Alert button
Picture for Jianan Wang

Jianan Wang

Alert button

DiffSHEG: A Diffusion-Based Approach for Real-Time Speech-driven Holistic 3D Expression and Gesture Generation

Jan 09, 2024
Junming Chen, Yunfei Liu, Jianan Wang, Ailing Zeng, Yu Li, Qifeng Chen

Viaarxiv icon

Stable Score Distillation for High-Quality 3D Generation

Dec 14, 2023
Boshi Tang, Jianan Wang, Zhiyong Wu, Lei Zhang

Figure 1 for Stable Score Distillation for High-Quality 3D Generation
Figure 2 for Stable Score Distillation for High-Quality 3D Generation
Figure 3 for Stable Score Distillation for High-Quality 3D Generation
Figure 4 for Stable Score Distillation for High-Quality 3D Generation
Viaarxiv icon

Progressive3D: Progressively Local Editing for Text-to-3D Content Creation with Complex Semantic Prompts

Oct 18, 2023
Xinhua Cheng, Tianyu Yang, Jianan Wang, Yu Li, Lei Zhang, Jian Zhang, Li Yuan

Viaarxiv icon

TOSS:High-quality Text-guided Novel View Synthesis from a Single Image

Oct 16, 2023
Yukai Shi, Jianan Wang, He Cao, Boshi Tang, Xianbiao Qi, Tianyu Yang, Yukun Huang, Shilong Liu, Lei Zhang, Heung-Yeung Shum

Viaarxiv icon

Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis

Oct 12, 2023
Haohan Weng, Tianyu Yang, Jianan Wang, Yu Li, Tong Zhang, C. L. Philip Chen, Lei Zhang

Figure 1 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 2 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 3 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Figure 4 for Consistent123: Improve Consistency for One Image to 3D Object Synthesis
Viaarxiv icon

Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices

Sep 05, 2023
Bojia Zi, Xianbiao Qi, Lingzhi Wang, Jianan Wang, Kam-Fai Wong, Lei Zhang

Figure 1 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 2 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 3 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 4 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Viaarxiv icon

DreamTime: An Improved Optimization Strategy for Text-to-3D Content Creation

Jun 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Yukai Shi, Xianbiao Qi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Understanding Optimization of Deep Learning

Jun 15, 2023
Xianbiao Qi, Jianan Wang, Lei Zhang

Viaarxiv icon

detrex: Benchmarking Detection Transformers

Jun 13, 2023
Tianhe Ren, Shilong Liu, Feng Li, Hao Zhang, Ailing Zeng, Jie Yang, Xingyu Liao, Ding Jia, Hongyang Li, He Cao, Jianan Wang, Zhaoyang Zeng, Xianbiao Qi, Yuhui Yuan, Jianwei Yang, Lei Zhang

Figure 1 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 2 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 3 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 4 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Viaarxiv icon

DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars

May 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Ailing Zeng, He Cao, Xianbiao Qi, Yukai Shi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Figure 1 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 2 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 3 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 4 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Viaarxiv icon