Alert button
Picture for Lei Li

Lei Li

Alert button

DE-COP: Detecting Copyrighted Content in Language Models Training Data

Feb 15, 2024
André V. Duarte, Xuandong Zhao, Arlindo L. Oliveira, Lei Li

Viaarxiv icon

Improving Factual Error Correction for Abstractive Summarization via Data Distillation and Conditional-generation Cloze

Feb 13, 2024
Yiyang Li, Lei Li, Dingxin Hu, Xueyi Hao, Marina Litvak, Natalia Vanetik, Yanquan Zhou

Viaarxiv icon

Permute-and-Flip: An optimally robust and watermarkable decoder for LLMs

Feb 08, 2024
Xuandong Zhao, Lei Li, Yu-Xiang Wang

Viaarxiv icon

Mamba-UNet: UNet-Like Pure Visual Mamba for Medical Image Segmentation

Feb 07, 2024
Ziyang Wang, Jian-Qing Zheng, Yichi Zhang, Ge Cui, Lei Li

Viaarxiv icon

EasyInstruct: An Easy-to-use Instruction Processing Framework for Large Language Models

Feb 06, 2024
Yixin Ou, Ningyu Zhang, Honghao Gui, Ziwen Xu, Shuofei Qiao, Yida Xue, Runnan Fang, Kangwei Liu, Lei Li, Zhen Bi, Guozhou Zheng, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Progress and Opportunities of Foundation Models in Bioinformatics

Feb 06, 2024
Qing Li, Zhihang Hu, Yixuan Wang, Lei Li, Yimin Fan, Irwin King, Le Song, Yu Li

Viaarxiv icon

Weak-to-Strong Jailbreaking on Large Language Models

Feb 05, 2024
Xuandong Zhao, Xianjun Yang, Tianyu Pang, Chao Du, Lei Li, Yu-Xiang Wang, William Yang Wang

Viaarxiv icon

KS-Lottery: Finding Certified Lottery Tickets for Multilingual Language Models

Feb 05, 2024
Fei Yuan, Chang Ma, Shuai Yuan, Qiushi Sun, Lei Li

Viaarxiv icon

Ada-Retrieval: An Adaptive Multi-Round Retrieval Paradigm for Sequential Recommendations

Jan 31, 2024
Lei Li, Jianxun Lian, Xiao Zhou, Xing Xie

Viaarxiv icon