Alert button
Picture for Shengyu Zhang

Shengyu Zhang

Alert button

AuG-KD: Anchor-Based Mixup Generation for Out-of-Domain Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Zihao Tang, Zheqi Lv, Shengyu Zhang, Yifan Zhou, Xinyu Duan, Fei Wu, Kun Kuang

Figure 1 for AuG-KD: Anchor-Based Mixup Generation for Out-of-Domain Knowledge Distillation
Figure 2 for AuG-KD: Anchor-Based Mixup Generation for Out-of-Domain Knowledge Distillation
Figure 3 for AuG-KD: Anchor-Based Mixup Generation for Out-of-Domain Knowledge Distillation
Figure 4 for AuG-KD: Anchor-Based Mixup Generation for Out-of-Domain Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

ModelGPT: Unleashing LLM's Capabilities for Tailored Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Zihao Tang, Zheqi Lv, Shengyu Zhang, Fei Wu, Kun Kuang

Viaarxiv icon

Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Shuhe Wang, Beiming Cao, Shengyu Zhang, Xiaoya Li, Jiwei Li, Fei Wu, Guoyin Wang, Eduard Hovy

Figure 1 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 2 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 3 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 4 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Viaarxiv icon

Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Liqun Deng, Wenqiao Zhang, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Xin Jiang

Figure 1 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 2 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 3 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Figure 4 for Music-PAW: Learning Music Representations via Hierarchical Part-whole Interaction and Contrast
Viaarxiv icon

Sentiment Analysis through LLM Negotiations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Shengyu Zhang, Shuhe Wang, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 2 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 3 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 4 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Viaarxiv icon

Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Shengyu Zhang, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Sen Zhang, Xiaofei Sun, Shuhe Wang, Jiwei Li, Runyi Hu, Tianwei Zhang, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 2 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 3 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 4 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Viaarxiv icon

DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Yanting Yang, Jieming Zhu, Liqun Deng, Zhou Zhao, Zhenhua Dong, Ruiqi Li, Lichao Zhang, Fei Wu

Figure 1 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 2 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 3 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Figure 4 for DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Viaarxiv icon

Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Jiaxian Yan, Zhaofeng Ye, Ziyi Yang, Chengqiang Lu, Shengyu Zhang, Qi Liu, Jiezhong Qiu

Figure 1 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 2 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 3 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 4 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Viaarxiv icon

Denoising Multi-modal Sequential Recommenders with Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Wenqiao Zhang, Rui Zhang, Xiaofei He, Fei Wu

Figure 1 for Denoising Multi-modal Sequential Recommenders with Contrastive Learning
Figure 2 for Denoising Multi-modal Sequential Recommenders with Contrastive Learning
Figure 3 for Denoising Multi-modal Sequential Recommenders with Contrastive Learning
Figure 4 for Denoising Multi-modal Sequential Recommenders with Contrastive Learning
Viaarxiv icon