Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Chen

SDWNet: A Straight Dilated Network with Wavelet Transformation for Image Deblurring


Oct 12, 2021
Wenbin Zou, Mingchao Jiang, Yunchen Zhang, Liang Chen, Zhiyong Lu, Yi Wu

* 10 pages, 7 figures, ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation


Sep 09, 2021
Shengsen Wu, Liang Chen, Yihang Lou, Yan Bai, Tao Bai, Minghua Deng, Lingyu Duan


  Access Paper or Ask Questions

Surprisingly Popular Algorithm-based Adaptive Euclidean Distance Topology Learning PSO


Aug 25, 2021
Xuan Wu, Jizong Han, Quanlong Cui, Liang Chen, Yanchun Liang, Han Huang, Heow Pueh Lee, You Zhou, Chunguo Wu


  Access Paper or Ask Questions

DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks


Aug 16, 2021
Yu Zheng, Chen Gao, Liang Chen, Depeng Jin, Yong Li

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Structural Vulnerability in Graph Convolutional Networks


Aug 13, 2021
Liang Chen, Jintang Li, Qibiao Peng, Yang Liu, Zibin Zheng, Carl Yang

* 7 pages, 5 figures; Published at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing MR Image Segmentation with Realistic Adversarial Data Augmentation


Aug 07, 2021
Chen Chen, Chen Qin, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Huaqi Qiu, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* Under review. 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Physics-Enforced Modeling for Insertion Loss of Transmission Lines by Deep Neural Networks


Jul 27, 2021
Liang Chen, Lesley Tan


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic State Estimation for Integrated Natural Gas and Electric Power Systems


Jul 13, 2021
Liang Chen, Xinxin Hui, Songlin Gu, Manyun Huang, Yang Li

* Accepted by 2021 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia) 

  Access Paper or Ask Questions

DNA-GCN: Graph convolutional networks for predicting DNA-protein binding


Jun 02, 2021
Yuhang Guo, Xiao Luo, Liang Chen, Minghua Deng

* In ICIC 2021 
* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 31, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Acquisition of Luojia-1A Low Earth Orbit Navigation Augmentation System with Software Defined Receiver


May 31, 2021
Liang Chen, Xiangchen Lu, Nan Shen, Lei Wang, Yuan Zhuang, Ye Su, Deren Li, Ruizhi Chen


  Access Paper or Ask Questions

DialSumm: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 14, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation


May 10, 2021
Jiawei Chen, Hande Dong, Yang Qiu, Xiangnan He, Xin Xin, Liang Chen, Guli Lin, Keping Yang

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Bundle Recommendation in Online Games


Apr 12, 2021
Qilin Deng, Kai Wang, Minghao Zhao, Zhene Zou, Runze Wu, Jianrong Tao, Changjie Fan, Liang Chen

* 8 pages, 10 figures, accepted paper on CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with a Disentangled Universal Value Function for Item Recommendation


Apr 11, 2021
Kai Wang, Zhene Zou, Qilin Deng, Runze Wu, Jianrong Tao, Changjie Fan, Liang Chen, Peng Cui

* 9 pages, 4 figures, to be published in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search based on Cartesian Genetic Programming Coding Method


Mar 12, 2021
Xuan Wu, Xiuyi Zhang, Linhan Jia, Liang Chen, Yanchun Liang, You Zhou, Chunguo Wu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Kalman filter-based dynamic state estimation of natural gas pipeline networks


Feb 26, 2021
Liang Chen, Peng Jin, Jing Yang, Yang Li, Yi Song

* Accepted by Mathematical Problems in Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

GraphGallery: A Platform for Fast Benchmarking and Easy Development of Graph Neural Networks Based Intelligent Software


Feb 16, 2021
Jintang Li, Kun Xu, Liang Chen, Zibin Zheng, Xiao Liu

* 4 pages Demonstrations track paper accepted at ICSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning with Spatio-temporal Traffic Forecasting for Data-Driven Base Station Sleep Control


Jan 21, 2021
Qiong Wu, Xu Chen, Zhi Zhou, Liang Chen, Junshan Zhang

* Accepted by IEEE/ACM Transactions on Networking, Jan. 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Sample the Most Useful Training Patches from Images


Nov 24, 2020
Shuyang Sun, Liang Chen, Gregory Slabaugh, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation


Nov 08, 2020
Jieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen, Zibin Zheng

* Published in CIKM'2020 

  Access Paper or Ask Questions

GAIN: Graph Attention & Interaction Network for Inductive Semi-Supervised Learning over Large-scale Graphs


Nov 03, 2020
Yunpeng Weng, Xu Chen, Liang Chen, Wei Liu

* Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Graph Learning for Recommendation


Oct 21, 2020
Jiancan Wu, Xiang Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Liang Chen, Jianxun Lian, Xing Xie

* 11 pages, 7 pages, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Large Scale Graph


Sep 08, 2020
Jintang Li, Tao Xie, Liang Chen, Fenfang Xie, Xiangnan He, Zibin Zheng

* In submission to Journal, the codes are availiable at https://github.com/EdisonLeeeee/GraphAdv 

  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network


Aug 16, 2020
Liang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Realistic Adversarial Data Augmentation for MR Image Segmentation


Jun 23, 2020
Chen Chen, Chen Qin, Huaqi Qiu, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* 13 pages. This paper is accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions