Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Zheng

Rep Works in Speaker Verification


Oct 19, 2021
Yufeng Ma, Miao Zhao, Yiwei Ding, Yu Zheng, Min Liu, Minqiang Xu

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-query multi-head attention pooling and Inter-topK penalty for speaker verification


Oct 12, 2021
Miao Zhao, Yufeng Ma, Yiwei Ding, Yu Zheng, Min Liu, Minqiang Xu

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Poformer: A simple pooling transformer for speaker verification


Oct 10, 2021
Yufeng Ma, Yiwei Ding, Miao Zhao, Yu Zheng, Min Liu, Minqiang Xu

* submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Traffic Flow Forecasting with Spatial-Temporal Graph Diffusion Network


Oct 08, 2021
Xiyue Zhang, Chao Huang, Yong Xu, Lianghao Xia, Peng Dai, Liefeng Bo, Junbo Zhang, Yu Zheng

* Published as a paper at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Recommender Systems: Challenges, Methods, and Directions


Sep 27, 2021
Chen Gao, Yu Zheng, Nian Li, Yinfeng Li, Yingrong Qin, Jinghua Piao, Yuhan Quan, Jianxin Chang, Depeng Jin, Xiangnan He, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

POI Alias Discovery in Delivery Addresses using User Locations


Sep 20, 2021
Tianfu He, Guochun Chen, Chuishi Meng, Huajun He, Zheyi Pan, Yexin Li, Sijie Ruan, Huimin Ren, Ye Yuan, Ruiyuan Li, Junbo Zhang, Jie Bao, Hui He, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

NSP-BERT: A Prompt-based Zero-Shot Learner Through an Original Pre-training Task--Next Sentence Prediction


Sep 08, 2021
Yi Sun, Yu Zheng, Chao Hao, Hangping Qiu

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Graph Contrastive Learning


Aug 26, 2021
Xu Liu, Yuxuan Liang, Yu Zheng, Bryan Hooi, Roger Zimmermann


  Access Paper or Ask Questions

Generative and Contrastive Self-Supervised Learning for Graph Anomaly Detection


Aug 23, 2021
Yu Zheng, Ming Jin, Yixin Liu, Lianhua Chi, Khoa T. Phan, Yi-Ping Phoebe Chen

* 14 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks


Aug 16, 2021
Yu Zheng, Chen Gao, Liang Chen, Depeng Jin, Yong Li

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Graph Neural Networks


Jun 27, 2021
Jianxin Chang, Chen Gao, Yu Zheng, Yiqun Hui, Yanan Niu, Yang Song, Depeng Jin, Yong Li

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CSCAD: Correlation Structure-based Collective Anomaly Detection in Complex System


May 30, 2021
Huiling Qin, Xianyuan Zhan, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Hierarchical Imitation Learning for Robotic Drink Pouring


May 16, 2021
Dandan Zhang, Yu Zheng, Qiang Li, Lei Wei, Dongsheng Zhang, Zhengyou Zhang

* 15 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepThermal: Combustion Optimization for Thermal Power Generating Units Using Offline Reinforcement Learning


Feb 24, 2021
Xianyuan Zhan, Haoran Xu, Yue Zhang, Yusen Huo, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics


Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Attack-resilient observer pruning for path-tracking control of Wheeled Mobile Robot


Sep 07, 2020
Yu Zheng, Olugbenga Moses Anubi

* ASME Dynamic Systems and Control Conference (DSCC 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?


Jun 12, 2020
Shen Yan, Yu Zheng, Wei Ao, Xiao Zeng, Mi Zhang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Urban Anomaly Analytics: Description, Detection, and Prediction


Apr 25, 2020
Mingyang Zhang, Tong Li, Yue Yu, Yong Li, Pan Hui, Yu Zheng

* Accepted by IEEE Transactions on Big Data 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Fractional Dilated Convolution Network for Image Aesthetics Assessment


Apr 06, 2020
Qiuyu Chen, Wei Zhang, Ning Zhou, Peng Lei, Yi Xu, Yu Zheng, Jianping Fan

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Convolutional Neural Networks for Urban Flow Analytics


Feb 28, 2020
Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Junbo Zhang, Yu Zheng, David S. Rosenblum


  Access Paper or Ask Questions

Federated Extra-Trees with Privacy Preserving


Feb 18, 2020
Yang Liu, Mingxin Chen, Wenxi Zhang, Junbo Zhang, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Urban Flow Inference


Feb 05, 2020
Kun Ouyang, Yuxuan Liang, Ye Liu, Zekun Tong, Sijie Ruan, Yu Zheng, David S. Rosenblum

* 16 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.05377 

  Access Paper or Ask Questions

HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking


Sep 07, 2019
Shen Yan, Biyi Fang, Faen Zhang, Yu Zheng, Xiao Zeng, Hui Xu, Mi Zhang

* 9 pages, 6 figures, 6 tables. Nominated for ICCV 2019 Neural Architects Workshop Best Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions

Reward Advancement: Transforming Policy under Maximum Causal Entropy Principle


Jul 11, 2019
Guojun Wu, Yanhua Li, Zhenming Liu, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo


  Access Paper or Ask Questions

Gated deep neural networks for implied volatility surfaces


May 26, 2019
Yu Zheng, Yongxin Yang, Bowei Chen

* 11 pages, working paper 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Forest


May 24, 2019
Yang Liu, Yingting Liu, Zhijie Liu, Junbo Zhang, Chuishi Meng, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Citywide Crowd Flows in Irregular Regions Using Multi-View Graph Convolutional Networks


Mar 19, 2019
Junkai Sun, Junbo Zhang, Qiaofei Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng

* 11 pages, 10 figures, 5 tables. Submitted to TKDE 

  Access Paper or Ask Questions