Jun 21, 2020
Hengrui Zhao, Dong Liu, Houqiang Li

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Regression Tracking: Towards Online Hard Distractor Discrimination


Jun 18, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian, Houqiang Li

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

M-LVC: Multiple Frames Prediction for Learned Video Compression


Apr 21, 2020
Jianping Lin, Dong Liu, Houqiang Li, Feng Wu

* Accepted to appear in CVPR2020; camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Relation Networks for Video Action Detection


Mar 31, 2020
Dong Li, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Houqiang Li, Tao Mei

* Accepted as a full paper for ACMMM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating BERT into Neural Machine Translation


Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Multi-Cue Network for Continuous Sign Language Recognition


Feb 08, 2020
Hao Zhou, Wengang Zhou, Yun Zhou, Houqiang Li

* Accepted as an oral presentation paper at AAAI 2020. (To appear in Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence) 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Hindsight Experience Replay


Feb 06, 2020
Qiwei He, Liansheng Zhuang, Houqiang Li

* 7 pages, 5 figures, 1 table, submitted to IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions