Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Wu

Adaptive Hierarchical Graph Reasoning with Semantic Coherence for Video-and-Language Inference


Jul 26, 2021
Juncheng Li, Siliang Tang, Linchao Zhu, Haochen Shi, Xuanwen Huang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2021 Competition on Scene Video Text Spotting


Jul 26, 2021
Zhanzhan Cheng, Jing Lu, Baorui Zou, Shuigeng Zhou, Fei Wu

* SVTS Technique Report for ICDAR 2021 competition 

  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ChineseBERT: Chinese Pretraining Enhanced by Glyph and Pinyin Information


Jun 30, 2021
Zijun Sun, Xiaoya Li, Xiaofei Sun, Yuxian Meng, Xiang Ao, Qing He, Fei Wu, Jiwei Li

* To appear at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Counterfactual Credits for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 22, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

CIL: Contrastive Instance Learning Framework for Distantly Supervised Relation Extraction


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haizhou Shi, Siliang Tang, Zhigang Chen, Fei Wu, Yueting Zhuang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Defending against Backdoor Attacks in Natural Language Generation


Jun 03, 2021
Chun Fan, Xiaoya Li, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Xiang Ao, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Nearest Neighbor Machine Translation


May 30, 2021
Yuxian Meng, Xiaoya Li, Xiayu Zheng, Fei Wu, Xiaofei Sun, Tianwei Zhang, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Parameter Estimation for the SEIR Model Using Recurrent Nets


May 30, 2021
Chun Fan, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Text-visual Mutual Dependency for Multi-modal Dialog Generation


May 30, 2021
Shuhe Wang, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Fei Wu, Rongbin Ouyang, Rui Yan, Tianwei Zhang, Jiwei Li

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.15015 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Graph Learning -- A Position Paper


May 24, 2021
Huanding Zhang, Tao Shen, Fei Wu, Mingyang Yin, Hongxia Yang, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing as MRC-based Span-Span Prediction


May 17, 2021
Leilei Gan, Yuxian Meng, Kun Kuang, Xiaofei Sun, Chun Fan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Sentence Similarity Based on Contexts


May 17, 2021
Xiaofei Sun, Yuxian Meng, Xiang Ao, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Chun Fan


  Access Paper or Ask Questions

BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT


May 16, 2021
Yuxiao Lin, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Kun Kuang, Jiwei Li, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Feature Learning via Explicit and Implicit Tasks in Scene Text Recognition


May 13, 2021
Hui Jiang, Yunlu Xu, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Yi Niu, Wenqi Ren, Fei Wu, Wenming Tan

* Accepted by ICDAR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LGPMA: Complicated Table Structure Recognition with Local and Global Pyramid Mask Alignment


May 13, 2021
Liang Qiao, Zaisheng Li, Zhanzhan Cheng, Peng Zhang, Shiliang Pu, Yi Niu, Wenqi Ren, Wenming Tan, Fei Wu

* Accepted by ICDAR2021 

  Access Paper or Ask Questions

VSR: A Unified Framework for Document Layout Analysis combining Vision, Semantics and Relations


May 13, 2021
Peng Zhang, Can Li, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Yi Niu, Fei Wu

* Accepted by ICDAR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling High-order Interactions across Multi-interests for Micro-video Reommendation


Apr 01, 2021
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Wenyan Fan, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Fei Wu

* accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Leaning Compact and Representative Features for Cross-Modality Person Re-Identification


Mar 26, 2021
Guangwei Gao, Hao Shao, Yi Yu, Fei Wu, Meng Yang

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

JDSR-GAN: Constructing A Joint and Collaborative Learning Network for Masked Face Super-Resolution


Mar 25, 2021
Guangwei Gao, Lei Tang, Yi Yu, Fei Wu, Huimin Lu, Jian Yang

* 24 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Image Classification via Structure-Conditioned Adversarial Learning


Mar 04, 2021
Hui Wang, Jian Tian, Songyuan Li, Hanbin Zhao, Qi Tian, Fei Wu, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Anticipate Egocentric Actions by Imagination


Jan 19, 2021
Yu Wu, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang, Fei Wu

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 1143-1152, 2021 
* Accepted to IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

VersatileGait: A Large-Scale Synthetic Gait Dataset with Fine-GrainedAttributes and Complicated Scenarios


Jan 05, 2021
Huanzhang Dou, Wenhu Zhang, Pengyi Zhang, Yuhan Zhao, Songyuan Li, Zequn Qin, Fei Wu, Lin Dong, Xi Li


  Access Paper or Ask Questions

SemGloVe: Semantic Co-occurrences for GloVe from BERT


Dec 30, 2020
Leilei Gan, Zhiyang Teng, Yue Zhang, Linchao Zhu, Fei Wu, Yi Yang

* 10 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions