Alert button
Picture for Yuhang Liu

Yuhang Liu

Alert button

Revealing Multimodal Contrastive Representation Learning through Latent Partial Causal Models

Feb 09, 2024
Yuhang Liu, Zhen Zhang, Dong Gong, Biwei Huang, Mingming Gong, Anton van den Hengel, Kun Zhang, Javen Qinfeng Shi

Viaarxiv icon

Detection-based Intermediate Supervision for Visual Question Answering

Dec 26, 2023
Yuhang Liu, Daowan Peng, Wei Wei, Yuanyuan Fu, Wenfeng Xie, Dangyang Chen

Viaarxiv icon

CLAP: Contrastive Learning with Augmented Prompts for Robustness on Pretrained Vision-Language Models

Nov 28, 2023
Yichao Cai, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Javen Qinfeng Shi

Viaarxiv icon

MindLLM: Pre-training Lightweight Large Language Model from Scratch, Evaluations and Domain Applications

Oct 29, 2023
Yizhe Yang, Huashan Sun, Jiawei Li, Runheng Liu, Yinghao Li, Yuhang Liu, Heyan Huang, Yang Gao

Figure 1 for MindLLM: Pre-training Lightweight Large Language Model from Scratch, Evaluations and Domain Applications
Figure 2 for MindLLM: Pre-training Lightweight Large Language Model from Scratch, Evaluations and Domain Applications
Figure 3 for MindLLM: Pre-training Lightweight Large Language Model from Scratch, Evaluations and Domain Applications
Figure 4 for MindLLM: Pre-training Lightweight Large Language Model from Scratch, Evaluations and Domain Applications
Viaarxiv icon

Identifiable Latent Polynomial Causal Models Through the Lens of Change

Oct 24, 2023
Yuhang Liu, Zhen Zhang, Dong Gong, Mingming Gong, Biwei Huang, Anton van den Hengel, Kun Zhang, Javen Qinfeng Shi

Figure 1 for Identifiable Latent Polynomial Causal Models Through the Lens of Change
Figure 2 for Identifiable Latent Polynomial Causal Models Through the Lens of Change
Figure 3 for Identifiable Latent Polynomial Causal Models Through the Lens of Change
Figure 4 for Identifiable Latent Polynomial Causal Models Through the Lens of Change
Viaarxiv icon

HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V

Sep 27, 2023
Yuhang Liu, Boyi Sun, Yuke Li, Yuzheng Hu, Fei-Yue Wang

Figure 1 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 2 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 3 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 4 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Viaarxiv icon

Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier

Jul 22, 2023
Zhixing Zhang, Ziwei Zhao, Dong Wang, Shishuang Zhao, Yuhang Liu, Jia Liu, Liwei Wang

Figure 1 for Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier
Figure 2 for Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier
Figure 3 for Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier
Figure 4 for Topology-Preserving Automatic Labeling of Coronary Arteries via Anatomy-aware Connection Classifier
Viaarxiv icon

PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction

Sep 13, 2022
Dong Wang, Zhao Zhang, Ziwei Zhao, Yuhang Liu, Yihong Chen, Liwei Wang

Figure 1 for PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction
Figure 2 for PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction
Figure 3 for PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction
Figure 4 for PointScatter: Point Set Representation for Tubular Structure Extraction
Viaarxiv icon

Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning

Aug 30, 2022
Zhen Zhang, Ignavier Ng, Dong Gong, Yuhang Liu, Ehsan M Abbasnejad, Mingming Gong, Kun Zhang, Javen Qinfeng Shi

Figure 1 for Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Figure 2 for Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Figure 3 for Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Figure 4 for Truncated Matrix Power Iteration for Differentiable DAG Learning
Viaarxiv icon