Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
DR-Unet104 for Multimodal MRI brain tumor segmentation

Nov 04, 2020
Jordan Colman, Lei Zhang, Wenting Duan, Xujiong Ye

* Part of the Multimodal Brain Tumor Segmentation 2020 Challenge conference proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

When Shall I Be Empathetic? The Utility of Empathetic Parameter Estimation in Multi-Agent Interactions

Nov 03, 2020
Yi Chen, Lei Zhang, Tanner Merry, Sunny Amatya, Wenlong Zhang, Yi Ren

* Submitted to ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection in a Large-scale Cloud Platform

Oct 21, 2020
Mohammad Saiful Islam, William Pourmajidi, Lei Zhang, John Steinbacher, Tony Erwin, Andriy Miranskyy


  Access Paper or Ask Questions

MagGAN: High-Resolution Face Attribute Editing with Mask-Guided Generative Adversarial Network

Oct 03, 2020
Yi Wei, Zhe Gan, Wenbo Li, Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang

* published at ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Image-adaptive 3D Lookup Tables for High Performance Photo Enhancement in Real-time

Sep 30, 2020
Hui Zeng, Jianrui Cai, Lida Li, Zisheng Cao, Lei Zhang

* High quality adaptive photo enhancement in real-time (<2ms for 4K resolution images)! Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

VIVO: Surpassing Human Performance in Novel Object Captioning with Visual Vocabulary Pre-Training

Sep 28, 2020
Xiaowei Hu, Xi Yin, Kevin Lin, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Receptive Fields Graph Attention Network for Point Cloud Classification

Sep 28, 2020
Xi-An Li, Lei Zhang, Li-Yan Wang, Jian Lu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Semantic-Aware Style Transformation for Blind Face Restoration

Sep 18, 2020
Chaofeng Chen, Xiaoming Li, Lingbo Yang, Xianhui Lin, Lei Zhang, Kwan-Yee K. Wong

* Tech report https://github.com/chaofengc/PSFRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Intelligent Microservices

Sep 17, 2020
Mark Hamilton, Nick Gonsalves, Christina Lee, Anand Raman, Brendan Walsh, Siddhartha Prasad, Dalitso Banda, Lucy Zhang, Lei Zhang, William T. Freeman


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search

Sep 03, 2020
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao

* To appear in IEEE TPAMI, 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior

Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Image Restoration Network

Aug 25, 2020
Zongsheng Yue, Hongwei Yong, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Domain Private and Agnostic Feature for Modality Adaptive Face Recognition

Aug 10, 2020
Yingguo Xu, Lei Zhang, Qingyan Duan

* Accepted by IJCB2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hard Negative Samples Emphasis Tracker without Anchors

Aug 08, 2020
Zhongzhou Zhang, Lei Zhang

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Shot Two-Pronged Detector with Rectified IoU Loss

Aug 08, 2020
Keyang Wang, Lei Zhang

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Bi-Directional Feature Perception Network for Person Re-Identification

Aug 08, 2020
Zhipu Liu, Lei Zhang, Yang Yang

* Accepted by ACM MM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries

Aug 02, 2020
Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* In ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csxmli2016/DFDNet 

  Access Paper or Ask Questions

SMAP: A Joint Dimensionality Reduction Scheme for Secure Multi-Party Visualization

Jul 30, 2020
Jiazhi Xia, Tianxiang Chen, Lei Zhang, Wei Chen, Yang Chen, Xiaolong Zhang, Cong Xie, Tobias Schreck

* 12 pages, 10 figures. Conditionally accepted by VAST 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Suppress and Balance: A Simple Gated Network for Salient Object Detection

Jul 27, 2020
Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Lei Zhang

* Accepted in ECCV2020(oral). Code: https://github.com/Xiaoqi-Zhao-DLUT/GateNet-RGB-Saliency 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Weakly Supervised Object Detection with Progressive Knowledge Transfer

Jul 15, 2020
Yuanyi Zhong, Jianfeng Wang, Jian Peng, Lei Zhang

* ECCV 2020. Code: https://github.com/mikuhatsune/wsod_transfer 

  Access Paper or Ask Questions

Label Propagation with Augmented Anchors: A Simple Semi-Supervised Learning baseline for Unsupervised Domain Adaptation

Jul 15, 2020
Yabin Zhang, Bin Deng, Kui Jia, Lei Zhang

* ECCV2020 
* ECCV2020 spotlight. Investigating SSL techniques for UDA. Codes are available at https://github.com/YBZh/Label-Propagation-with-Augmented-Anchors 

  Access Paper or Ask Questions

A Single Stream Network for Robust and Real-time RGB-D Salient Object Detection

Jul 15, 2020
Xiaoqi Zhao, Lihe Zhang, Youwei Pang, Huchuan Lu, Lei Zhang

* Accepted in ECCV2020. Code: https://github.com/Xiaoqi-Zhao-DLUT/DANet-RGBD-Saliency 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Adversarial Network: Toward Real-world Noise Removal and Noise Generation

Jul 12, 2020
Zongsheng Yue, Qian Zhao, Lei Zhang, Deyu Meng

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weakness Analysis of Cyberspace Configuration Based on Reinforcement Learning

Jul 09, 2020
Lei Zhang, Wei Bai, Shize Guo, Shiming Xia, Hongmei Li, Zhisong Pan

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Aligning Partially Overlapping Point Sets: an Inner Approximation Algorithm

Jul 05, 2020
Wei Lian, WangMeng Zuo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive Object Detection via Asymmetric Tri-way Faster-RCNN

Jul 03, 2020
Zhenwei He, Lei Zhang

* The paper is accepted in ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Abnormal activity capture from passenger flow of elevator based on unsupervised learning and fine-grained multi-label recognition

Jun 29, 2020
Chunhua Jia, Wenhai Yi, Yu Wu, Hui Huang, Lei Zhang, Leilei Wu

* 9 pages, 8 figures, submitted to 34th Conference on Neural Information Processing System(NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions