Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Taxonomy Completion via Triplet Matching Network

Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

* AAA1 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VOLT: Improving Vocabularization via Optimal Transport for Machine Translation

Dec 31, 2020
Jingjing Xu, Hao Zhou, Chun Gan, Zaixiang Zheng, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Pre-trained Language Models via Calibrated Cascade

Dec 29, 2020
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Deli Chen, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification

Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Finding Sparse Structure for Domain Specific Neural Machine Translation

Dec 19, 2020
Jianze Liang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Lei Li

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

NeurST: Neural Speech Translation Toolkit

Dec 18, 2020
Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Distance-wise Graph Contrastive Learning

Dec 14, 2020
Deli Chen, Yanyai Lin, Lei Li, Xuancheng Ren. Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Trustworthy Preference Completion in Social Choice

Dec 14, 2020
Lei Li, Minghe Xue, Huanhuan Chen, Xindong Wu


  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation

Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Language Generation via Combinatorial Constraint Satisfaction: A Tree Search Enhanced Monte-Carlo Approach

Nov 30, 2020
Maosen Zhang, Nan Jiang, Lei Li, Yexiang Xue

* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pages 1286-1298. November 16 - 20, 2020. 2020 Association for Computational Linguistics 
* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pages 1286-1298. November 16 - 20, 2020. 2020 Association for Computational Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection with Learnable Proposals

Nov 25, 2020
Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

DmifNet:3D Shape Reconstruction Based on Dynamic Multi-Branch Information Fusion

Nov 21, 2020
Lei Li, Suping Wu

* ICPR 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Contrastive Learning for Self-Supervised Visual Pre-Training

Nov 18, 2020
Xinlong Wang, Rufeng Zhang, Chunhua Shen, Tao Kong, Lei Li

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

On the Sentence Embeddings from Pre-trained Language Models

Nov 02, 2020
Bohan Li, Hao Zhou, Junxian He, Mingxuan Wang, Yiming Yang, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Brain Tumor Segmentation Network Using Attention-based Fusion and Spatial Relationship Constraint

Oct 31, 2020
Chenyu Liu, Wangbin Ding, Lei Li, Zhen Zhang, Chenhao Pei, Liqin Huang, Xiahai Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Machine Translation System for WMT20

Oct 28, 2020
Liwei Wu, Xiao Pan, Zehui Lin, Yaoming Zhu, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

LightSeq: A High Performance Inference Library for Sequence Processing and Generation

Oct 28, 2020
Xiaohui Wang, Ying Xiong, Yang Wei, Mingxuan Wang, Lei Li

* 6 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Volctrans Parallel Corpus Filtering System for WMT 2020

Oct 27, 2020
Runxin Xu, Zhuo Zhi, Jun Cao, Mingxuan Wang, Lei Li

* WMT 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Longer Context for Document-level Neural Machine Translation: A Multi-resolutional Approach

Oct 18, 2020
Zewei Sun, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Chengqi Zhao, Shujian Huang, Jiajun Chen, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Multilingual Neural Machine Translation by Leveraging Alignment Information

Oct 07, 2020
Zehui Lin, Xiao Pan, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Jiangtao Feng, Hao Zhou, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Double Graph Based Reasoning for Document-level Relation Extraction

Sep 29, 2020
Shuang Zeng, Runxin Xu, Baobao Chang, Lei Li

* Accepted as long paper to appear at the EMNLP 2020 main conference, 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SDST: Successive Decoding for Speech-to-text Translation

Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

TED: Triple Supervision Decouples End-to-end Speech-to-text Translation

Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Generative Imagination Elevates Machine Translation

Sep 21, 2020
Quanyu Long, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Alignment with Mixture Experts Neural Network for Intral-City Retail Recommendation

Sep 17, 2020
Po Li, Lei Li, Yan Fu, Jun Rong, Yu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Random Style Transfer based Domain Generalization Networks Integrating Shape and Spatial Information

Sep 03, 2020
Lei Li, Veronika A. Zimmer, Wangbin Ding, Fuping Wu, Liqin Huang, Julia A. Schnabel, Xiahai Zhuang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Glancing Transformer for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Aug 18, 2020
Lihua Qian, Hao Zhou, Yu Bao, Mingxuan Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

* 11 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions