Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shu Liu

Scalable Computation of Monge Maps with General Costs


Jun 07, 2021
Jiaojiao Fan, Shu Liu, Shaojun Ma, Yongxin Chen, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Distilling Knowledge via Knowledge Review


Apr 19, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Calibration for Long-Tailed Recognition


Apr 01, 2021
Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Shu Liu, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation Learning


Apr 01, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Jiaya Jia

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Video Instance Segmentation with a Propose-Reduce Paradigm


Mar 25, 2021
Huaijia Lin, Ruizheng Wu, Shu Liu, Jiangbo Lu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learning High Dimensional Wasserstein Geodesics


Feb 22, 2021
Shu Liu, Shaojun Ma, Yongxin Chen, Hongyuan Zha, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

ResLT: Residual Learning for Long-tailed Recognition


Jan 27, 2021
Jiequan Cui, Shu Liu, Zhuotao Tian, Zhisheng Zhong, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Boundary Guided Adversarial Training


Nov 23, 2020
Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Dive Deeper Into Box for Object Detection


Jul 15, 2020
Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks


Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation


Apr 03, 2020
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

3DSSD: Point-based 3D Single Stage Object Detector


Feb 24, 2020
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learning Stochastic Behaviour of Aggregate Data


Feb 14, 2020
Shaojun Ma, Shu Liu, Hongyuan Zha, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

GridMask Data Augmentation


Jan 14, 2020
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection


Jan 10, 2020
Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

EmbedMask: Embedding Coupling for One-stage Instance Segmentation


Dec 05, 2019
Hui Ying, Zhaojin Huang, Shu Liu, Tianjia Shao, Kun Zhou

* Code is available at github.com/yinghdb/EmbedMask 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation


Sep 23, 2019
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Identification via the Steering Wheel


Sep 09, 2019
Bernhard Gahr, Shu Liu, Kevin Koch, Filipe Barata, André Dahlinger, Benjamin Ryder, Elgar Fleisch, Felix Wortmann

* 10 pages, 16 figures, 6 equations 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Center Learning with Subspace Masking for Person Re-Identification


Aug 28, 2019
Weinong Wang, Wenjie Pei, Qiong Cao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai


  Access Paper or Ask Questions

Fast Point R-CNN


Aug 16, 2019
Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

STD: Sparse-to-Dense 3D Object Detector for Point Cloud


Jul 22, 2019
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.05276 

  Access Paper or Ask Questions

Associatively Segmenting Instances and Semantics in Point Clouds


Feb 28, 2019
Xinlong Wang, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chunhua Shen, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Human Pose Estimation with Spatial Contextual Information


Jan 07, 2019
Hong Zhang, Hao Ouyang, Shu Liu, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Ruigang Yang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

IPOD: Intensive Point-based Object Detector for Point Cloud


Dec 13, 2018
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Context Encoding for Duplicate Removal


Oct 20, 2018
Lu Qi, Shu Liu, Jianping Shi, Jiaya Jia

* Accepted in NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions