Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yunbo Wang

Bilevel Online Adaptation for Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction


Mar 30, 2021
Shanyan Guan, Jingwei Xu, Yunbo Wang, Bingbing Ni, Xiaokang Yang

* CVPR 2021, the project page: https://sites.google.com/view/humanmeshboa 

  Access Paper or Ask Questions

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning


Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Source Data-absent Unsupervised Domain Adaptation through Hypothesis Transfer and Labeling Transfer


Dec 14, 2020
Jian Liang, Dapeng Hu, Yunbo Wang, Ran He, Jiashi Feng

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.08546 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Good Practices of U-Net for Traffic Forecasting


Dec 04, 2020
Jingwei Xu, Jianjin Zhang, Zhiyu Yao, Yunbo Wang

* Code is available at \ 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Transfer Learning for Spatiotemporal Predictive Networks


Sep 24, 2020
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Balanced and Uncertainty-aware Approach for Partial Domain Adaptation


Mar 05, 2020
Jian Liang, Yunbo Wang, Dapeng Hu, Ran He, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Pyramid Network for Video Domain Generalization


Dec 08, 2019
Zhiyu Yao, Yunbo Wang, Xingqiang Du, Mingsheng Long, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Dual Sequential Monte Carlo: Tunneling Filtering and Planning in Continuous POMDPs


Sep 28, 2019
Yunbo Wang, Bo Liu, Jiajun Wu, Yuke Zhu, Simon S. Du, Li Fei-Fei, Joshua B. Tenenbaum


  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Pyramid Network for Video Action Recognition


Mar 04, 2019
Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Reversing Two-Stream Networks with Decoding Discrepancy Penalty for Robust Action Recognition


Nov 20, 2018
Yunbo Wang, Zhiyu Yao, Hongyu Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S Yu


  Access Paper or Ask Questions

Memory In Memory: A Predictive Neural Network for Learning Higher-Order Non-Stationarity from Spatiotemporal Dynamics


Nov 19, 2018
Yunbo Wang, Jianjin Zhang, Hongyu Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S Yu


  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Partial Biometric Patterns


Oct 17, 2018
Lingxiao He, Zhenan Sun, Yuhao Zhu, Yunbo Wang

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PredRNN++: Towards A Resolution of the Deep-in-Time Dilemma in Spatiotemporal Predictive Learning


Apr 17, 2018
Yunbo Wang, Zhifeng Gao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions