Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minghui Qiu

SMedBERT: A Knowledge-Enhanced Pre-trained Language Model with Structured Semantics for Medical Text Mining


Aug 20, 2021
Taolin Zhang, Zerui Cai, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Bite Yang, Xiaofeng He

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning Adversarial Domain Adaptation Network for Few-Shot Text Classification


Jul 26, 2021
ChengCheng Han, Zeqiu Fan, Dongxiang Zhang, Minghui Qiu, Ming Gao, Aoying Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation


Jun 09, 2021
Ziyang Wang, Wei Wei, Gao Cong, Xiao-Li Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu

* SIGIR 2020 
* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10173 

  Access Paper or Ask Questions

Kaleido-BERT: Vision-Language Pre-training on Fashion Domain


Apr 15, 2021
Mingchen Zhuge, Dehong Gao, Deng-Ping Fan, Linbo Jin, Ben Chen, Haoming Zhou, Minghui Qiu, Ling Shao

* CVPR2021 Accepted. Code: https://github.com/mczhuge/Kaleido-BERT 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Augment for Data-Scarce Domain BERT Knowledge Distillation


Jan 20, 2021
Lingyun Feng, Minghui Qiu, Yaliang Li, Hai-Tao Zheng, Ying Shen


  Access Paper or Ask Questions

Meta-KD: A Meta Knowledge Distillation Framework for Language Model Compression across Domains


Dec 02, 2020
Haojie Pan, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Yichang Zhang, Yaliang Li, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Expand: Reinforced Pseudo-relevance Feedback Selection for Information-seeking Conversations


Nov 25, 2020
Haojie Pan, Cen Chen, Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Jun Huang, Haiqing Chen


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

One-shot Text Field Labeling using Attention and Belief Propagation for Structure Information Extraction


Sep 09, 2020
Mengli Cheng, Minghui Qiu, Xing Shi, Jun Huang, Wei Lin

* ACMMM 2020 
* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Analysis of Information Leakage in Deep Transfer Learning


Sep 04, 2020
Cen Chen, Bingzhe Wu, Minghui Qiu, Li Wang, Jun Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Empowered Representation Learning for Chinese Medical Reading Comprehension: Task, Model and Resources


Aug 24, 2020
Taolin Zhang, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Bite Yang, Xiaofeng He, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

FashionBERT: Text and Image Matching with Adaptive Loss for Cross-modal Retrieval


May 29, 2020
Dehong Gao, Linbo Jin, Ben Chen, Minghui Qiu, Peng Li, Yi Wei, Yi Hu, Hao Wang

* 10 pages, to be published in SIGIR20 Industry Track 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Retrieval Conversational Question Answering


May 22, 2020
Chen Qu, Liu Yang, Cen Chen, Minghui Qiu, W. Bruce Croft, Mohit Iyyer

* Accepted to SIGIR'20 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Semantics-based Summary Quality Assessment for Single-document Summarization


May 13, 2020
Forrest Sheng Bao, Hebi Li, Ge Luo, Cen Chen, Yinfei Yang, Minghui Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Meta Fine-Tuning Neural Language Models for Multi-Domain Text Mining


Mar 29, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

KEML: A Knowledge-Enriched Meta-Learning Framework for Lexical Relation Classification


Feb 25, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems


Feb 03, 2020
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Cen Chen, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Haiqing Chen

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdaBERT: Task-Adaptive BERT Compression with Differentiable Neural Architecture Search


Jan 13, 2020
Daoyuan Chen, Yaliang Li, Minghui Qiu, Zhen Wang, Bofang Li, Bolin Ding, Hongbo Deng, Jun Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Retrieval-Generation Neural Conversation Model


Apr 19, 2019
Liu Yang, Junjie Hu, Minghui Qiu, Chen Qu, Jianfeng Gao, W. Bruce Croft, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jingjing Liu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions


Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

User Intent Prediction in Information-seeking Conversations


Jan 11, 2019
Chen Qu, Liu Yang, Bruce Croft, Yongfeng Zhang, Johanne R. Trippas, Minghui Qiu

* Accepted to CHIIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Selectively Transfer: Reinforced Transfer Learning for Deep Text Matching


Dec 30, 2018
Chen Qu, Feng Ji, Minghui Qiu, Liu Yang, Zhiyu Min, Haiqing Chen, Jun Huang, W. Bruce Croft

* Accepted to WSDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Review Helpfulness Prediction with Embedding-Gated CNN


Aug 29, 2018
Cen Chen, Minghui Qiu, Yinfei Yang, Jun Zhou, Jun Huang, Xiaolong Li, Forrest Bao


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning for Context-Aware Question Matching in Information-seeking Conversations in E-commerce


Jun 14, 2018
Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Weipeng Zhao, Wei Zhou, Jun Huang, Haiqing Chen, W. Bruce Croft, Wei Lin

* ACL 2018 
* 6 

  Access Paper or Ask Questions

Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems


May 09, 2018
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Jun Huang, Haiqing Chen

* Accepted by the 41th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, U.S.A. July 8-12, 2018 (Full Oral Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

IncepText: A New Inception-Text Module with Deformable PSROI Pooling for Multi-Oriented Scene Text Detection


May 08, 2018
Qiangpeng Yang, Mengli Cheng, Wenmeng Zhou, Yan Chen, Minghui Qiu, Wei Lin, Wei Chu

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations


Apr 23, 2018
Chen Qu, Liu Yang, W. Bruce Croft, Johanne R. Trippas, Yongfeng Zhang, Minghui Qiu

* Accepted by SIGIR 2018 as a short paper 

  Access Paper or Ask Questions