Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chang Xu

Weakly Supervised Contrastive Learning


Oct 10, 2021
Mingkai Zheng, Fei Wang, Shan You, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Versatile Convolution Filters for Efficient Visual Recognition


Sep 20, 2021
Kai Han, Yunhe Wang, Chang Xu, Chunjing Xu, Enhua Wu, Dacheng Tao

* Accepted by TPAMI. Extended version of NeurIPS 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Hire-MLP: Vision MLP via Hierarchical Rearrangement


Aug 30, 2021
Jianyuan Guo, Yehui Tang, Kai Han, Xinghao Chen, Han Wu, Chao Xu, Chang Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

DeepFake MNIST+: A DeepFake Facial Animation Dataset


Aug 18, 2021
Jiajun Huang, Xueyu Wang, Bo Du, Pei Du, Chang Xu

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Dilation for Adversarial Robustness


Aug 16, 2021
Yanxi Li, Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Chang Xu

* 9 pages of main text, 5 pages of appendix, 4 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ReSSL: Relational Self-Supervised Learning with Weak Augmentation


Jul 23, 2021
Mingkai Zheng, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu

* fixed several typos 

  Access Paper or Ask Questions

As Easy as 1, 2, 3: Behavioural Testing of NMT Systems for Numerical Translation


Jul 18, 2021
Jun Wang, Chang Xu, Francisco Guzman, Ahmed El-Kishky, Benjamin I. P. Rubinstein, Trevor Cohn

* Findings of ACL, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

CMT: Convolutional Neural Networks Meet Vision Transformers


Jul 15, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Han Wu, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Putting words into the system's mouth: A targeted attack on neural machine translation using monolingual data poisoning


Jul 12, 2021
Jun Wang, Chang Xu, Francisco Guzman, Ahmed El-Kishky, Yuqing Tang, Benjamin I. P. Rubinstein, Trevor Cohn

* Findings of ACL, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Shortcuts for Vision Transformers


Jun 30, 2021
Yehui Tang, Kai Han, Chang Xu, An Xiao, Yiping Deng, Chao Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Vision Transformer Architecture Search


Jun 25, 2021
Xiu Su, Shan You, Jiyang Xie, Mingkai Zheng, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

K-shot NAS: Learnable Weight-Sharing for NAS with K-shot Supernets


Jun 11, 2021
Xiu Su, Shan You, Mingkai Zheng, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Adder Neural Networks


Jun 10, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

Commutative Lie Group VAE for Disentanglement Learning


Jun 07, 2021
Xinqi Zhu, Chang Xu, Dacheng Tao

* Accepted in ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

Patch Slimming for Efficient Vision Transformers


Jun 05, 2021
Yehui Tang, Kai Han, Yunhe Wang, Chang Xu, Jianyuan Guo, Chao Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Adder Neural Networks


Jun 01, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

BCNet: Searching for Network Width with Bilaterally Coupled Network


May 21, 2021
Xiu Su, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Where and What? Examining Interpretable Disentangled Representations


Apr 07, 2021
Xinqi Zhu, Chang Xu, Dacheng Tao

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Distribution across Representation Space for Out-of-Distribution Detection


Mar 30, 2021
JingWei Xu, Siyuan Zhu, Zenan Li, Chang Xu

* Submitted to a conference of computer vision 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors via Decoupled Features


Mar 26, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Yunhe Wang, Han Wu, Xinghao Chen, Chunjing Xu, Chang Xu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prioritized Architecture Sampling with Monto-Carlo Tree Search


Mar 22, 2021
Xiu Su, Tao Huang, Yanxi Li, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by CVPR2021. We also release a NAS benchmark on the one-shot MobileNetV2 search space 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency-aware Dynamic Network for Efficient Super-Resolution


Mar 15, 2021
Wenbin Xie, Dehua Song, Chang Xu, Chunjing Xu, Hui Zhang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Manifold Regularized Dynamic Network Pruning


Mar 10, 2021
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Yiping Deng, Chao Xu, Dacheng Tao, Chang Xu

* This paper is accepted by CVPR 2021. Key words: Filter pruning, Dynamic network, Network compression, Manifold regularization 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency Domain Approximation for Binary Neural Networks


Mar 01, 2021
Yixing Xu, Kai Han, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LocalDrop: A Hybrid Regularization for Deep Neural Networks


Mar 01, 2021
Ziqing Lu, Chang Xu, Bo Du, Takashi Ishida, Lefei Zhang, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

Locally Free Weight Sharing for Network Width Search


Feb 24, 2021
Xiu Su, Shan You, Tao Huang, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by ICLR 2021 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

REST: Relational Event-driven Stock Trend Forecasting


Feb 19, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Chang Xu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions