Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
AdderNet and its Minimalist Hardware Design for Energy-Efficient Artificial Intelligence

Jan 25, 2021
Yunhe Wang, Mingqiang Huang, Kai Han, Hanting Chen, Wei Zhang, Chunjing Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Teacher-Student Learning via Multiple Knowledge Transfer

Jan 21, 2021
Liyuan Sun, Jianping Gou, Lan Du, Dacheng Tao

* 16 pages,5 figures,6 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

CAA : Channelized Axial Attention for Semantic Segmentation

Jan 19, 2021
Ye Huang, Wenjing Jia, Xiangjian He, Liu Liu, Yuxin Li, Dacheng Tao

* Work done in Mid 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Inference Forgetting

Jan 16, 2021
Shaopeng Fu, Fengxiang He, Yue Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Visual Transformer

Jan 15, 2021
Kai Han, Yunhe Wang, Hanting Chen, Xinghao Chen, Jianyuan Guo, Zhenhua Liu, Yehui Tang, An Xiao, Chunjing Xu, Yixing Xu, Zhaohui Yang, Yiman Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Neural networks behave as hash encoders: An empirical study

Jan 14, 2021
Fengxiang He, Shiye Lei, Jianmin Ji, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

SPAGAN: Shortest Path Graph Attention Network

Jan 10, 2021
Yiding Yang, Xinchao Wang, Mingli Song, Junsong Yuan, Dacheng Tao

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Improving Lexical Choice in Non-Autoregressive Translation

Dec 29, 2020
Liang Ding, Longyue Wang, Xuebo Liu, Derek F. Wong, Dacheng Tao, Zhaopeng Tu


  Access Paper or Ask Questions

Robustness, Privacy, and Generalization of Adversarial Training

Dec 25, 2020
Fengxiang He, Shaopeng Fu, Bohan Wang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Graph-conditional Similarity Preserving Network for Unsupervised Cross-modal Hashing

Dec 25, 2020
Jun Yu, Hao Zhou, Yibing Zhan, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Progressive One-shot Human Parsing

Dec 22, 2020
Haoyu He, Jing Zhang, Bhavani Thuraisingham, Dacheng Tao

* Accepted in AAAI 2021. 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Recent advances in deep learning theory

Dec 20, 2020
Fengxiang He, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

SnapMix: Semantically Proportional Mixing for Augmenting Fine-grained Data

Dec 09, 2020
Shaoli Huang, Xinchao Wang, Dacheng Tao

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Defending Multiple Adversarial Perturbations via Gated Batch Normalization

Dec 03, 2020
Aishan Liu, Shiyu Tang, Xianglong Liu, Xinyun Chen, Lei Huang, Zhuozhuo Tu, Dawn Song, Dacheng Tao

* 28 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing

Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

DUT: Learning Video Stabilization by Simply Watching Unstable Videos

Dec 01, 2020
Yufei Xu, Jing Zhang, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

SIR: Self-supervised Image Rectification via Seeing the Same Scene from Multiple Different Lenses

Nov 30, 2020
Jinlong Fan, Jing Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Inter-layer Transition in Neural Architecture Search

Nov 30, 2020
Benteng Ma, Jing Zhang, Yong Xia, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Recent Progress in Appearance-based Action Recognition

Nov 25, 2020
Jack Humphreys, Zhe Chen, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Artificial Neural Variability for Deep Learning: On Overfitting, Noise Memorization, and Catastrophic Forgetting

Nov 24, 2020
Zeke Xie, Fengxiang He, Shaopeng Fu, Issei Sato, Dacheng Tao, Masashi Sugiyama

* 19 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Empowering Things with Intelligence: A Survey of the Progress, Challenges, and Opportunities in Artificial Intelligence of Things

Nov 17, 2020
Jing Zhang, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Internet of Things Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum circuit architecture search: error mitigation and trainability enhancement for variational quantum solvers

Nov 12, 2020
Yuxuan Du, Tao Huang, Shan You, Min-Hsiu Hsieh, Dacheng Tao

* 8+9 pages. See also a concurrent paper that appeared yesterday [arXiv:2010.08561] 

  Access Paper or Ask Questions

Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model

Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Cross-Attention for Non-Autoregressive Translation

Nov 02, 2020
Liang Ding, Longyue Wang, Di Wu, Dacheng Tao, Zhaopeng Tu

* To appear in COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Animal Image Matting

Oct 30, 2020
Jizhizi Li, Jing Zhang, Stephen J. Maybank, Dacheng Tao

* Both the dataset and source code will be available at https://github.com/JizhiziLi/animal-matting/ 

  Access Paper or Ask Questions

Hard Example Generation by Texture Synthesis for Cross-domain Shape Similarity Learning

Oct 27, 2020
Huan Fu, Shunming Li, Rongfei Jia, Mingming Gong, Binqiang Zhao, Dacheng Tao

* Accepted to NeurlPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SCOP: Scientific Control for Reliable Neural Network Pruning

Oct 21, 2020
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Dacheng Tao, Chunjing Xu, Chao Xu, Chang Xu

* This paper is accepted by NeurIPS 2020. Key words: Filter Pruning, Adversarial Pruning, Network Compression, CNN, Deep Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Experimental Quantum Generative Adversarial Networks for Image Generation

Oct 21, 2020
He-Liang Huang, Yuxuan Du, Ming Gong, Youwei Zhao, Yulin Wu, Chaoyue Wang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Rui Yang, Tongliang Liu, Min-Hsiu Hsieh, Hui Deng, Hao Rong, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Dacheng Tao, Xiaobo Zhu, Jian-Wei Pan

* Our first version was submitted to the journal in January 2020. Comments are welcome 

  Access Paper or Ask Questions