Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Xia

Turn-to-Diarize: Online Speaker Diarization Constrained by Transformer Transducer Speaker Turn Detection


Oct 05, 2021
Wei Xia, Han Lu, Quan Wang, Anshuman Tripathi, Yiling Huang, Ignacio Lopez Moreno, Hasim Sak


  Access Paper or Ask Questions

Scenario Aware Speech Recognition: Advancements for Apollo Fearless Steps & CHiME-4 Corpora


Sep 23, 2021
Szu-Jui Chen, Wei Xia, John H. L. Hansen

* Accepted for ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Effective and Efficient Graph Learning for Multi-view Clustering


Aug 15, 2021
Quanxue Gao, Wei Xia, Xinbo Gao, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Graph Neural Networks for Image Clustering


Jul 17, 2021
Yifan Xing, Tong He, Tianjun Xiao, Yongxin Wang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, David Wipf, Zheng Zhang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Transformer for Online Action Detection


Jul 07, 2021
Mingze Xu, Yuanjun Xiong, Hao Chen, Xinyu Li, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-TCL: Semi-Supervised Track Contrastive Representation Learning


Jul 06, 2021
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Mingze Xu, Yongxin Wang, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Harnessing Unrecognizable Faces for Face Recognition


Jun 08, 2021
Siqi Deng, Yuanjun Xiong, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Compatibility-aware Heterogeneous Visual Search


May 13, 2021
Rahul Duggal, Hao Zhou, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

* Accepted at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recognize Patch-Wise Consistency for Deepfake Detection


Dec 16, 2020
Tianchen Zhao, Xiang Xu, Mingze Xu, Hui Ding, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Text-independent Speaker Verification using Prototypical Momentum Contrastive Learning


Dec 13, 2020
Wei Xia, Chunlei Zhang, Chao Weng, Meng Yu, Dong Yu

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

DEAAN: Disentangled Embedding and Adversarial Adaptation Network for Robust Speaker Representation Learning


Dec 12, 2020
Mufan Sang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* Submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates


Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

GFL: A Decentralized Federated Learning Framework Based On Blockchain


Nov 09, 2020
Yifan Hu, Wei Xia, Jun Xiao, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking


Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

3D-Aided Data Augmentation for Robust Face Understanding


Oct 06, 2020
Yifan Xing, Yuanjun Xiong, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Open-set Short Utterance Forensic Speaker Verification using Teacher-Student Network with Explicit Inductive Bias


Sep 21, 2020
Mufan Sang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* Accepted to INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker Representation Learning using Global Context Guided Channel and Time-Frequency Transformations


Sep 09, 2020
Wei Xia, John H. L. Hansen

* Accepted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Adaptation with Discrepancy Minimization for Text-independent Forensic Speaker Verification


Sep 09, 2020
Zhenyu Wang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* To appear in INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

6VecLM: Language Modeling in Vector Space for IPv6 Target Generation


Aug 05, 2020
Tianyu Cui, Gang Xiong, Gaopeng Gou, Junzheng Shi, Wei Xia

* The paper has been accepted at the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPKDD 2020) (https://ecmlpkdd2020.net/programme/accepted/#ADSTab

  Access Paper or Ask Questions

Towards causal benchmarking of bias in face analysis algorithms


Jul 13, 2020
Guha Balakrishnan, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Pietro Perona

* Long-form version of ECCV 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection


Jun 11, 2020
Xiang Xu, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Backward-Compatible Representation Learning


Mar 29, 2020
Yantao Shen, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Stefano Soatto

* Accepted to CVPR 2020 as oral 

  Access Paper or Ask Questions