Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Yang

Decoupled and Memory-Reinforced Networks: Towards Effective Feature Learning for One-Step Person Search


Feb 22, 2021
Chuchu Han, Zhedong Zheng, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang

* 8 pages, 6 figures. Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Audio-Visual Correlations from Variational Cross-Modal Generation


Feb 14, 2021
Ye Zhu, Yu Wu, Hugo Latapie, Yi Yang, Yan Yan

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling the Probabilistic Distribution of Unlabeled Data forOne-shot Medical Image Segmentation


Feb 03, 2021
Yuhang Ding, Xin Yu, Yi Yang

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AINet: Association Implantation for Superpixel Segmentation


Jan 26, 2021
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* Superpixel Segmentation, Computer Version, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Supervision by Registration and Triangulation for Landmark Detection


Jan 25, 2021
Xuanyi Dong, Yi Yang, Shih-En Wei, Xinshuo Weng, Yaser Sheikh, Shoou-I Yu

* Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Anticipate Egocentric Actions by Imagination


Jan 19, 2021
Yu Wu, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang, Fei Wu

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 1143-1152, 2021 
* Accepted to IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

SemGloVe: Semantic Co-occurrences for GloVe from BERT


Dec 30, 2020
Leilei Gan, Zhiyang Teng, Yue Zhang, Linchao Zhu, Fei Wu, Yi Yang

* 10 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Image Retrieval Re-Ranking: A Graph Neural Network Perspective


Dec 29, 2020
Xuanmeng Zhang, Minyue Jiang, Zhedong Zheng, Xiao Tan, Errui Ding, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

ActBERT: Learning Global-Local Video-Text Representations


Nov 14, 2020
Linchao Zhu, Yi Yang

* A few new results are included 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale multilingual audio visual dubbing


Nov 06, 2020
Yi Yang, Brendan Shillingford, Yannis Assael, Miaosen Wang, Wendi Liu, Yutian Chen, Yu Zhang, Eren Sezener, Luis C. Cobo, Misha Denil, Yusuf Aytar, Nando de Freitas

* 26 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Level Cycle Association: A New Perspective for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Oct 31, 2020
Guoliang Kang, Yunchao Wei, Yi Yang, Yueting Zhuang, Alexander G. Hauptmann

* Accepted by NeurIPS 2020 (oral). Code: https://github.com/kgl-prml/Pixel- Level-Cycle-Association 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Plausible Counterfactual Explanations for Deep Transformers in Financial Text Classification


Oct 23, 2020
Linyi Yang, Eoin M. Kenny, Tin Lok James Ng, Yi Yang, Barry Smyth, Ruihai Dong

* Accepted by COLING-20 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Video Object Segmentation by Multi-Scale Foreground-Background Integration


Oct 13, 2020
Zongxin Yang, Yunchao Wei, Yi Yang

* Journal extension of arXiv:2003.08333 (ECCV 2020, Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Simple and Effective Few-Shot Named Entity Recognition with Structured Nearest Neighbor Learning


Oct 06, 2020
Yi Yang, Arzoo Katiyar

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DOTS: Decoupling Operation and Topology in Differentiable Architecture Search


Oct 02, 2020
Yu-Chao Gu, Yun Liu, Yi Yang, Yu-Huan Wu, Shao-Ping Lu, Ming-Ming Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search


Sep 03, 2020
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao

* To appear in IEEE TPAMI, 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Each Part Matters: Local Patterns Facilitate Cross-view Geo-localization


Aug 26, 2020
Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Point Adversarial Self Mining: A Simple Method for Facial Expression Recognition in the Wild


Aug 26, 2020
Ping Liu, Yuewei Lin, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Describing Unseen Videos via Multi-Modal Cooperative Dialog Agents


Aug 22, 2020
Ye Zhu, Yu Wu, Yi Yang, Yan Yan

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual Objective Networks for Skin Lesion Segmentation


Aug 19, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Describing Unseen Videos via Multi-ModalCooperative Dialog Agents


Aug 18, 2020
Ye Zhu, Yu Wu, Yi Yang, Yan Yan

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Inter-Image Communication for Weakly Supervised Localization


Aug 12, 2020
Xiaolin Zhang, Yunchao Wei, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

FinBERT: A Pretrained Language Model for Financial Communications


Jul 09, 2020
Yi Yang, Mark Christopher Siy UY, Allen Huang

* https://github.com/yya518/FinBERT 

  Access Paper or Ask Questions

Single Image Brightening via Multi-Scale Exposure Fusion with Hybrid Learning


Jul 04, 2020
Chaobing Zheng, Zhengguo Li, Yi Yang, Shiqian Wu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch-Guided Scenery Image Outpainting


Jun 17, 2020
Yaxiong Wang, Yunchao Wei, Xueming Qian, Li Zhu, Yi Yang

* conditional image outpainting 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Robust Optimal Transport for High-dimensional Data


Jun 16, 2020
Mathis Petrovich, Chao Liang, Yanbin Liu, Yao-Hung Hubert Tsai, Linchao Zhu, Yi Yang, Ruslan Salakhutdinov, Makoto Yamada


  Access Paper or Ask Questions