Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongxia Yang

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reliable Adversarial Distillation with Unreliable Teachers


Jun 09, 2021
Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Bo Han, Jingfeng Zhang, Tongliang Liu, Gang Niu, Jingren Zhou, Jianliang Xu, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Relation Alignment for Calibrated Cross-modal Retrieval


Jun 01, 2021
Shuhuai Ren, Junyang Lin, Guangxiang Zhao, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, Xu Sun, Hongxia Yang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Gradient Item Retrieval


May 31, 2021
Haonan Wang, Chang Zhou, Carl Yang, Hongxia Yang, Jingrui He

* Accepted by The International World Wide Web Conference (WWW), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval


May 31, 2021
Shuai Bai, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Junyang Lin, Zhu Zhang, Chang Zhou, Yi Yang, Hongxia Yang

* CVPR 2021 AI CITY CHALLENGE Natural Language-Based Vehicle Retrieval Top 1 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation


May 31, 2021
Peng Wang, Junyang Lin, An Yang, Chang Zhou, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 13 pages, 2 figures. Accepted in ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Linear-Time Self Attention with Codeword Histogram for Efficient Recommendation


May 28, 2021
Yongji Wu, Defu Lian, Neil Zhenqiang Gong, Lu Yin, Mingyang Yin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages. Accepted by the Web Conference 2021 (WWW '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Lifelong Sequential Recommendation with Incremental Multi-Interest Attention


May 28, 2021
Yongji Wu, Lu Yin, Defu Lian, Mingyang Yin, Neil Zhenqiang Gong, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CogView: Mastering Text-to-Image Generation via Transformers


May 28, 2021
Ming Ding, Zhuoyi Yang, Wenyi Hong, Wendi Zheng, Chang Zhou, Da Yin, Junyang Lin, Xu Zou, Zhou Shao, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Graph Learning -- A Position Paper


May 24, 2021
Huanding Zhang, Tao Shen, Fei Wu, Mingyang Yin, Hongxia Yang, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Conditional Transport for Representation Learning


May 08, 2021
Huangjie Zheng, Xu Chen, Jiangchao Yao, Hongxia Yang, Chunyuan Li, Ya Zhang, Hao Zhang, Ivor Tsang, Jingren Zhou, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Device-Cloud Collaborative Learning for Recommendation


Apr 14, 2021
Jiangchao Yao, Feng Wang, KunYang Jia, Bo Han, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Models


Mar 23, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Generation from Pre-trained Language Models via Inverse Prompting


Mar 19, 2021
Xu Zou, Da Yin, Qingyang Zhong, Hongxia Yang, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Learning with Group Noise


Mar 17, 2021
Qizhou Wang, Jiangchao Yao, Chen Gong, Tongliang Liu, Mingming Gong, Hongxia Yang, Bo Han


  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Model


Mar 03, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Co-Attention Network for Multi-View Subspace Learning


Feb 15, 2021
Lecheng Zheng, Yu Cheng, Hongxia Yang, Nan Cao, Jingrui He

* Accepted by WWW21 

  Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time Series


Feb 10, 2021
Yunfei Chu, Xiaowei Wang, Jianxin Ma, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Interaction of Adversarial Training with Noisy Labels


Feb 09, 2021
Jianing Zhu, Jingfeng Zhang, Bo Han, Tongliang Liu, Gang Niu, Hongxia Yang, Mohan Kankanhalli, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-hop Reasoning for Long Text Generation


Sep 28, 2020
Liang Zhao, Jingjing Xu, Junyang Lin, Yichang Zhang, Hongxia Yang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

DVE: Dynamic Variational Embeddings with Applications in Recommender Systems


Aug 27, 2020
Meimei Liu, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

DeVLBert: Learning Deconfounded Visio-Linguistic Representations


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Tan Wang, Kun Kuang, Zhou Zhao, Jianke Zhu, Jin Yu, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions