Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning to Match Distributions for Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Model/Code and Paper
Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Model/Code and Paper
DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web

Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Model/Code and Paper
Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation

Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Neural Architecture Search with GBDT

Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Teach with Deep Interactions

Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech

Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Multi-branch Attentive Transformer

Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Model/Code and Paper
UWSpeech: Speech to Speech Translation for Unwritten Languages

Jun 14, 2020
Chen Zhang, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Kejun Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
MultiSpeech: Multi-Speaker Text to Speech with Transformer

Jun 08, 2020
Mingjian Chen, Xu Tan, Yi Ren, Jin Xu, Hao Sun, Sheng Zhao, Tao Qin


  Access Model/Code and Paper
FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text-to-Speech

Jun 08, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Dual Learning: Theoretical Study and an Algorithmic Extension

May 17, 2020
Zhibing Zhao, Yingce Xia, Tao Qin, Lirong Xia, Tie-Yan Liu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
LightPAFF: A Two-Stage Distillation Framework for Pre-training and Fine-tuning

Apr 27, 2020
Kaitao Song, Hao Sun, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Hongzhi Liu, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding

Apr 20, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning

Apr 01, 2020
Junjie Li, Sotetsu Koyamada, Qiwei Ye, Guoqing Liu, Chao Wang, Ruihan Yang, Li Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Hsiao-Wuen Hon


  Access Model/Code and Paper
Semi-Supervised Neural Architecture Search

Mar 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code available at https://github.com/renqianluo/SemiNAS 

  Access Model/Code and Paper
Incorporating BERT into Neural Machine Translation

Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Model/Code and Paper
A Study of Multilingual Neural Machine Translation

Dec 25, 2019
Xu Tan, Yichong Leng, Jiale Chen, Yi Ren, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Fine-Tuning by Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Nov 21, 2019
Junliang Guo, Xu Tan, Linli Xu, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Fully Parameterized Quantile Function for Distributional Reinforcement Learning

Nov 16, 2019
Derek Yang, Li Zhao, Zichuan Lin, Tao Qin, Jiang Bian, Tieyan Liu


  Access Model/Code and Paper
Microsoft Research Asia's Systems for WMT19

Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Model/Code and Paper
Distributional Reward Decomposition for Reinforcement Learning

Nov 06, 2019
Zichuan Lin, Li Zhao, Derek Yang, Tao Qin, Guangwen Yang, Tie-Yan Liu

* NeurlPS 2019 

  Access Model/Code and Paper