Investigating Image Applications Based on Spatial-Frequency Transform and Deep Learning Techniques

Mar 20, 2020
Qinkai Zheng, Han Qiu, Gerard Memmi, Isabelle Bloch


  Access Model/Code and Paper
Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition

Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Model/Code and Paper
TEST: an End-to-End Network Traffic Examination and Identification Framework Based on Spatio-Temporal Features Extraction

Aug 26, 2019
Yi Zeng, Zihao Qi, Wencheng Chen, Yanzhe Huang, Xingxin Zheng, Han Qiu


  Access Model/Code and Paper
A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition

Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper
Learning Correlation Space for Time Series

May 15, 2018
Han Qiu, Hoang Thanh Lam, Francesco Fusco, Mathieu Sinn


  Access Model/Code and Paper