Alert button
Picture for Yi Yang

Yi Yang

Alert button

Do LLMs Know about Hallucination? An Empirical Investigation of LLM's Hidden States

Feb 15, 2024
Hanyu Duan, Yi Yang, Kar Yan Tam

Viaarxiv icon

ProtChatGPT: Towards Understanding Proteins with Large Language Models

Feb 15, 2024
Chao Wang, Hehe Fan, Ruijie Quan, Yi Yang

Viaarxiv icon

HeadStudio: Text to Animatable Head Avatars with 3D Gaussian Splatting

Feb 09, 2024
Zhenglin Zhou, Fan Ma, Hehe Fan, Yi Yang

Viaarxiv icon

MIGC: Multi-Instance Generation Controller for Text-to-Image Synthesis

Feb 08, 2024
Dewei Zhou, You Li, Fan Ma, Zongxin Yang, Yi Yang

Viaarxiv icon

Delving into Multi-modal Multi-task Foundation Models for Road Scene Understanding: From Learning Paradigm Perspectives

Feb 05, 2024
Sheng Luo, Wei Chen, Wanxin Tian, Rui Liu, Luanxuan Hou, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Ruiqi Wu, Shuyi Geng, Yi Zhou, Ling Shao, Yi Yang, Bojun Gao, Qun Li, Guobin Wu

Viaarxiv icon

Explore Synergistic Interaction Across Frames for Interactive Video Object Segmentation

Feb 04, 2024
Kexin Li, Tao Jiang, Zongxin Yang, Yi Yang, Yueting Zhuang, Jun Xiao

Viaarxiv icon

BootsTAP: Bootstrapped Training for Tracking-Any-Point

Feb 01, 2024
Carl Doersch, Yi Yang, Dilara Gokay, Pauline Luc, Skanda Koppula, Ankush Gupta, Joseph Heyward, Ross Goroshin, João Carreira, Andrew Zisserman

Viaarxiv icon

CapHuman: Capture Your Moments in Parallel Universes

Feb 01, 2024
Chao Liang, Fan Ma, Linchao Zhu, Yingying Deng, Yi Yang

Viaarxiv icon

Retrosynthesis prediction enhanced by in-silico reaction data augmentation

Jan 31, 2024
Xu Zhang, Yiming Mo, Wenguan Wang, Yi Yang

Viaarxiv icon

DeFlow: Decoder of Scene Flow Network in Autonomous Driving

Jan 29, 2024
Qingwen Zhang, Yi Yang, Heng Fang, Ruoyu Geng, Patric Jensfelt

Viaarxiv icon