Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Qin

Generalizing to Unseen Domains: A Survey on Domain Generalization


Mar 10, 2021
Jindong Wang, Cuiling Lan, Chang Liu, Yidong Ouyang, Tao Qin

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

IOT: Instance-wise Layer Reordering for Transformer Structures


Mar 05, 2021
Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted at ICLR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Invariant Representations across Domains and Tasks


Mar 03, 2021
Jindong Wang, Wenjie Feng, Chang Liu, Chaohui Yu, Mingxuan Du, Renjun Xu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Technical report, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech: Adaptive Text to Speech for Custom Voice


Mar 01, 2021
Mingjian Chen, Xu Tan, Bohan Li, Yanqing Liu, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MBNet: MOS Prediction for Synthesized Speech with Mean-Bias Network


Feb 27, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Sheng Zhao, Frank Soong, Xiang-Yang Li, Tao Qin

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition


Feb 25, 2021
Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang, Tao Qin, Bo Xu

* To appear at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Return-Based Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Feb 22, 2021
Guoqing Liu, Chuheng Zhang, Li Zhao, Tao Qin, Jinhua Zhu, Jian Li, Nenghai Yu, Tie-Yan Liu

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LightSpeech: Lightweight and Fast Text to Speech with Neural Architecture Search


Feb 08, 2021
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Jinzhu Li, Sheng Zhao, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICASSP 21 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-Image Translation: Methods and Applications


Jan 21, 2021
Yingxue Pang, Jianxin Lin, Tao Qin, Zhibo Chen

* 19 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SongMASS: Automatic Song Writing with Pre-training and Alignment Constraint


Dec 09, 2020
Zhonghao Sheng, Kaitao Song, Xu Tan, Yi Ren, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Latent Causal Invariant Model


Nov 04, 2020
Xinwei Sun, Botong Wu, Chang Liu, Xiangyu Zheng, Wei Chen, Tao Qin, Tie-yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Causal Semantic Representation for Out-of-Distribution Prediction


Nov 03, 2020
Chang Liu, Xinwei Sun, Jindong Wang, Tao Li, Tao Qin, Wei Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning for Low-Resource Unsupervised Neural MachineTranslation


Oct 18, 2020
Yunwon Tae, Cheonbok Park, Taehee Kim, Soyoung Yang, Mohammad Azam Khan, Eunjeong Park, Tao Qin, Jaegul Choo

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Reasoning over Paragraph Effects in Situation


Oct 03, 2020
Mucheng Ren, Xiubo Geng, Tao Qin, Heyan Huang, Daxin Jiang

* 14 pages. Accepted as EMNLP2020 Long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aware Procedural Text Understanding with Multi-Stage Training


Sep 28, 2020
Zhihan Zhang, Xiubo Geng, Tao Qin, Yunfang Wu, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

HiFiSinger: Towards High-Fidelity Neural Singing Voice Synthesis


Sep 03, 2020
Jiawei Chen, Xu Tan, Jian Luan, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation


Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Match Distributions for Domain Adaptation


Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web


Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation


Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search with GBDT


Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions


Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech


Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions