Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hang Li

Evaluating Document Coherence Modelling


Mar 18, 2021
Aili Shen, Meladel Mistica, Bahar Salehi, Hang Li, Timothy Baldwin, Jianzhong Qi

* accepted to TACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolutional Neural Networks to Predict Mutual Coupling Effects in Metasurfaces


Feb 02, 2021
Sensong An, Bowen Zheng, Mikhail Y. Shalaginov, Hong Tang, Hang Li, Li Zhou, Yunxi Dong, Mohammad Haerinia, Anuradha Murthy Agarwal, Clara Rivero-Baleine, Myungkoo Kang, Kathleen A. Richardson, Tian Gu, Juejun Hu, Clayton Fowler, Hualiang Zhang

* 16 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Sequence-to-Sequence Approach to Dialogue State Tracking


Nov 18, 2020
Yue Feng, Yang Wang, Hang Li


  Access Paper or Ask Questions

AMBERT: A Pre-trained Language Model with Multi-Grained Tokenization


Sep 01, 2020
Xinsong Zhang, Hang Li


  Access Paper or Ask Questions

Superpixel-Guided Label Softening for Medical Image Segmentation


Jul 17, 2020
Hang Li, Dong Wei, Shilei Cao, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Scene Graph Reasoning for Visual Question Answering


Jul 02, 2020
Marcel Hildebrandt, Hang Li, Rajat Koner, Volker Tresp, Stephan Günnemann

* ICML Workshop Graph Representation Learning and Beyond (GRL+) 

  Access Paper or Ask Questions

Fact-based Text Editing


Jul 02, 2020
Hayate Iso, Chao Qiao, Hang Li

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Statistics Guided Efficient Filter Pruning


May 21, 2020
Hang Li, Chen Ma, Wei Xu, Xue Liu

* To appear in Proceedings of IJCAI 2020 (copyright held by IJCAI) 

  Access Paper or Ask Questions

Siamese Neural Networks for Class Activity Detection


May 15, 2020
Hang Li, Zhiwei Wang, Jiliang Tang, Wenbiao Ding, Zitao Liu

* The 21th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spelling Error Correction with Soft-Masked BERT


May 15, 2020
Shaohua Zhang, Haoran Huang, Jicong Liu, Hang Li

* To be published at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Identifying At-Risk K-12 Students in Multimodal Online Environments: A Machine Learning Approach


Mar 21, 2020
Hang Li, Wenbiao Ding, Songfan Yang, Zitao Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Freeform Dielectric Metasurface Modeling Approach Based on Deep Neural Networks


Jan 01, 2020
Sensong An, Bowen Zheng, Mikhail Y. Shalaginov, Hong Tang, Hang Li, Li Zhou, Jun Ding, Anuradha Murthy Agarwal, Clara Rivero-Baleine, Myungkoo Kang, Kathleen A. Richardson, Tian Gu, Juejun Hu, Clayton Fowler, Hualiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Learning For Classroom Activity Detection


Oct 22, 2019
Hang Li, Yu Kang, Wenbiao Ding, Song Yang, Songfan Yang, Gale Yan Huang, Zitao Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Multimodal Alerting System for Online Class Quality Assurance


Sep 01, 2019
Jiahao Chen, Hang Li, Wenxin Wang, Wenbiao Ding, Gale Yan Huang, Zitao Liu

* The 20th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Multi-Functional Meta-Atom and Metasurface Design Networks


Aug 13, 2019
Sensong An, Bowen Zheng, Hong Tang, Mikhail Y. Shalaginov, Li Zhou, Hang Li, Tian Gu, Juejun Hu, Clayton Fowler, Hualiang Zhang

* 17 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Modeling Approach for All-Dielectric Metasurfaces Using Deep Neural Networks


Jun 08, 2019
Sensong An, Clayton Fowler, Bowen Zheng, Mikhail Y. Shalaginov, Hong Tang, Hang Li, Li Zhou, Jun Ding, Anuradha Murthy Agarwal, Clara Rivero-Baleine, Kathleen A. Richardson, Tian Gu, Juejun Hu, Hualiang Zhang

* 18 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Building Conversational Recommender Systems: A Contextual Bandit Approach


Jun 04, 2019
Xiaoying Zhang, Hong Xie, Hang Li, John C. S. Lui

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Demodulation with Machine Learning Methods for Physical Layer Visible Light Communications: Prototype Platform, Open Dataset and Algorithms


Mar 13, 2019
Shuai Ma, Jiahui Dai, Songtao Lu, Hang Li, Han Zhang, Chun Du, Shiyin Li


  Access Paper or Ask Questions

Word Embedding based Edit Distance


Oct 25, 2018
Yilin Niu, Chao Qiao, Hang Li, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Paraphrase Generation with Deep Reinforcement Learning


Aug 23, 2018
Zichao Li, Xin Jiang, Lifeng Shang, Hang Li

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised and Semi-Supervised Deep Neural Networks for CSI-Based Authentication


Jul 25, 2018
Qian Wang, Hang Li, Zhi Chen, Dou Zhao, Shuang Ye, Jiansheng Cai

* This paper has been submitted for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-SGD: Learning to Learn Quickly for Few-Shot Learning


Sep 28, 2017
Zhenguo Li, Fengwei Zhou, Fei Chen, Hang Li

* reinforcement learning included, 20-way classification on MiniImagenet included 

  Access Paper or Ask Questions

Sensor Network Based Collision-Free Navigation and Map Building for Mobile Robots


Sep 02, 2017
Hang Li


  Access Paper or Ask Questions

Coupling Distributed and Symbolic Execution for Natural Language Queries


Jun 16, 2017
Lili Mou, Zhengdong Lu, Hang Li, Zhi Jin

* Accepted by ICML-17; also presented at ICLR-17 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Active Learning for Dialogue Generation


Jun 16, 2017
Nabiha Asghar, Pascal Poupart, Xin Jiang, Hang Li

* Accepted at 6th Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM) 2017 (Previously titled "Online Sequence-to-Sequence Active Learning for Open-Domain Dialogue Generation" on ArXiv) 

  Access Paper or Ask Questions

Chunk-Based Bi-Scale Decoder for Neural Machine Translation


May 03, 2017
Hao Zhou, Zhaopeng Tu, Shujian Huang, Xiaohua Liu, Hang Li, Jiajun Chen

* Accepted as a short paper by ACL 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Context Gates for Neural Machine Translation


Mar 08, 2017
Zhaopeng Tu, Yang Liu, Zhengdong Lu, Xiaohua Liu, Hang Li

* Accepted by TACL 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation Advised by Statistical Machine Translation


Dec 30, 2016
Xing Wang, Zhengdong Lu, Zhaopeng Tu, Hang Li, Deyi Xiong, Min Zhang

* Accepted by AAAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation with Reconstruction


Nov 21, 2016
Zhaopeng Tu, Yang Liu, Lifeng Shang, Xiaohua Liu, Hang Li

* Accepted by AAAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions