Dual Learning: Theoretical Study and an Algorithmic Extension

May 17, 2020
Zhibing Zhao, Yingce Xia, Tao Qin, Lirong Xia, Tie-Yan Liu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
LightPAFF: A Two-Stage Distillation Framework for Pre-training and Fine-tuning

Apr 27, 2020
Kaitao Song, Hao Sun, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Hongzhi Liu, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
MPNet: Masked and Permuted Pre-training for Language Understanding

Apr 20, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning

Apr 01, 2020
Junjie Li, Sotetsu Koyamada, Qiwei Ye, Guoqing Liu, Chao Wang, Ruihan Yang, Li Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Hsiao-Wuen Hon


  Access Model/Code and Paper
Semi-Supervised Neural Architecture Search

Mar 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code available at https://github.com/renqianluo/SemiNAS 

  Access Model/Code and Paper
Incorporating BERT into Neural Machine Translation

Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Model/Code and Paper
A Study of Multilingual Neural Machine Translation

Dec 25, 2019
Xu Tan, Yichong Leng, Jiale Chen, Yi Ren, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Fine-Tuning by Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Nov 21, 2019
Junliang Guo, Xu Tan, Linli Xu, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Fully Parameterized Quantile Function for Distributional Reinforcement Learning

Nov 16, 2019
Derek Yang, Li Zhao, Zichuan Lin, Tao Qin, Jiang Bian, Tieyan Liu


  Access Model/Code and Paper
Microsoft Research Asia's Systems for WMT19

Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Model/Code and Paper
Distributional Reward Decomposition for Reinforcement Learning

Nov 06, 2019
Zichuan Lin, Li Zhao, Derek Yang, Tao Qin, Guangwen Yang, Tie-Yan Liu

* NeurlPS 2019 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Task Learning for Conversational Question Answering over a Large-Scale Knowledge Base

Oct 11, 2019
Tao Shen, Xiubo Geng, Tao Qin, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Guodong Long, Daxin Jiang

* Accepted to appear at EMNLP-IJCNLP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Understanding and Improving One-shot Neural Architecture Optimization

Sep 24, 2019
Renqian Luo, Tao Qin, Enhong Chen

* Code and model checkpoints are publicly available at https://github.com/renqianluo/NAO_pytorch 

  Access Model/Code and Paper
Hint-Based Training for Non-Autoregressive Machine Translation

Sep 15, 2019
Zhuohan Li, Zi Lin, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* EMNLP-IJCNLP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Effective Search of Logical Forms for Weakly Supervised Knowledge-Based Question Answering

Sep 06, 2019
Tao Shen, Xiubo Geng, Tao Qin, Guodong Long, Jing Jiang, Daxin Jiang


  Access Model/Code and Paper
Efficient Bidirectional Neural Machine Translation

Aug 25, 2019
Xu Tan, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin


  Access Model/Code and Paper
Multilingual Neural Machine Translation with Language Clustering

Aug 25, 2019
Xu Tan, Jiale Chen, Di He, Yingce Xia, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Hard but Robust, Easy but Sensitive: How Encoder and Decoder Perform in Neural Machine Translation

Aug 17, 2019
Tianyu He, Xu Tan, Tao Qin


  Access Model/Code and Paper
Language Graph Distillation for Low-Resource Machine Translation

Aug 17, 2019
Tianyu He, Jiale Chen, Xu Tan, Tao Qin


  Access Model/Code and Paper
Representation Degeneration Problem in Training Natural Language Generation Models

Jul 28, 2019
Jun Gao, Di He, Xu Tan, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* ICLR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Depth Growing for Neural Machine Translation

Jul 03, 2019
Lijun Wu, Yiren Wang, Yingce Xia, Fei Tian, Fei Gao, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Pivot Translation for Distant Languages

Jun 25, 2019
Yichong Leng, Xu Tan, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL-2019 

  Access Model/Code and Paper
What and Where to Translate: Local Mask-based Image-to-Image Translation

Jun 09, 2019
Wonwoong Cho, Seunghwan Choi, Junwoo Park, David Keetae Park, Tao Qin, Jaegul Choo

* Submitted to International Journal of Computer Vision (IJCV) 

  Access Model/Code and Paper
Understanding and Improving Transformer From a Multi-Particle Dynamic System Point of View

Jun 06, 2019
Yiping Lu, Zhuohan Li, Di He, Zhiqing Sun, Bin Dong, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper