Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Yang

Action Keypoint Network for Efficient Video Recognition


Jan 17, 2022
Xu Chen, Yahong Han, Xiaohan Wang, Yifan Sun, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Boosting RGB-D Saliency Detection by Leveraging Unlabeled RGB Images


Jan 01, 2022
Xiaoqiang Wang, Lei Zhu, Siliang Tang, Huazhu Fu, Ping Li, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang

* Accepted by IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions

D$^2$LV: A Data-Driven and Local-Verification Approach for Image Copy Detection


Dec 04, 2021
Wenhao Wang, Yifan Sun, Weipu Zhang, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Tricks and A Strong baseline for Image Copy Detection


Dec 04, 2021
Wenhao Wang, Weipu Zhang, Yifan Sun, Yi Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2111.07090 

  Access Paper or Ask Questions

D^2LV: A Data-Driven and Local-Verification Approach for Image Copy Detection


Nov 13, 2021
Wenhao Wang, Yifan Sun, Weipu Zhang, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Arch-Net: Model Distillation for Architecture Agnostic Model Deployment


Nov 01, 2021
Weixin Xu, Zipeng Feng, Shuangkang Fang, Song Yuan, Yi Yang, Shuchang Zhou

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sub-bit Neural Networks: Learning to Compress and Accelerate Binary Neural Networks


Oct 18, 2021
Yikai Wang, Yi Yang, Fuchun Sun, Anbang Yao

* ICCV 2021. Code and models: https://github.com/yikaiw/SNN 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Slimmable Denoising Network


Oct 17, 2021
Zutao Jiang, Changlin Li, Xiaojun Chang, Jihua Zhu, Yi Yang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Video-Language Segmentation


Sep 29, 2021
Chen Liang, Yawei Luo, Yu Wu, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making


Sep 27, 2021
Yi Yang, Ying Wu, Xiangyu Chang, Mei Li

* 59 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Pre-training by Mixing and Disentangling


Sep 16, 2021
Chao Sun, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Mingliang Xu, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks


Sep 13, 2021
Chuchu Han, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, Changhu Wang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Single-stream CNN with Learnable Architecture for Multi-source Remote Sensing Data


Sep 13, 2021
Yi Yang, Daoye Zhu, Tengteng Qu, Qiangyu Wang, Fuhu Ren, Chengqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

F3S: Free Flow Fever Screening


Sep 03, 2021
Kunal Rao, Giuseppe Coviello, Min Feng, Biplob Debnath, Wang-Pin Hsiung, Murugan Sankaradas, Yi Yang, Oliver Po, Utsav Drolia, Srimat Chakradhar


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Accelerating Neural Architecture Search with Training-Free and Theory-Grounded Metrics


Aug 26, 2021
Wuyang Chen, Xinyu Gong, Yunchao Wei, Humphrey Shi, Zhicheng Yan, Yi Yang, Zhangyang Wang

* submitted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Superpixels for High-resolution Images with Decoupled Patch Calibration


Aug 23, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* 10 pages, superpixel segmentation. High-resolution Computer Version 

  Access Paper or Ask Questions

PR-RRN: Pairwise-Regularized Residual-Recursive Networks for Non-rigid Structure-from-Motion


Aug 17, 2021
Haitian Zeng, Yuchao Dai, Xin Yu, Xiaohan Wang, Yi Yang

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Vector-Decomposed Disentanglement for Domain-Invariant Object Detection


Aug 15, 2021
Aming Wu, Rui Liu, Yahong Han, Linchao Zhu, Yi Yang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Hierarchical Graph Reasoning with Semantic Coherence for Video-and-Language Inference


Aug 09, 2021
Juncheng Li, Siliang Tang, Linchao Zhu, Haochen Shi, Xuanwen Huang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Resisting Out-of-Distribution Data Problem in Perturbation of XAI


Jul 27, 2021
Luyu Qiu, Yi Yang, Caleb Chen Cao, Jing Liu, Yueyuan Zheng, Hilary Hei Ting Ngai, Janet Hsiao, Lei Chen


  Access Paper or Ask Questions

ReGO: Reference-Guided Outpainting for Scenery Image


Jul 02, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* Image outpainting, 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Saying the Unseen: Video Descriptions via Dialog Agents


Jun 26, 2021
Ye Zhu, Yu Wu, Yi Yang, Yan Yan

* Accepted as a regular paper at TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Associating Objects with Transformers for Video Object Segmentation


Jun 22, 2021
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

* 18 pages, 9 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Joint Pandemic Concern and Relation Extraction on Twitter


Jun 18, 2021
Jingli Shi, Weihua Li, Sira Yongchareon, Yi Yang, Quan Bai


  Access Paper or Ask Questions