Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Chen

Physics-Enforced Modeling for Insertion Loss of Transmission Lines by Deep Neural Networks


Jul 27, 2021
Liang Chen, Lesley Tan


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic State Estimation for Integrated Natural Gas and Electric Power Systems


Jul 13, 2021
Liang Chen, Xinxin Hui, Songlin Gu, Manyun Huang, Yang Li

* Accepted by 2021 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia) 

  Access Paper or Ask Questions

DNA-GCN: Graph convolutional networks for predicting DNA-protein binding


Jun 02, 2021
Yuhang Guo, Xiao Luo, Liang Chen, Minghua Deng

* In ICIC 2021 
* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 31, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Acquisition of Luojia-1A Low Earth Orbit Navigation Augmentation System with Software Defined Receiver


May 31, 2021
Liang Chen, Xiangchen Lu, Nan Shen, Lei Wang, Yuan Zhuang, Ye Su, Deren Li, Ruizhi Chen


  Access Paper or Ask Questions

DialSumm: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 14, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation


May 10, 2021
Jiawei Chen, Hande Dong, Yang Qiu, Xiangnan He, Xin Xin, Liang Chen, Guli Lin, Keping Yang

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Bundle Recommendation in Online Games


Apr 12, 2021
Qilin Deng, Kai Wang, Minghao Zhao, Zhene Zou, Runze Wu, Jianrong Tao, Changjie Fan, Liang Chen

* 8 pages, 10 figures, accepted paper on CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with a Disentangled Universal Value Function for Item Recommendation


Apr 11, 2021
Kai Wang, Zhene Zou, Qilin Deng, Runze Wu, Jianrong Tao, Changjie Fan, Liang Chen, Peng Cui

* 9 pages, 4 figures, to be published in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search based on Cartesian Genetic Programming Coding Method


Mar 12, 2021
Xuan Wu, Xiuyi Zhang, Linhan Jia, Liang Chen, Yanchun Liang, You Zhou, Chunguo Wu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Kalman filter-based dynamic state estimation of natural gas pipeline networks


Feb 26, 2021
Liang Chen, Peng Jin, Jing Yang, Yang Li, Yi Song

* Accepted by Mathematical Problems in Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

GraphGallery: A Platform for Fast Benchmarking and Easy Development of Graph Neural Networks Based Intelligent Software


Feb 16, 2021
Jintang Li, Kun Xu, Liang Chen, Zibin Zheng, Xiao Liu

* 4 pages Demonstrations track paper accepted at ICSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning with Spatio-temporal Traffic Forecasting for Data-Driven Base Station Sleep Control


Jan 21, 2021
Qiong Wu, Xu Chen, Zhi Zhou, Liang Chen, Junshan Zhang

* Accepted by IEEE/ACM Transactions on Networking, Jan. 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Sample the Most Useful Training Patches from Images


Nov 24, 2020
Shuyang Sun, Liang Chen, Gregory Slabaugh, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation


Nov 08, 2020
Jieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen, Zibin Zheng

* Published in CIKM'2020 

  Access Paper or Ask Questions

GAIN: Graph Attention & Interaction Network for Inductive Semi-Supervised Learning over Large-scale Graphs


Nov 03, 2020
Yunpeng Weng, Xu Chen, Liang Chen, Wei Liu

* Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Graph Learning for Recommendation


Oct 21, 2020
Jiancan Wu, Xiang Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Liang Chen, Jianxun Lian, Xing Xie

* 11 pages, 7 pages, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Large Scale Graph


Sep 08, 2020
Jintang Li, Tao Xie, Liang Chen, Fenfang Xie, Xiangnan He, Zibin Zheng

* In submission to Journal, the codes are availiable at https://github.com/EdisonLeeeee/GraphAdv 

  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network


Aug 16, 2020
Liang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Realistic Adversarial Data Augmentation for MR Image Segmentation


Jun 23, 2020
Chen Chen, Chen Qin, Huaqi Qiu, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* 13 pages. This paper is accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Adversarial Learning on Graphs


Mar 10, 2020
Liang Chen, Jintang Li, Jiaying Peng, Tao Xie, Zengxu Cao, Kun Xu, Xiangnan He, Zibin Zheng

* 19 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DeepCP: Deep Learning Driven Cascade Prediction Based Autonomous Content Placement in Closed Social Network


Mar 09, 2020
Qiong Wu, Muhong Wu, Xu Chen, Zhi Zhou, Kaiwen He, Liang Chen

* accepted by IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), March 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems


Dec 01, 2019
Liang Chen, Yangjun Xu, Fenfang Xie, Min Huang, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

The Intrinsic Properties of Brain Based on the Network Structure


Nov 02, 2019
Xiang Zou, Lie Yao, Donghua Zhao, Liang Chen, Ying Mao

* 24 pages, 6 figures, 1 supplementary file 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent image synthesis to attack a segmentation CNN using adversarial learning


Sep 24, 2019
Liang Chen, Paul Bentley, Kensaku Mori, Kazunari Misawa, Michitaka Fujiwara, Daniel Rueckert


  Access Paper or Ask Questions

A New CGAN Technique for Constrained Topology Design Optimization


Jan 22, 2019
M. -H. Herman Shen, Liang Chen

* 14 pages, 8 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1808.02334 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Augmentation: Augmenting Training Data using Generative Adversarial Networks


Oct 25, 2018
Christopher Bowles, Liang Chen, Ricardo Guerrero, Paul Bentley, Roger Gunn, Alexander Hammers, David Alexander Dickie, Maria Valdés Hernández, Joanna Wardlaw, Daniel Rueckert


  Access Paper or Ask Questions