Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Xie

Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification


Apr 07, 2021
Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

A Case for 3D Integrated System Design for Neuromorphic Computing & AI Applications


Mar 02, 2021
Eren Kurshan, Hai Li, Mingoo Seok, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

IronMan: GNN-assisted Design Space Exploration in High-Level Synthesis via Reinforcement Learning


Feb 16, 2021
Nan Wu, Yuan Xie, Cong Hao


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Machine Learning for Computer Architecture and Systems


Feb 16, 2021
Nan Wu, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds


Jan 07, 2021
Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

AU-Expression Knowledge Constrained Representation Learning for Facial Expression Recognition


Dec 29, 2020
Tao Pu, Tianshui Chen, Yuan Xie, Hefeng Wu, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Training and Inference for Integer-Based Semantic Segmentation Network


Nov 30, 2020
Jiayi Yang, Lei Deng, Yukuan Yang, Yuan Xie, Guoqi Li

* 17 page, 12 figures, submitted to Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Look into Facial Expression Domain Adaptation: Adversarial Graph Learning and A Fair Evaluation Benchmark


Aug 27, 2020
Tianshui Chen, Tao Pu, Yuan Xie, Hefeng Wu, Lingbo Liu, Liang Lin

* Extension of our ACM MM 2020 paper. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.00859 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Graph Representation Adaptation for Cross-Domain Facial Expression Recognition


Aug 04, 2020
Yuan Xie, Tianshui Chen, Tao Pu, Hefeng Wu, Liang Lin

* Accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Anomaly Detection via Latent Regularized Adversarial Network


Jul 09, 2020
Nan Wang, Chengwei Chen, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SmartExchange: Trading Higher-cost Memory Storage/Access for Lower-cost Computation


May 08, 2020
Yang Zhao, Xiaohan Chen, Yue Wang, Chaojian Li, Haoran You, Yonggan Fu, Yuan Xie, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted by 47th International Symposium on Computer Architecture (ISCA'2020) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing


May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TIMELY: Pushing Data Movements and Interfaces in PIM Accelerators Towards Local and in Time Domain


May 03, 2020
Weitao Li, Pengfei Xu, Yang Zhao, Haitong Li, Yuan Xie, Yingyan Lin

* Accepted by 47th International Symposium on Computer Architecture (ISCA'2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Comparing SNNs and RNNs on Neuromorphic Vision Datasets: Similarities and Differences


May 02, 2020
Weihua He, YuJie Wu, Lei Deng, Guoqi Li, Haoyu Wang, Yang Tian, Wei Ding, Wenhui Wang, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Computation on Sparse Neural Networks: an Inspiration for Future Hardware


Apr 24, 2020
Fei Sun, Minghai Qin, Tianyun Zhang, Liu Liu, Yen-Kuang Chen, Yuan Xie

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Segmentation Network for Ultra-Resolution Medical Images


Feb 19, 2020
Tong Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Bicheng Dai, Shuxin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Acoustic anomaly detection via latent regularized gaussian mixture generative adversarial networks


Feb 05, 2020
Chengwei Chen, Pan Chen, Lingyu Yang, Jinyuan Mo, Haichuan Song, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection by Latent Regularized Dual Adversarial Networks


Feb 05, 2020
Chengwei Chen, Pan Chen, Haichuan Song, Yiqing Tao, Yuan Xie, Shouhong Ding, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Novelty Detection via Non-Adversarial Generative Network


Feb 03, 2020
Chengwei Chen, Wang Yuan, Yuan Xie, Yanyun Qu, Yiqing Tao, Haichuan Song, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

SceneEncoder: Scene-Aware Semantic Segmentation of Point Clouds with A Learnable Scene Descriptor


Jan 24, 2020
Jiachen Xu, Jingyu Gong, Jie Zhou, Xin Tan, Yuan Xie, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Memristor Hardware-Friendly Reinforcement Learning


Jan 20, 2020
Nan Wu, Adrien Vincent, Dmitri Strukov, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Adversarial Attack in Spiking Neural Networks with Spike-Compatible Gradient


Jan 01, 2020
Ling Liang, Xing Hu, Lei Deng, Yujie Wu, Guoqi Li, Yufei Ding, Peng Li, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive and Modularized Statistical Framework for Gradient Norm Equality in Deep Neural Networks


Jan 01, 2020
Zhaodong Chen, Lei Deng, Bangyan Wang, Guoqi Li, Yuan Xie

* Under review as a regular paper in TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Poq: Projection-based Runtime Assertions for Debugging on a Quantum Computer


Nov 28, 2019
Gushu Li, Li Zhou, Nengkun Yu, Yufei Ding, Mingsheng Ying, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

DARB: A Density-Aware Regular-Block Pruning for Deep Neural Networks


Nov 20, 2019
Ao Ren, Tao Zhang, Yuhao Wang, Sheng Lin, Peiyan Dong, Yen-kuang Chen, Yuan Xie, Yanzhi Wang

* This paper has been accepted by AAAI'2020 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive SNN Compression Using ADMM Optimization and Activity Regularization


Nov 03, 2019
Lei Deng, Yujie Wu, Yifan Hu, Ling Liang, Guoqi Li, Xing Hu, Yufei Ding, Peng Li, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions