Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shu Liu

Guided Point Contrastive Learning for Semi-supervised Point Cloud Semantic Segmentation


Oct 15, 2021
Li Jiang, Shaoshuai Shi, Zhuotao Tian, Xin Lai, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Structured Instance Graph for Distilling Object Detectors


Sep 27, 2021
Yixin Chen, Pengguang Chen, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Improving Mobile Level Vision Transformers


Aug 30, 2021
Pengguang Chen, Yixin Chen, Shu Liu, Mingchang Yang, Jiaya Jia

* 10 pages; 5 figures; preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Contrastive Learning


Aug 17, 2021
Jiequan Cui, Zhisheng Zhong, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HRegNet: A Hierarchical Network for Large-scale Outdoor LiDAR Point Cloud Registration


Jul 26, 2021
Fan Lu, Guang Chen, Yinlong Liu, Lijun Zhang, Sanqing Qu, Shu Liu, Rongqi Gu

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency


Jun 27, 2021
Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/dvlab-research/Context-Aware-Consistency 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Computation of Monge Maps with General Costs


Jun 07, 2021
Jiaojiao Fan, Shu Liu, Shaojun Ma, Yongxin Chen, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Distilling Knowledge via Knowledge Review


Apr 19, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Calibration for Long-Tailed Recognition


Apr 01, 2021
Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Shu Liu, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation Learning


Apr 01, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Jiaya Jia

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Video Instance Segmentation with a Propose-Reduce Paradigm


Mar 25, 2021
Huaijia Lin, Ruizheng Wu, Shu Liu, Jiangbo Lu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learning High Dimensional Wasserstein Geodesics


Feb 22, 2021
Shu Liu, Shaojun Ma, Yongxin Chen, Hongyuan Zha, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

ResLT: Residual Learning for Long-tailed Recognition


Jan 27, 2021
Jiequan Cui, Shu Liu, Zhuotao Tian, Zhisheng Zhong, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Boundary Guided Adversarial Training


Nov 23, 2020
Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Dive Deeper Into Box for Object Detection


Jul 15, 2020
Ran Chen, Yong Liu, Mengdan Zhang, Shu Liu, Bei Yu, Yu-Wing Tai

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Modeling Aspect and Sentiment with Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks


Apr 14, 2020
Shu Liu, Wei Li, Yunfang Wu, Qi Su, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation


Apr 03, 2020
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

3DSSD: Point-based 3D Single Stage Object Detector


Feb 24, 2020
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learning Stochastic Behaviour of Aggregate Data


Feb 14, 2020
Shaojun Ma, Shu Liu, Hongyuan Zha, Haomin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

GridMask Data Augmentation


Jan 14, 2020
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

DSGN: Deep Stereo Geometry Network for 3D Object Detection


Jan 10, 2020
Yilun Chen, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

EmbedMask: Embedding Coupling for One-stage Instance Segmentation


Dec 05, 2019
Hui Ying, Zhaojin Huang, Shu Liu, Tianjia Shao, Kun Zhou

* Code is available at github.com/yinghdb/EmbedMask 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation


Sep 23, 2019
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Identification via the Steering Wheel


Sep 09, 2019
Bernhard Gahr, Shu Liu, Kevin Koch, Filipe Barata, André Dahlinger, Benjamin Ryder, Elgar Fleisch, Felix Wortmann

* 10 pages, 16 figures, 6 equations 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Center Learning with Subspace Masking for Person Re-Identification


Aug 28, 2019
Weinong Wang, Wenjie Pei, Qiong Cao, Shu Liu, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai


  Access Paper or Ask Questions