Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Philip S. Yu

HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization


Apr 12, 2021
Zhongfen Deng, Hao Peng, Dongxiao He, Jianxin Li, Philip S. Yu

* Accepted by NAACL-HLT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperbolic Variational Graph Neural Network for Modeling Dynamic Graphs


Apr 06, 2021
Li Sun, Zhongbao Zhang, Jiawei Zhang, Feiyang Wang, Hao Peng, Sen Su, Philip S. Yu

* 9 pages, Accepted as a regular paper in AAAI Conference on Artificial Intelligence 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Social Event Detection and Evolution Discovery in Heterogeneous Information Networks


Apr 02, 2021
Hao Peng, Jianxin Li, Yangqiu Song, Renyu Yang, Rajiv Ranjan, Philip S. Yu, Lifang He

* Accepted by TKDD 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1906.04580 

  Access Paper or Ask Questions

I-ODA, Real-World Multi-modal Longitudinal Data for OphthalmicApplications


Mar 30, 2021
Nooshin Mojab, Vahid Noroozi, Abdullah Aleem, Manoj P. Nallabothula, Joseph Baker, Dimitri T. Azar, Mark Rosenblatt, RV Paul Chan, Darvin Yi, Philip S. Yu, Joelle A. Hallak


  Access Paper or Ask Questions

An Introduction to Robust Graph Convolutional Networks


Mar 27, 2021
Mehrnaz Najafi, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning


Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

BCFNet: A Balanced Collaborative Filtering Network with Attention Mechanism


Mar 10, 2021
Chang-Dong Wang, Zi-Yuan Hu, Jin Huang, Zhi-Hong Deng, Ling Huang, Jian-Huang Lai, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Self-Supervised Learning: A Survey


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Ming Jin, Chuan Zhou, Feng Xia, Philip S. Yu

* 8 pages, 2 figures, has been submitted to IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Preserving Incremental Social Event Detection via Heterogeneous GNNs


Feb 13, 2021
Yuwei Cao, Hao Peng, Jia Wu, Yingtong Dou, Jianxin Li, Philip S. Yu

* This work has been accepted to The Web Conference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enriching Non-Autoregressive Transformer with Syntactic and SemanticStructures for Neural Machine Translation


Jan 22, 2021
Ye Liu, Yao Wan, Jian-Guo Zhang, Wenting Zhao, Philip S. Yu

* 10 pages, Appear in EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Bicycle Dispatching of Dockless Public Bicycle-sharing Systems using Multi-objective Reinforcement Learning


Jan 19, 2021
Jianguo Chen, Kenli Li, Keqin Li, Philip S. Yu, Zeng Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Planning of Bicycle Stations in Dockless Public Bicycle-sharing System Using Gated Graph Neural Network


Jan 19, 2021
Jianguo Chen, Kenli Li, Keqin Li, Philip S. Yu, Zeng Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Similarity Graph Neural Network on Electronic Health Records


Jan 17, 2021
Zheng Liu, Xiaohan Li, Hao Peng, Lifang He, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Collaborative Filtering


Jan 08, 2021
Xiaohan Li, Mengqi Zhang, Shu Wu, Zheng Liu, Liang Wang, Philip S. Yu

* ICDM 2020 Regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Community Detection Approaches: From Statistical Modeling to Deep Learning


Jan 03, 2021
Di Jin, Zhizhi Yu, Pengfei Jiao, Shirui Pan, Philip S. Yu, Weixiong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Privacy and Robustness in Federated Learning: Attacks and Defenses


Dec 07, 2020
Lingjuan Lyu, Han Yu, Xingjun Ma, Lichao Sun, Jun Zhao, Qiang Yang, Philip S. Yu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.02133; text overlap with arXiv:1911.11815 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Heterogeneous Graph Embedding: Methods, Techniques, Applications and Sources


Nov 30, 2020
Xiao Wang, Deyu Bo, Chuan Shi, Shaohua Fan, Yanfang Ye, Philip S. Yu

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Bi-Directional Self-Attention Networks for Paper Review Rating Recommendation


Nov 02, 2020
Zhongfen Deng, Hao Peng, Congying Xia, Jianxin Li, Lifang He, Philip S. Yu

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Pre-trained BERT for Aspect-based Sentiment Analysis


Oct 31, 2020
Hu Xu, Lei Shu, Philip S. Yu, Bing Liu

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Nearest Neighbor Few-Shot Intent Detection by Transferring Natural Language Inference


Oct 25, 2020
Jian-Guo Zhang, Kazuma Hashimoto, Wenhao Liu, Chien-Sheng Wu, Yao Wan, Philip S. Yu, Richard Socher, Caiming Xiong

* 19 pages, accepted by EMNLP 2020 main conference as a long paper. Code will be available at https://github.com/salesforce/DNNC-few-shot-intent 

  Access Paper or Ask Questions

Basket Recommendation with Multi-Intent Translation Graph Neural Network


Oct 22, 2020
Zhiwei Liu, Xiaohan Li, Ziwei Fan, Stephen Guo, Kannan Achan, Philip S. Yu

* 978-1-7281-6251-5/20/\$31.00~\copyright2020 IEEE 
* Accepted to IEEE Bigdata 2020. Code is available online at https://github.com/JimLiu96/MITGNN 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Supervised Joint-Event-Extraction with Heterogeneous Information Networks


Oct 14, 2020
Yue Wang, Zhuo Xu, Lu Bai, Yao Wan, Lixin Cui, Qian Zhao, Edwin R. Hancock, Philip S. Yu

* Accepted by ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Semantic Matching and Aggregation Network for Few-shot Intent Detection


Oct 11, 2020
Hoang Nguyen, Chenwei Zhang, Congying Xia, Philip S. Yu

* 10 pages, 3 figures. To appear in Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Mixup-Transfomer: Dynamic Data Augmentation for NLP Tasks


Oct 05, 2020
Lichao Sun, Congying Xia, Wenpeng Yin, Tingting Liang, Philip S. Yu, Lifang He

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Addressing Class Imbalance in Scene Graph Parsing by Learning to Contrast and Score


Oct 05, 2020
He Huang, Shunta Saito, Yuta Kikuchi, Eiichi Matsumoto, Wei Tang, Philip S. Yu

* ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

KG-BART: Knowledge Graph-Augmented BART for Generative Commonsense Reasoning


Sep 26, 2020
Ye Liu, Yao Wan, Lifang He, Hao Peng, Philip S. Yu

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness in Semi-supervised Learning: Unlabeled Data Help to Reduce Discrimination


Sep 25, 2020
Tao Zhang, Tianqing Zhu, Jing Li, Mengde Han, Wanlei Zhou, Philip S. Yu

* This paper has been published in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

  Access Paper or Ask Questions