Alert button
Picture for Xiaoya Li

Xiaoya Li

Alert button

Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data

Dec 12, 2023
Shuhe Wang, Beiming Cao, Shengyu Zhang, Xiaoya Li, Jiwei Li, Fei Wu, Guoyin Wang, Eduard Hovy

Figure 1 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 2 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 3 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Figure 4 for Sim-GPT: Text Similarity via GPT Annotated Data
Viaarxiv icon

Sentiment Analysis through LLM Negotiations

Nov 03, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Shengyu Zhang, Shuhe Wang, Fei Wu, Jiwei Li, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 2 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 3 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Figure 4 for Sentiment Analysis through LLM Negotiations
Viaarxiv icon

Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey

Aug 21, 2023
Shengyu Zhang, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Sen Zhang, Xiaofei Sun, Shuhe Wang, Jiwei Li, Runyi Hu, Tianwei Zhang, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 2 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 3 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Figure 4 for Instruction Tuning for Large Language Models: A Survey
Viaarxiv icon

Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks

Jun 16, 2023
Xiaofei Sun, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Zhen Wan, Shuhe Wang, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Fei Cheng, Lingjuan Lyu, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 2 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 3 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 4 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Viaarxiv icon

Text Classification via Large Language Models

May 22, 2023
Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Jiwei Li, Fei Wu, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Guoyin Wang

Figure 1 for Text Classification via Large Language Models
Figure 2 for Text Classification via Large Language Models
Figure 3 for Text Classification via Large Language Models
Figure 4 for Text Classification via Large Language Models
Viaarxiv icon

GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models

Apr 26, 2023
Shuhe Wang, Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Rongbin Ouyang, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Guoyin Wang

Figure 1 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 2 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 3 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Figure 4 for GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models
Viaarxiv icon

MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs

Apr 05, 2023
Jifan Yu, Mengying Lu, Qingyang Zhong, Zijun Yao, Shangqing Tu, Zhengshan Liao, Xiaoya Li, Manli Li, Lei Hou, Hai-Tao Zheng, Juanzi Li, Jie Tang

Figure 1 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 2 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 3 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Figure 4 for MoocRadar: A Fine-grained and Multi-aspect Knowledge Repository for Improving Cognitive Student Modeling in MOOCs
Viaarxiv icon

$k$NN-NER: Named Entity Recognition with Nearest Neighbor Search

Mar 31, 2022
Shuhe Wang, Xiaoya Li, Yuxian Meng, Tianwei Zhang, Rongbin Ouyang, Jiwei Li, Guoyin Wang

Figure 1 for $k$NN-NER: Named Entity Recognition with Nearest Neighbor Search
Figure 2 for $k$NN-NER: Named Entity Recognition with Nearest Neighbor Search
Figure 3 for $k$NN-NER: Named Entity Recognition with Nearest Neighbor Search
Figure 4 for $k$NN-NER: Named Entity Recognition with Nearest Neighbor Search
Viaarxiv icon