Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chenwei Zhang

Gradient Imitation Reinforcement Learning for Low Resource Relation Extraction


Sep 14, 2021
Xuming Hu, Chenwei Zhang, Yawen Yang, Xiaohe Li, Li Lin, Lijie Wen, Philip S. Yu

* In EMNLP 2021 as a long paper. Code and data available at https://github.com/THU-BPM/GradLRE 

  Access Paper or Ask Questions

Team Power and Hierarchy: Understanding Team Success


Aug 09, 2021
Huimin Xu, Yi Bu, Meijun Liu, Chenwei Zhang, Mengyi Sun, Yi Zhang, Eric Meyer, Eduardo Salas, Ying Ding


  Access Paper or Ask Questions

Minimally-Supervised Structure-Rich Text Categorization via Learning on Text-Rich Networks


Feb 23, 2021
Xinyang Zhang, Chenwei Zhang, Luna Xin Dong, Jingbo Shang, Jiawei Han

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Semantic Matching and Aggregation Network for Few-shot Intent Detection


Oct 11, 2020
Hoang Nguyen, Chenwei Zhang, Congying Xia, Philip S. Yu

* 10 pages, 3 figures. To appear in Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Multi-Step Reasoning with Knowledge Extraction on Complex Healthcare Question Answering


Aug 06, 2020
Ye Liu, Shaika Chowdhury, Chenwei Zhang, Cornelia Caragea, Philip S. Yu

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Octet: Online Catalog Taxonomy Enrichment with Self-Supervision


Jun 18, 2020
Yuning Mao, Tong Zhao, Andrey Kan, Chenwei Zhang, Xin Luna Dong, Christos Faloutsos, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SelfORE: Self-supervised Relational Feature Learning for Open Relation Extraction


Apr 06, 2020
Xuming Hu, Lijie Wen, Yusong Xu, Chenwei Zhang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

CG-BERT: Conditional Text Generation with BERT for Generalized Few-shot Intent Detection


Apr 04, 2020
Congying Xia, Chenwei Zhang, Hoang Nguyen, Jiawei Zhang, Philip Yu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attribute2vec: Deep Network Embedding Through Multi-Filtering GCN


Apr 03, 2020
Tingyi Wanyan, Chenwei Zhang, Ariful Azad, Xiaomin Liang, Daifeng Li, Ying Ding


  Access Paper or Ask Questions

Med2Meta: Learning Representations of Medical Concepts with Meta-Embeddings


Jan 04, 2020
Shaika Chowdhury, Chenwei Zhang, Philip S. Yu, Yuan Luo

* HEALTHINF 2020 
* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Temporal Link Prediction via Self-tokenized Sequence Modeling


Nov 26, 2019
Yue Wang, Chenwei Zhang, Shen Wang, Philip S. Yu, Lu Bai, Lixin Cui, Guandong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Semantic Correspondence Learning for Post-Discharge Patient Mortality Prediction


Oct 15, 2019
Shaika Chowdhury, Chenwei Zhang, Philip S. Yu, Yuan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Mixed Pooling Multi-View Attention Autoencoder for Representation Learning in Healthcare


Oct 14, 2019
Shaika Chowdhury, Chenwei Zhang, Philip S. Yu, Yuan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Generative Question Refinement with Deep Reinforcement Learning in Retrieval-based QA System


Aug 27, 2019
Ye Liu, Chenwei Zhang, Xiaohui Yan, Yi Chang, Philip S. Yu

* CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Competitive Multi-Agent Deep Reinforcement Learning with Counterfactual Thinking


Aug 16, 2019
Yue Wang, Yao Wan, Chenwei Zhang, Lixin Cui, Lu Bai, Philip S. Yu

* This paper is accepted by ICDM'19 as a short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Knowledge Discovery from Massive Text Corpus


Jul 23, 2019
Chenwei Zhang

* PhD Thesis, University of Illinois at Chicago, July 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Grained Named Entity Recognition


Jun 20, 2019
Congying Xia, Chenwei Zhang, Tao Yang, Yaliang Li, Nan Du, Xian Wu, Wei Fan, Fenglong Ma, Philip Yu

* In ACL 2019 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

SynonymNet: Multi-context Bilateral Matching for Entity Synonyms


Dec 31, 2018
Chenwei Zhang, Yaliang Li, Nan Du, Wei Fan, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Slot Filling and Intent Detection via Capsule Neural Networks


Dec 22, 2018
Chenwei Zhang, Yaliang Li, Nan Du, Wei Fan, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Data-driven Blockbuster Planning on Online Movie Knowledge Library


Oct 24, 2018
Ye Liu, Jiawei Zhang, Chenwei Zhang, Philip S. Yu

* IEEE BigData 

  Access Paper or Ask Questions

Finding Similar Medical Questions from Question Answering Websites


Oct 14, 2018
Yaliang Li, Liuyi Yao, Nan Du, Jing Gao, Qi Li, Chuishi Meng, Chenwei Zhang, Wei Fan


  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot User Intent Detection via Capsule Neural Networks


Sep 02, 2018
Congying Xia, Chenwei Zhang, Xiaohui Yan, Yi Chang, Philip S. Yu

* In EMNLP 2018 as a long paper. Previously available on http://doi.org/10.13140/RG.2.2.11739.46889 

  Access Paper or Ask Questions

DeepMood: Modeling Mobile Phone Typing Dynamics for Mood Detection


Mar 23, 2018
Bokai Cao, Lei Zheng, Chenwei Zhang, Philip S. Yu, Andrea Piscitello, John Zulueta, Olu Ajilore, Kelly Ryan, Alex D. Leow

* KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Pharmacovigilance Mining from Social Media Posts


Feb 16, 2018
Shaika Chowdhury, Chenwei Zhang, Philip S. Yu

* Accepted in the research track of The Web Conference(WWW) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Semantic Structures to User Intent Detection in Online Medical Queries


Oct 22, 2017
Chenwei Zhang, Nan Du, Wei Fan, Yaliang Li, Chun-Ta Lu, Philip S. Yu

* 10 pages, 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2017) 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-source Hierarchical Prediction Consolidation


Aug 11, 2016
Chenwei Zhang, Sihong Xie, Yaliang Li, Jing Gao, Wei Fan, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions