Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Wu

Collaborative Semantic Aggregation and Calibration for Separated Domain Generalization


Oct 13, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Multi-trends Enhanced Dynamic Micro-video Recommendation


Oct 08, 2021
Yujie Lu, Yingxuan Huang, Shengyu Zhang, Wei Han, Hui Chen, Zhou Zhao, Fei Wu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction on Graphs with Agnostic Distribution Shift


Oct 08, 2021
Shengyu Zhang, Kun Kuang, Jiezhong Qiu, Jin Yu, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Zhongfei Zhang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Bias Filtering for Single Labeled Domain Generalization


Oct 02, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Why Do We Click: Visual Impression-aware News Recommendation


Sep 26, 2021
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Qi Zhang, Jingjie Li, Xiuqiang He, Xiaofei He, Tat-Seng Chua, Fei Wu

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Memory Regulation and Alignment toward Generalizer RGB-Infrared Person


Sep 18, 2021
Feng Chen, Fei Wu, Qi Wu, Zhiguo Wan


  Access Paper or Ask Questions

Homogeneous and Heterogeneous Relational Graph for Visible-infrared Person Re-identification


Sep 18, 2021
Yujian Feng, Feng Chen, Jian Yu, Yimu Ji, Fei Wu, Shangdong Liu


  Access Paper or Ask Questions

CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation


Sep 11, 2021
Shengyu Zhang, Dong Yao, Zhou Zhao, Tat-seng Chua, Fei Wu

* Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Paraphrase Generation as Unsupervised Machine Translation


Sep 07, 2021
Chun Fan, Yufei Tian, Yuxian Meng, Nanyun Peng, Xiaofei Sun, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

ConRPG: Paraphrase Generation using Contexts as Regularizer


Sep 01, 2021
Yuxian Meng, Xiang Ao, Qing He, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Fei Wu, Chun fan, Jiwei Li

* To appear at EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

$k$Folden: $k$-Fold Ensemble for Out-Of-Distribution Detection


Aug 29, 2021
Xiaoya Li, Jiwei Li, Xiaofei Sun, Chun Fan, Tianwei Zhang, Fei Wu, Yuxian Meng, Jun Zhang

* To appear at EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Layer-wise Model Pruning based on Mutual Information


Aug 28, 2021
Chun Fan, Jiwei Li, Xiang Ao, Fei Wu, Yuxian Meng, Xiaofei Sun

* To appear at EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Hierarchical Graph Reasoning with Semantic Coherence for Video-and-Language Inference


Aug 09, 2021
Juncheng Li, Siliang Tang, Linchao Zhu, Haochen Shi, Xuanwen Huang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2021 Competition on Scene Video Text Spotting


Jul 26, 2021
Zhanzhan Cheng, Jing Lu, Baorui Zou, Shuigeng Zhou, Fei Wu

* SVTS Technique Report for ICDAR 2021 competition 

  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ChineseBERT: Chinese Pretraining Enhanced by Glyph and Pinyin Information


Jun 30, 2021
Zijun Sun, Xiaoya Li, Xiaofei Sun, Yuxian Meng, Xiang Ao, Qing He, Fei Wu, Jiwei Li

* To appear at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Counterfactual Credits for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 22, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

CIL: Contrastive Instance Learning Framework for Distantly Supervised Relation Extraction


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haizhou Shi, Siliang Tang, Zhigang Chen, Fei Wu, Yueting Zhuang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Defending against Backdoor Attacks in Natural Language Generation


Jun 03, 2021
Chun Fan, Xiaoya Li, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Xiang Ao, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Nearest Neighbor Machine Translation


May 30, 2021
Yuxian Meng, Xiaoya Li, Xiayu Zheng, Fei Wu, Xiaofei Sun, Tianwei Zhang, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Parameter Estimation for the SEIR Model Using Recurrent Nets


May 30, 2021
Chun Fan, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Text-visual Mutual Dependency for Multi-modal Dialog Generation


May 30, 2021
Shuhe Wang, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Fei Wu, Rongbin Ouyang, Rui Yan, Tianwei Zhang, Jiwei Li

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.15015 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Graph Learning -- A Position Paper


May 24, 2021
Huanding Zhang, Tao Shen, Fei Wu, Mingyang Yin, Hongxia Yang, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing as MRC-based Span-Span Prediction


May 17, 2021
Leilei Gan, Yuxian Meng, Kun Kuang, Xiaofei Sun, Chun Fan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Sentence Similarity Based on Contexts


May 17, 2021
Xiaofei Sun, Yuxian Meng, Xiang Ao, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Chun Fan


  Access Paper or Ask Questions