Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Li

Follow Your Path: a Progressive Method for Knowledge Distillation


Jul 20, 2021
Wenxian Shi, Yuxuan Song, Hao Zhou, Bohan Li, Lei Li

* Accepted by ECML-PKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction


Jul 09, 2021
Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Hao Zhou, Lei Li, Junchi Yan

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation


Jul 06, 2021
Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiangjie Chen, Chun Gan, Yuanbin Wu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* Accepted by Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

AtrialGeneral: Domain Generalization for Left Atrial Segmentation of Multi-Center LGE MRIs


Jul 05, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 10 pages, 4 figures, MICCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

SOLO: A Simple Framework for Instance Segmentation


Jun 30, 2021
Xinlong Wang, Rufeng Zhang, Chunhua Shen, Tao Kong, Lei Li

* 20 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.04488, arXiv:2003.10152 

  Access Paper or Ask Questions

Medical Image Analysis on Left Atrial LGE MRI for Atrial Fibrillation Studies: A Review


Jun 25, 2021
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Subjective Bias in Abstractive Summarization


Jun 18, 2021
Lei Li, Wei Liu, Marina Litvak, Natalia Vanetik, Jiacheng Pei, Yinan Liu, Siya Qi

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Disentangle GAN Fingerprint for Fake Image Attribution


Jun 16, 2021
Tianyun Yang, Juan Cao, Qiang Sheng, Lei Li, Jiaqi Ji, Xirong Li, Sheng Tang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Language Tags Matter for Zero-Shot Neural Machine Translation


Jun 15, 2021
Liwei Wu, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang, Lei Li

* 7 pages, 3 figures, Accepted by the Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Option-Aware Hierarchical Imitation Learning


Jun 11, 2021
Mingxuan Jing, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Xiaojian Ma, Tao Kong, Chuang Gan, Lei Li

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UniKeyphrase: A Unified Extraction and Generation Framework for Keyphrase Prediction


Jun 09, 2021
Huanqin Wu, Wei Liu, Lei Li, Dan Nie, Tao Chen, Feng Zhang, Di Wang

* 11pages, 6 figures, 6 tables, to be published in ACL 2021 findings 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Many-to-many Multilingual Neural Machine Translation


Jun 09, 2021
Xiao Pan, Mingxuan Wang, Liwei Wu, Lei Li

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Transformer for Explainable Recommendation


Jun 05, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

* Published as a conference paper at ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Shared Semantic Space for Speech-to-Text Translation


Jun 03, 2021
Chi Han, Mingxuan Wang, Heng Ji, Lei Li

* 9 pages, 5 figures, Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating the Knowledge-Language Inconsistency: A Study for Deep Commonsense Knowledge


May 31, 2021
Yi Zhang, Lei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Event Extraction via Heterogeneous Graph-based Interaction Model with a Tracker


May 31, 2021
Runxin Xu, Tianyu Liu, Lei Li, Baobao Chang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Language Specific Sub-network for Multilingual Machine Translation


May 19, 2021
Zehui Lin, Liwei Wu, Mingxuan Wang, Lei Li

* To appear at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised MMRegNet based on Spatially Encoded Gradient Information


May 16, 2021
Wangbin Ding, Lei Li, Xiahai Zhuang, Liqin Huang


  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Neural Speech Translation System for IWSLT 2021


May 16, 2021
Chengqi Zhao, Zhicheng Liu, Jian Tong, Tao Wang, Mingxuan Wang, Rong Ye, Qianqian Dong, Jun Cao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Duplex Sequence-to-Sequence Learning for Reversible Machine Translation


May 07, 2021
Zaixiang Zheng, Hao Zhou, Shujian Huang, Jiajun Chen, Jingjing Xu, Lei Li

* Under review, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Autocorrect in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Apr 21, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Speech Translation via Cross-modal Progressive Training


Apr 21, 2021
Rong Ye, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions