Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Tan

MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition


Feb 25, 2021
Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang, Tao Qin, Bo Xu

* To appear at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

LightSpeech: Lightweight and Fast Text to Speech with Neural Architecture Search


Feb 08, 2021
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Jinzhu Li, Sheng Zhao, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICASSP 21 

  Access Paper or Ask Questions

SongMASS: Automatic Song Writing with Pre-training and Alignment Constraint


Dec 09, 2020
Zhonghao Sheng, Kaitao Song, Xu Tan, Yi Ren, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Speech enhancement aided end-to-end multi-task learning for voice activity detection


Oct 23, 2020
Xu Tan, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

HiFiSinger: Towards High-Fidelity Neural Singing Voice Synthesis


Sep 03, 2020
Jiawei Chen, Xu Tan, Jian Luan, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation


Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation with Error Correction


Jul 21, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Jianfeng Lu

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web


Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search with GBDT


Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech


Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

UWSpeech: Speech to Speech Translation for Unwritten Languages


Jun 14, 2020
Chen Zhang, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Kejun Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

XiaoiceSing: A High-Quality and Integrated Singing Voice Synthesis System


Jun 11, 2020
Peiling Lu, Jie Wu, Jian Luan, Xu Tan, Li Zhou


  Access Paper or Ask Questions

MultiSpeech: Multi-Speaker Text to Speech with Transformer


Jun 08, 2020
Mingjian Chen, Xu Tan, Yi Ren, Jin Xu, Hao Sun, Sheng Zhao, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation


May 11, 2020
Yi Ren, Jinglin Liu, Xu Tan, Zhou Zhao, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LightPAFF: A Two-Stage Distillation Framework for Pre-training and Fine-tuning


Apr 27, 2020
Kaitao Song, Hao Sun, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Hongzhi Liu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding


Apr 20, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Neural Architecture Search


Mar 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code available at https://github.com/renqianluo/SemiNAS 

  Access Paper or Ask Questions

VESR-Net: The Winning Solution to Youku Video Enhancement and Super-Resolution Challenge


Mar 04, 2020
Jiale Chen, Xu Tan, Chaowei Shan, Sen Liu, Zhibo Chen

* The champion of Youku-VESR challenge 

  Access Paper or Ask Questions

A Study of Multilingual Neural Machine Translation


Dec 25, 2019
Xu Tan, Yichong Leng, Jiale Chen, Yi Ren, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Tuning by Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Nov 21, 2019
Junliang Guo, Xu Tan, Linli Xu, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Microsoft Research Asia's Systems for WMT19


Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Paper or Ask Questions

ESPnet-TTS: Unified, Reproducible, and Integratable Open Source End-to-End Text-to-Speech Toolkit


Oct 24, 2019
Tomoki Hayashi, Ryuichi Yamamoto, Katsuki Inoue, Takenori Yoshimura, Shinji Watanabe, Tomoki Toda, Kazuya Takeda, Yu Zhang, Xu Tan

* Submitted to ICASSP2020. Demo HP: https://espnet.github.io/icassp2020-tts/ 

  Access Paper or Ask Questions