Alert button
Picture for Liang Chen

Liang Chen

Alert button

Decomposition for Enhancing Attention: Improving LLM-based Text-to-SQL through Workflow Paradigm

Feb 16, 2024
Yuanzhen Xie, Xinzhou Jin, Tao Xie, MingXiong Lin, Liang Chen, Chenyun Yu, Lei Cheng, ChengXiang Zhuo, Bo Hu, Zang Li

Viaarxiv icon

Treatment-Aware Hyperbolic Representation Learning for Causal Effect Estimation with Social Networks

Jan 12, 2024
Ziqiang Cui, Xing Tang, Yang Qiao, Bowei He, Liang Chen, Xiuqiang He, Chen Ma

Viaarxiv icon

Expected Transaction Value Optimization for Precise Marketing in FinTech Platforms

Jan 03, 2024
Yunpeng Weng, Xing Tang, Liang Chen, Dugang Liu, Xiuqiang He

Viaarxiv icon

Silkie: Preference Distillation for Large Visual Language Models

Dec 17, 2023
Lei Li, Zhihui Xie, Mukai Li, Shunian Chen, Peiyi Wang, Liang Chen, Yazheng Yang, Benyou Wang, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

VQCNIR: Clearer Night Image Restoration with Vector-Quantized Codebook

Dec 16, 2023
Wenbin Zou, Hongxia Gao, Tian Ye, Liang Chen, Weipeng Yang, Shasha Huang, Hongsheng Chen, Sixiang Chen

Viaarxiv icon

Rethinking and Simplifying Bootstrapped Graph Latents

Dec 05, 2023
Wangbin Sun, Jintang Li, Liang Chen, Bingzhe Wu, Yatao Bian, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning

Nov 30, 2023
Jintang Li, Jiawang Dan, Ruofan Wu, Jing Zhou, Sheng Tian, Yunfei Liu, Baokun Wang, Changhua Meng, Weiqiang Wang, Yuchang Zhu, Liang Chen, Zibin Zheng

Figure 1 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 2 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 3 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 4 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Viaarxiv icon

The Devil is in the Data: Learning Fair Graph Neural Networks via Partial Knowledge Distillation

Nov 29, 2023
Yuchang Zhu, Jintang Li, Liang Chen, Zibin Zheng

Viaarxiv icon

A Survey of the Evolution of Language Model-Based Dialogue Systems

Nov 28, 2023
Hongru Wang, Lingzhi Wang, Yiming Du, Liang Chen, Jingyan Zhou, Yufei Wang, Kam-Fai Wong

Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon