Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Li

Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation


Apr 11, 2021
Xudong Li, Li Feng, Lei Li, Chen Wang

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection


Mar 31, 2021
Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation


Mar 30, 2021
Ya Jing, Tao Kong, Wei Wang, Liang Wang, Lei Li, Tieniu Tan

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Correcting in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Mar 30, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization


Mar 30, 2021
Lei Li, Ke Gao, Juan Cao, Ziyao Huang, Yepeng Weng, Xiaoyue Mi, Zhengze Yu, Xiaoya Li, Boyang xia

* Accepted to CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models


Mar 29, 2021
Wenkai Yang, Lei Li, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Xu Sun, Bin He

* NAACL-HLT 2021, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency


Mar 09, 2021
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongkai Chen, Lei Li, Zeyu Hu, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

* Accepted to CVPR 2021, supplementary materials included 

  Access Paper or Ask Questions

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation


Feb 20, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Explain Recommendations


Feb 01, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction


Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages, 5 figures, accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Taxonomy Completion via Triplet Matching Network


Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

* AAA1 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VOLT: Improving Vocabularization via Optimal Transport for Machine Translation


Dec 31, 2020
Jingjing Xu, Hao Zhou, Chun Gan, Zaixiang Zheng, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Pre-trained Language Models via Calibrated Cascade


Dec 29, 2020
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Deli Chen, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification


Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Finding Sparse Structure for Domain Specific Neural Machine Translation


Dec 19, 2020
Jianze Liang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Lei Li

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NeurST: Neural Speech Translation Toolkit


Dec 18, 2020
Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Distance-wise Graph Contrastive Learning


Dec 14, 2020
Deli Chen, Yanyai Lin, Lei Li, Xuancheng Ren. Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Trustworthy Preference Completion in Social Choice


Dec 14, 2020
Lei Li, Minghe Xue, Huanhuan Chen, Xindong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation


Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Language Generation via Combinatorial Constraint Satisfaction: A Tree Search Enhanced Monte-Carlo Approach


Nov 30, 2020
Maosen Zhang, Nan Jiang, Lei Li, Yexiang Xue

* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pages 1286-1298. November 16 - 20, 2020. 2020 Association for Computational Linguistics 
* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pages 1286-1298. November 16 - 20, 2020. 2020 Association for Computational Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection with Learnable Proposals


Nov 25, 2020
Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

DmifNet:3D Shape Reconstruction Based on Dynamic Multi-Branch Information Fusion


Nov 21, 2020
Lei Li, Suping Wu

* ICPR 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Contrastive Learning for Self-Supervised Visual Pre-Training


Nov 18, 2020
Xinlong Wang, Rufeng Zhang, Chunhua Shen, Tao Kong, Lei Li

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

On the Sentence Embeddings from Pre-trained Language Models


Nov 02, 2020
Bohan Li, Hao Zhou, Junxian He, Mingxuan Wang, Yiming Yang, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Segmentation Network Using Attention-based Fusion and Spatial Relationship Constraint


Oct 31, 2020
Chenyu Liu, Wangbin Ding, Lei Li, Zhen Zhang, Chenhao Pei, Liqin Huang, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Machine Translation System for WMT20


Oct 28, 2020
Liwei Wu, Xiao Pan, Zehui Lin, Yaoming Zhu, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

LightSeq: A High Performance Inference Library for Sequence Processing and Generation


Oct 28, 2020
Xiaohui Wang, Ying Xiong, Yang Wei, Mingxuan Wang, Lei Li

* 6 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions