Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chengyu Wang

DKPLM: Decomposable Knowledge-enhanced Pre-trained Language Model for Natural Language Understanding


Dec 02, 2021
Taolin Zhang, Chengyu Wang, Nan Hu, Minghui Qiu, Chengguang Tang, Xiaofeng He, Jun Huang

* Accepted by AAAI22 

  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Snapshot Ptychography on Array cameras


Nov 05, 2021
Chengyu Wang, Minghao Hu, Yuzuru Takashima, Timothy J. Schulz, David J. Brady


  Access Paper or Ask Questions

Path-Enhanced Multi-Relational Question Answering with Knowledge Graph Embeddings


Oct 29, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Zhongkai Hu, Shibin Yang, Peng Li, Chengyu Wang, Hao Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

SMedBERT: A Knowledge-Enhanced Pre-trained Language Model with Structured Semantics for Medical Text Mining


Aug 20, 2021
Taolin Zhang, Zerui Cai, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Bite Yang, Xiaofeng He

* ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-KD: A Meta Knowledge Distillation Framework for Language Model Compression across Domains


Dec 02, 2020
Haojie Pan, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Yichang Zhang, Yaliang Li, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices


Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

EasyASR: A Distributed Machine Learning Platform for End-to-end Automatic Speech Recognition


Sep 14, 2020
Chengyu Wang, Mengli Cheng, Xu Hu, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Empowered Representation Learning for Chinese Medical Reading Comprehension: Task, Model and Resources


Aug 24, 2020
Taolin Zhang, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Bite Yang, Xiaofeng He, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Construction of ASR Systems with Massive Video Data


Aug 04, 2020
Mengli Cheng, Chengyu Wang, Xu Hu, Jun Huang, Xiaobo Wang


  Access Paper or Ask Questions

Meta Fine-Tuning Neural Language Models for Multi-Domain Text Mining


Mar 29, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

KEML: A Knowledge-Enriched Meta-Learning Framework for Lexical Relation Classification


Feb 25, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

Video Generation from Single Semantic Label Map


Mar 11, 2019
Junting Pan, Chengyu Wang, Xu Jia, Jing Shao, Lu Sheng, Junjie Yan, Xiaogang Wang

* Paper accepted at CVPR 2019. Source code and models available at https://github.com/junting/seg2vid/tree/master 

  Access Paper or Ask Questions