Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaya Jia

Parametric Contrastive Learning


Jul 26, 2021
Jiequan Cui, Zhisheng Zhong, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency


Jun 27, 2021
Xin Lai, Zhuotao Tian, Li Jiang, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at https://github.com/dvlab-research/Context-Aware-Consistency 

  Access Paper or Ask Questions

MASA-SR: Matching Acceleration and Spatial Adaptation for Reference-Based Image Super-Resolution


Jun 04, 2021
Liying Lu, Wenbo Li, Xin Tao, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LAPAR: Linearly-Assembled Pixel-Adaptive Regression Network for Single Image Super-Resolution and Beyond


May 21, 2021
Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Knowledge via Knowledge Review


Apr 19, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Calibration for Long-Tailed Recognition


Apr 01, 2021
Zhisheng Zhong, Jiequan Cui, Shu Liu, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Jigsaw Clustering for Unsupervised Visual Representation Learning


Apr 01, 2021
Pengguang Chen, Shu Liu, Jiaya Jia

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection


Mar 31, 2021
Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Best-Buddy GANs for Highly Detailed Image Super-Resolution


Mar 29, 2021
Wenbo Li, Kun Zhou, Lu Qi, Liying Lu, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding


Mar 26, 2021
Wenbo Hu, Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Tien-Tsin Wong

* CVPR 2021 
* CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Video Instance Segmentation with a Propose-Reduce Paradigm


Mar 25, 2021
Huaijia Lin, Ruizheng Wu, Shu Liu, Jiangbo Lu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

ResLT: Residual Learning for Long-tailed Recognition


Jan 27, 2021
Jiequan Cui, Shu Liu, Zhuotao Tian, Zhisheng Zhong, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Point Transformer


Dec 16, 2020
Hengshuang Zhao, Li Jiang, Jiaya Jia, Philip Torr, Vladlen Koltun


  Access Paper or Ask Questions

GeoNet++: Iterative Geometric Neural Network with Edge-Aware Refinement for Joint Depth and Surface Normal Estimation


Dec 13, 2020
Xiaojuan Qi, Zhengzhe Liu, Renjie Liao, Philip H. S. Torr, Raquel Urtasun, Jiaya Jia

* TPAMI 2020. Code available: https://github.com/xjqi/GeoNet 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation


Dec 01, 2020
Yanwei Li, Hengshuang Zhao, Xiaojuan Qi, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Boundary Guided Adversarial Training


Nov 23, 2020
Jiequan Cui, Shu Liu, Liwei Wang, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Few-Shot Semantic Segmentation


Oct 11, 2020
Zhuotao Tian, Xin Lai, Li Jiang, Michelle Shu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation


Aug 04, 2020
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia

* 16 pages. To appear in TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

MuCAN: Multi-Correspondence Aggregation Network for Video Super-Resolution


Jul 23, 2020
Wenbo Li, Xin Tao, Taian Guo, Lu Qi, Jiangbo Lu, Jiaya Jia

* Accepted By ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Self-attention for Image Recognition


Apr 28, 2020
Hengshuang Zhao, Jiaya Jia, Vladlen Koltun

* CVPR 2020, Code available at https://github.com/hszhao/SAN 

  Access Paper or Ask Questions

Stitcher: Feedback-driven Data Provider for Object Detection


Apr 26, 2020
Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Jian Sun, Jiaya Jia

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Normalization for Conditional Image Generation


Apr 08, 2020
Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation


Apr 03, 2020
Li Jiang, Hengshuang Zhao, Shaoshuai Shi, Shu Liu, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

VCNet: A Robust Approach to Blind Image Inpainting


Mar 15, 2020
Yi Wang, Ying-Cong Chen, Xin Tao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Divide-and-Conquer Adversarial Training for Robust Semantic Segmentation


Mar 14, 2020
Xiaogang Xu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

* in submission 

  Access Paper or Ask Questions

PointINS: Point-based Instance Segmentation


Mar 13, 2020
Lu Qi, Xiangyu Zhang, Yingcong Chen, Yukang Chen, Jian Sun, Jiaya Jia

* In submission 

  Access Paper or Ask Questions

3DSSD: Point-based 3D Single Stage Object Detector


Feb 24, 2020
Zetong Yang, Yanan Sun, Shu Liu, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions

Global Texture Enhancement for Fake Face Detection in the Wild


Feb 01, 2020
Zhengzhe Liu, Xiaojuan Qi, Jiaya Jia, Philip Torr


  Access Paper or Ask Questions

GridMask Data Augmentation


Jan 14, 2020
Pengguang Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia


  Access Paper or Ask Questions