Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Shadow Correspondence for Video Shadow Detection


Jul 30, 2022
Xinpeng Ding, Jingweng Yang, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Instance Shadow Detection with A Single-Stage Detector


Jul 11, 2022
Tianyu Wang, Xiaowei Hu, Pheng-Ann Heng, Chi-Wing Fu

* Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). This is the journal version of arXiv:1911.07034 and https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Wang_Single-Stage_Instance_Shadow_Detection_With_Bidirectional_Relation_Learning_CVPR_2021_paper.pdf 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Message Propagation Network for RGB-D Salient Object Detection


Jun 20, 2022
Baian Chen, Zhilei Chen, Xiaowei Hu, Jun Xu, Haoran Xie, Mingqiang Wei, Jing Qin

* 12 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding


Jun 12, 2022
Haotian Zhang, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Yen-Chun Chen, Liunian Harold Li, Xiyang Dai, Lijuan Wang, Lu Yuan, Jenq-Neng Hwang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language


May 31, 2022
Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spatial Autoregressive Coding for Graph Neural Recommendation


May 19, 2022
Jiayi Zheng, Ling Yang, Heyuan Wang, Cheng Yang, Yinghong Li, Xiaowei Hu, Shenda Hong

* preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge


Apr 20, 2022
Sheng Shen, Chunyuan Li, Xiaowei Hu, Yujia Xie, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Anna Rohrbach, Zhe Gan, Lijuan Wang, Lu Yuan, Ce Liu, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Jianfeng Gao

* Preprint. The first three authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enhancing Pseudo Label Quality for Semi-SupervisedDomain-Generalized Medical Image Segmentation


Jan 21, 2022
Huifeng Yao, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Injecting Semantic Concepts into End-to-End Image Captioning


Dec 09, 2021
Zhiyuan Fang, Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Lin Liang, Zhe Gan, Lijuan Wang, Yezhou Yang, Zicheng Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>