Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Liang Chen

Utsunomiya University, Japan

Learning to Sample the Most Useful Training Patches from Images

Nov 24, 2020
Shuyang Sun, Liang Chen, Gregory Slabaugh, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation

Nov 08, 2020
Jieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen, Zibin Zheng

* Published in CIKM'2020 

  Access Paper or Ask Questions

GAIN: Graph Attention & Interaction Network for Inductive Semi-Supervised Learning over Large-scale Graphs

Nov 03, 2020
Yunpeng Weng, Xu Chen, Liang Chen, Wei Liu

* Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Graph Learning for Recommendation

Oct 21, 2020
Jiancan Wu, Xiang Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Liang Chen, Jianxun Lian, Xing Xie

* 11 pages, 7 pages, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Large Scale Graph

Sep 08, 2020
Jintang Li, Tao Xie, Liang Chen, Fenfang Xie, Xiangnan He, Zibin Zheng

* In submission to Journal, the codes are availiable at https://github.com/EdisonLeeeee/GraphAdv 

  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network

Aug 16, 2020
Liang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Realistic Adversarial Data Augmentation for MR Image Segmentation

Jun 23, 2020
Chen Chen, Chen Qin, Huaqi Qiu, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* 13 pages. This paper is accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Adversarial Learning on Graphs

Mar 10, 2020
Liang Chen, Jintang Li, Jiaying Peng, Tao Xie, Zengxu Cao, Kun Xu, Xiangnan He, Zibin Zheng

* 19 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DeepCP: Deep Learning Driven Cascade Prediction Based Autonomous Content Placement in Closed Social Network

Mar 09, 2020
Qiong Wu, Muhong Wu, Xu Chen, Zhi Zhou, Kaiwen He, Liang Chen

* accepted by IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), March 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems

Dec 01, 2019
Liang Chen, Yangjun Xu, Fenfang Xie, Min Huang, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

The Intrinsic Properties of Brain Based on the Network Structure

Nov 02, 2019
Xiang Zou, Lie Yao, Donghua Zhao, Liang Chen, Ying Mao

* 24 pages, 6 figures, 1 supplementary file 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent image synthesis to attack a segmentation CNN using adversarial learning

Sep 24, 2019
Liang Chen, Paul Bentley, Kensaku Mori, Kazunari Misawa, Michitaka Fujiwara, Daniel Rueckert


  Access Paper or Ask Questions

A New CGAN Technique for Constrained Topology Design Optimization

Jan 22, 2019
M. -H. Herman Shen, Liang Chen

* 14 pages, 8 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1808.02334 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Augmentation: Augmenting Training Data using Generative Adversarial Networks

Oct 25, 2018
Christopher Bowles, Liang Chen, Ricardo Guerrero, Paul Bentley, Roger Gunn, Alexander Hammers, David Alexander Dickie, Maria Valdés Hernández, Joanna Wardlaw, Daniel Rueckert


  Access Paper or Ask Questions

Attention-Gated Networks for Improving Ultrasound Scan Plane Detection

Apr 15, 2018
Jo Schlemper, Ozan Oktay, Liang Chen, Jacqueline Matthew, Caroline Knight, Bernhard Kainz, Ben Glocker, Daniel Rueckert

* Submitted to MIDL2018 (OpenReview: https://openreview.net/forum?id=BJtn7-3sM

  Access Paper or Ask Questions

Boost Picking: A Universal Method on Converting Supervised Classification to Semi-supervised Classification

Nov 12, 2016
Fuqiang Liu, Fukun Bi, Yiding Yang, Liang Chen

* This paper has been withdraw by the author due to format error 

  Access Paper or Ask Questions

Object Recognition Based on Amounts of Unlabeled Data

Mar 25, 2016
Fuqiang Liu, Fukun Bi, Liang Chen

* 16 pages, 6 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Feature-Area Optimization: A Novel SAR Image Registration Method

Feb 18, 2016
Fuqiang Liu, Fukun Bi, Liang Chen, Hao Shi, Wei Liu

* IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter, Year: 2016, Volume: 13, Pages: 242 - 246 
* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robustness of Regional Matching Scheme over Global Matching Scheme

May 03, 2000
Liang Chen, Naoyuki Tokuda

* 16 pages, Latex, 7 EPS figures, using esub2acm.cls and epsf.tex 

  Access Paper or Ask Questions