Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Zhang

Unsupervised Finetuning


Oct 18, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Early Melanoma Diagnosis with Sequential Dermoscopic Images


Oct 12, 2021
Zhen Yu, Jennifer Nguyen, Toan D Nguyen, John Kelly, Catriona Mclean, Paul Bonnington, Lei Zhang, Victoria Mar, Zongyuan Ge

* IEEE Transactions on Medical Imaging, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PWG-IDS: An Intrusion Detection Model for Solving Class Imbalance in IIoT Networks Using Generative Adversarial Networks


Oct 06, 2021
Lei Zhang, Shuaimin Jiang, Xiajiong Shen, Brij B. Gupta, Zhihong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Enforcing Mutual Consistency of Hard Regions for Semi-supervised Medical Image Segmentation


Sep 21, 2021
Yicheng Wu, Zongyuan Ge, Donghao Zhang, Minfeng Xu, Lei Zhang, Yong Xia, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Reconcile Prediction Consistency for Balanced Object Detection


Aug 27, 2021
Keyang Wang, Lei Zhang

* To appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Layer-wise Customized Weak Segmentation Block and AIoU Loss for Accurate Object Detection


Aug 25, 2021
Keyang Wang, Lei Zhang, Wenli Song, Qinghai Lang, Lingyun Qin

* To appear in IEEE International Conference on Image Processing 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Term Interrelations and Trends in Software Engineering


Aug 21, 2021
Janusan Baskararajah, Lei Zhang, Andriy Miranskyy

* In Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021), pp. 1471-1474 
* Shortened version appeared in proceedings of ESEC/FSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Attention: Propagating Domain-Specific Knowledge for Multi-Domain Learning in Crowd Counting


Aug 18, 2021
Binghui Chen, Zhaoyi Yan, Ke Li, Pengyu Li, Biao Wang, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MicroNet: Improving Image Recognition with Extremely Low FLOPs


Aug 12, 2021
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Lei Zhang, Nuno Vasconcelos

* ICCV 2021, code is available at https://github.com/liyunsheng13/micronet}{https://github.com/liyunsheng13/micronet 

  Access Paper or Ask Questions

Ultralow complexity long short-term memory network for fiber nonlinearity mitigation in coherent optical communication systems


Aug 12, 2021
Hao Ming, Xinyu Chen, Xiansong Fang, Lei Zhang, Chenjia Li, Fan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Spatial and Spectral Domains: A Unified Framework for Graph Neural Networks


Aug 07, 2021
Zhiqian Chen, Fanglan Chen, Lei Zhang, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Liang Zhao, Feng Chen, Lingfei Wu, Charu Aggarwal, Chang-Tien Lu


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Directed Graph Convolution for 3D Human Pose Estimation


Aug 04, 2021
Wenbo Hu, Changgong Zhang, Fangneng Zhan, Lei Zhang, Tien-Tsin Wong

* ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Domain Adaption to Adversarial Attacks


Aug 04, 2021
Liyuan Zhang, Yuhang Zhou, Lei Zhang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Aug3D-RPN: Improving Monocular 3D Object Detection by Synthetic Images with Virtual Depth


Jul 28, 2021
Chenhang He, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Lei Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Scene Graph Generation (SGG) Benchmark


Jul 27, 2021
Xiaotian Han, Jianwei Yang, Houdong Hu, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improve Unsupervised Pretraining for Few-label Transfer


Jul 26, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu

* ICCV 2021. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.05899 

  Access Paper or Ask Questions

Query2Label: A Simple Transformer Way to Multi-Label Classification


Jul 22, 2021
Shilong Liu, Lei Zhang, Xiao Yang, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap between Spatial and Spectral Domains: A Theoretical Framework for Graph Neural Networks


Jul 21, 2021
Zhiqian Chen, Fanglan Chen, Lei Zhang, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Liang Zhao, Feng Chen, Lingfei Wu, Charu Aggarwal, Chang-Tien Lu


  Access Paper or Ask Questions

Sliding Spectrum Decomposition for Diversified Recommendation


Jul 12, 2021
Yanhua Huang, Weikun Wang, Lei Zhang, Ruiwen Xu

* In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '21), August 14--18, 2021, Virtual Event, Singapore 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Multi-modal Aerial View Object Classification Challenge


Jul 02, 2021
Jerrick Liu, Nathan Inkawhich, Oliver Nina, Radu Timofte, Sahil Jain, Bob Lee, Yuru Duan, Wei Wei, Lei Zhang, Songzheng Xu, Yuxuan Sun, Jiaqi Tang, Xueli Geng, Mengru Ma, Gongzhe Li, Xueli Geng, Huanqia Cai, Chengxue Cai, Sol Cummings, Casian Miron, Alexandru Pasarica, Cheng-Yen Yang, Hung-Min Hsu, Jiarui Cai, Jie Mei, Chia-Ying Yeh, Jenq-Neng Hwang, Michael Xin, Zhongkai Shangguan, Zihe Zheng, Xu Yifei, Lehan Yang, Kele Xu, Min Feng

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2021, 588-595 
* 10 pages, 1 figure. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Single Image Super-resolution Under Complex Noise


Jul 02, 2021
Zongsheng Yue, Qian Zhao, Jianwen Xie, Lei Zhang, Deyu Meng


  Access Paper or Ask Questions

Text Prior Guided Scene Text Image Super-resolution


Jun 30, 2021
Jianqi Ma, Shi Guo, Lei Zhang

* Code has been released on https://github.com/mjq11302010044/TPGSR 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Structure into Summaries: a Faceted Summarization Dataset for Long Scientific Documents


Jun 23, 2021
Rui Meng, Khushboo Thaker, Lei Zhang, Yue Dong, Xingdi Yuan, Tong Wang, Daqing He

* Accepted at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Gradual Domain Adaptation via Self-Training of Auxiliary Models


Jun 18, 2021
Yabin Zhang, Bin Deng, Kui Jia, Lei Zhang

* code will be released at: https://github.com/YBZh/AuxSelfTrain 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads with Attentions


Jun 15, 2021
Xiyang Dai, Yinpeng Chen, Bin Xiao, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Lei Zhang

* CVPR 2021 camera ready with extensions 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive SiamRPN++ for Object Tracking in the Wild


Jun 15, 2021
Zhongzhou Zhang, Lei Zhang

* 10 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing Sparsity in Vision Transformers: An End-to-End Exploration


Jun 09, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Lu Yuan, Lei Zhang, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions