Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SongMASS: Automatic Song Writing with Pre-training and Alignment Constraint

Dec 09, 2020
Zhonghao Sheng, Kaitao Song, Xu Tan, Yi Ren, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Latent Causal Invariant Model

Nov 04, 2020
Xinwei Sun, Botong Wu, Chang Liu, Xiangyu Zheng, Wei Chen, Tao Qin, Tie-yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Causal Semantic Representation for Out-of-Distribution Prediction

Nov 03, 2020
Chang Liu, Xinwei Sun, Jindong Wang, Tao Li, Tao Qin, Wei Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning for Low-Resource Unsupervised Neural MachineTranslation

Oct 18, 2020
Yunwon Tae, Cheonbok Park, Taehee Kim, Soyoung Yang, Mohammad Azam Khan, Eunjeong Park, Tao Qin, Jaegul Choo

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning

Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Reasoning over Paragraph Effects in Situation

Oct 03, 2020
Mucheng Ren, Xiubo Geng, Tao Qin, Heyan Huang, Daxin Jiang

* 14 pages. Accepted as EMNLP2020 Long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aware Procedural Text Understanding with Multi-Stage Training

Sep 28, 2020
Zhihan Zhang, Xiubo Geng, Tao Qin, Yunfang Wu, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

HiFiSinger: Towards High-Fidelity Neural Singing Voice Synthesis

Sep 03, 2020
Jiawei Chen, Xu Tan, Jian Luan, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation

Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition

Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Match Distributions for Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web

Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation

Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search with GBDT

Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions

Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech

Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-branch Attentive Transformer

Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

UWSpeech: Speech to Speech Translation for Unwritten Languages

Jun 14, 2020
Chen Zhang, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Kejun Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MultiSpeech: Multi-Speaker Text to Speech with Transformer

Jun 08, 2020
Mingjian Chen, Xu Tan, Yi Ren, Jin Xu, Hao Sun, Sheng Zhao, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text-to-Speech

Jun 08, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Learning: Theoretical Study and an Algorithmic Extension

May 17, 2020
Zhibing Zhao, Yingce Xia, Tao Qin, Lirong Xia, Tie-Yan Liu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LightPAFF: A Two-Stage Distillation Framework for Pre-training and Fine-tuning

Apr 27, 2020
Kaitao Song, Hao Sun, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Hongzhi Liu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding

Apr 20, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning

Apr 01, 2020
Junjie Li, Sotetsu Koyamada, Qiwei Ye, Guoqing Liu, Chao Wang, Ruihan Yang, Li Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Hsiao-Wuen Hon


  Access Paper or Ask Questions