Alert button
Picture for Hui Shen

Hui Shen

Alert button

Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics

Oct 12, 2023
Chen Zhao, Kuan-Jui Su, Chong Wu, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Wu Li, Zhe Luo, Tian Qin, Chuan Qiu, Lan Juan Zhao, Anqi Liu, Lindong Jiang, Xiao Zhang, Hui Shen, Weihua Zhou, Hong-Wen Deng

Figure 1 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 2 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 3 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Viaarxiv icon

FedAIoT: A Federated Learning Benchmark for Artificial Intelligence of Things

Sep 29, 2023
Samiul Alam, Tuo Zhang, Tiantian Feng, Hui Shen, Zhichao Cao, Dong Zhao, JeongGil Ko, Kiran Somasundaram, Shrikanth S. Narayanan, Salman Avestimehr, Mi Zhang

Viaarxiv icon

Consistency of Lloyd's Algorithm Under Perturbations

Sep 01, 2023
Dhruv Patel, Hui Shen, Shankar Bhamidi, Yufeng Liu, Vladas Pipiras

Viaarxiv icon

Evaluating the Robustness to Instructions of Large Language Models

Aug 29, 2023
Yuansheng Ni, Sichao Jiang, Xinyu wu, Hui Shen, Yuli Zhou

Figure 1 for Evaluating the Robustness to Instructions of Large Language Models
Figure 2 for Evaluating the Robustness to Instructions of Large Language Models
Figure 3 for Evaluating the Robustness to Instructions of Large Language Models
Figure 4 for Evaluating the Robustness to Instructions of Large Language Models
Viaarxiv icon

CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data

Apr 12, 2023
Chen Zhao, Anqi Liu, Xiao Zhang, Xuewei Cao, Zhengming Ding, Qiuying Sha, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou

Figure 1 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 2 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 3 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 4 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Viaarxiv icon

ImageNomer: developing an fMRI and omics visualization tool to detect racial bias in functional connectivity

Feb 01, 2023
Anton Orlichenko, Grant Daly, Anqi Liu, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Yu-Ping Wang

Figure 1 for ImageNomer: developing an fMRI and omics visualization tool to detect racial bias in functional connectivity
Figure 2 for ImageNomer: developing an fMRI and omics visualization tool to detect racial bias in functional connectivity
Figure 3 for ImageNomer: developing an fMRI and omics visualization tool to detect racial bias in functional connectivity
Figure 4 for ImageNomer: developing an fMRI and omics visualization tool to detect racial bias in functional connectivity
Viaarxiv icon

Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength

Oct 03, 2022
Chen Zhao, Joyce H Keyak, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Li Wu, Zhe Luo, Lanjuan Zhao, Qing Tian, Chuan Qiu, Ray Su, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou

Figure 1 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 2 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 3 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 4 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Viaarxiv icon

A robust kernel machine regression towards biomarker selection in multi-omics datasets of osteoporosis for drug discovery

Jan 13, 2022
Md Ashad Alam, Hui Shen, Hong-Wen Deng

Figure 1 for A robust kernel machine regression towards biomarker selection in multi-omics datasets of osteoporosis for drug discovery
Figure 2 for A robust kernel machine regression towards biomarker selection in multi-omics datasets of osteoporosis for drug discovery
Figure 3 for A robust kernel machine regression towards biomarker selection in multi-omics datasets of osteoporosis for drug discovery
Figure 4 for A robust kernel machine regression towards biomarker selection in multi-omics datasets of osteoporosis for drug discovery
Viaarxiv icon

Frequency-specific segregation and integration of human cerebral cortex: an intrinsic functional atlas

Mar 27, 2021
Zhiguo Luo, Ling-Li Zeng, Hui Shen, Dewen Hu

Figure 1 for Frequency-specific segregation and integration of human cerebral cortex: an intrinsic functional atlas
Figure 2 for Frequency-specific segregation and integration of human cerebral cortex: an intrinsic functional atlas
Figure 3 for Frequency-specific segregation and integration of human cerebral cortex: an intrinsic functional atlas
Figure 4 for Frequency-specific segregation and integration of human cerebral cortex: an intrinsic functional atlas
Viaarxiv icon

PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector

Aug 03, 2020
Xiang Long, Kaipeng Deng, Guanzhong Wang, Yang Zhang, Qingqing Dang, Yuan Gao, Hui Shen, Jianguo Ren, Shumin Han, Errui Ding, Shilei Wen

Figure 1 for PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
Figure 2 for PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
Figure 3 for PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
Figure 4 for PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
Viaarxiv icon