Alert button
Picture for Kailai Yang

Kailai Yang

Alert button

The FinBen: An Holistic Financial Benchmark for Large Language Models

Feb 20, 2024
Qianqian Xie, Weiguang Han, Zhengyu Chen, Ruoyu Xiang, Xiao Zhang, Yueru He, Mengxi Xiao, Dong Li, Yongfu Dai, Duanyu Feng, Yijing Xu, Haoqiang Kang, Ziyan Kuang, Chenhan Yuan, Kailai Yang, Zheheng Luo, Tianlin Zhang, Zhiwei Liu, Guojun Xiong, Zhiyang Deng, Yuechen Jiang, Zhiyuan Yao, Haohang Li, Yangyang Yu, Gang Hu, Jiajia Huang, Xiao-Yang Liu, Alejandro Lopez-Lira, Benyou Wang, Yanzhao Lai, Hao Wang, Min Peng, Sophia Ananiadou, Jimin Huang

Viaarxiv icon

EmoLLMs: A Series of Emotional Large Language Models and Annotation Tools for Comprehensive Affective Analysis

Jan 16, 2024
Zhiwei Liu, Kailai Yang, Tianlin Zhang, Qianqian Xie, Zeping Yu, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

Large Language Models in Mental Health Care: a Scoping Review

Jan 01, 2024
Yining Hua, Fenglin Liu, Kailai Yang, Zehan Li, Yi-han Sheu, Peilin Zhou, Lauren V. Moran, Sophia Ananiadou, Andrew Beam

Viaarxiv icon

Exploring the Residual Stream of Transformers

Dec 19, 2023
Zeping Yu, Kailai Yang, Zhiwei Liu, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

Rethinking Large Language Models in Mental Health Applications

Nov 19, 2023
Shaoxiong Ji, Tianlin Zhang, Kailai Yang, Sophia Ananiadou, Erik Cambria

Viaarxiv icon

Emotion Detection for Misinformation: A Review

Nov 01, 2023
Zhiwei Liu, Tianlin Zhang, Kailai Yang, Paul Thompson, Zeping Yu, Sophia Ananiadou

Figure 1 for Emotion Detection for Misinformation: A Review
Figure 2 for Emotion Detection for Misinformation: A Review
Figure 3 for Emotion Detection for Misinformation: A Review
Figure 4 for Emotion Detection for Misinformation: A Review
Viaarxiv icon

MentalLLaMA: Interpretable Mental Health Analysis on Social Media with Large Language Models

Sep 24, 2023
Kailai Yang, Tianlin Zhang, Ziyan Kuang, Qianqian Xie, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge

Aug 09, 2023
Kailai Yang, Tianlin Zhang, Shaoxiong Ji, Sophia Ananiadou

Figure 1 for A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Figure 2 for A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Figure 3 for A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Figure 4 for A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Viaarxiv icon

Disentangled Variational Autoencoder for Emotion Recognition in Conversations

May 23, 2023
Kailai Yang, Tianlin Zhang, Sophia Ananiadou

Figure 1 for Disentangled Variational Autoencoder for Emotion Recognition in Conversations
Figure 2 for Disentangled Variational Autoencoder for Emotion Recognition in Conversations
Figure 3 for Disentangled Variational Autoencoder for Emotion Recognition in Conversations
Figure 4 for Disentangled Variational Autoencoder for Emotion Recognition in Conversations
Viaarxiv icon

Domain-specific Continued Pretraining of Language Models for Capturing Long Context in Mental Health

Apr 20, 2023
Shaoxiong Ji, Tianlin Zhang, Kailai Yang, Sophia Ananiadou, Erik Cambria, Jörg Tiedemann

Figure 1 for Domain-specific Continued Pretraining of Language Models for Capturing Long Context in Mental Health
Figure 2 for Domain-specific Continued Pretraining of Language Models for Capturing Long Context in Mental Health
Figure 3 for Domain-specific Continued Pretraining of Language Models for Capturing Long Context in Mental Health
Figure 4 for Domain-specific Continued Pretraining of Language Models for Capturing Long Context in Mental Health
Viaarxiv icon