Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cen Chen

Cen Chen

Institute for Infocomm Research

Contrast R-CNN for Continual Learning in Object Detection


Jul 11, 2021
Kai Zheng, Cen Chen

* MSc Thesis 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy Threats Analysis to Secure Federated Learning


Jun 24, 2021
Yuchen Li, Yifan Bao, Liyao Xiang, Junhan Liu, Cen Chen, Li Wang, Xinbing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Open-Retrieval Conversational Question Answering


Mar 03, 2021
Chen Qu, Liu Yang, Cen Chen, W. Bruce Croft, Kalpesh Krishna, Mohit Iyyer

* Accepted to ECIR'21 

  Access Paper or Ask Questions

DSAL: Deeply Supervised Active Learning from Strong and Weak Labelers for Biomedical Image Segmentation


Jan 22, 2021
Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Kaixin Xu, Cen Chen, Cuntai Guan

* Published as a journal paper at IEEE J-BHI 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable and Privacy-Preserving Deep Neural Network via Algorithmic-Cryptographic Co-design


Dec 17, 2020
Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Zheng, Yan Wang, Xiaolin Zheng, Bingzhe Wu, Cen Chen, Li Wang, Jianwei Yin

* 12 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.05198 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Expand: Reinforced Pseudo-relevance Feedback Selection for Information-seeking Conversations


Nov 25, 2020
Haojie Pan, Cen Chen, Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Jun Huang, Haiqing Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving Federated Relational Data Modeling via Basis Alignment and Weight Penalty


Nov 23, 2020
Yilun Lin, Chaochao Chen, Cen Chen, Li Wang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Theoretical Perspective on Differentially Private Federated Multi-task Learning


Nov 14, 2020
Huiwen Wu, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Transfer Learning via Secure Maximum Mean Discrepancy


Oct 03, 2020
Bin Zhang, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Analysis of Information Leakage in Deep Transfer Learning


Sep 04, 2020
Cen Chen, Bingzhe Wu, Minghui Qiu, Li Wang, Jun Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical Deep Convolutional Neural Network and Gated Recurrent Unit Framework for Structural Damage Detection


May 29, 2020
Jianxi Yang, Likai Zhang, Cen Chen, Yangfan Li, Ren Li, Guiping Wang, Shixin Jiang, Zeng Zeng

* The work has been accepted by Information Sciences! 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Retrieval Conversational Question Answering


May 22, 2020
Chen Qu, Liu Yang, Cen Chen, Minghui Qiu, W. Bruce Croft, Mohit Iyyer

* Accepted to SIGIR'20 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Semantics-based Summary Quality Assessment for Single-document Summarization


May 13, 2020
Forrest Sheng Bao, Hebi Li, Ge Luo, Cen Chen, Yinfei Yang, Minghui Qiu


  Access Paper or Ask Questions

InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance


Mar 12, 2020
Cen Chen, Chen Liang, Jianbin Lin, Li Wang, Ziqi Liu, Xinxing Yang, Xiukun Wang, Jun Zhou, Yang Shuang, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems


Feb 03, 2020
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Cen Chen, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Haiqing Chen

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Membership Privacy in Stochastic Gradient Langevin Dynamics


Oct 05, 2019
Bingzhe Wu, Chaochao Chen, Shiwan Zhao, Cen Chen, Yuan Yao, Guangyu Sun, Li Wang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

* Under review of AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TitAnt: Online Real-time Transaction Fraud Detection in Ant Financial


Jun 18, 2019
Shaosheng Cao, Xinxing Yang, Cen Chen, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Framework for Bone Age Assessment based on Finger Joint Localization


May 07, 2019
Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Singee Teo, Le Zhang, Zeng Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Self-Taught Deep Learning for Finger Bones Segmentation


Mar 12, 2019
Ziyuan Zhao, Xiaoman Zhang, Cen Chen, Wei Li, Songyou Peng, Jie Wang, Xulei Yang, Le Zhang, Zeng Zeng

* IEEE BHI 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Review Helpfulness Prediction with Embedding-Gated CNN


Aug 29, 2018
Cen Chen, Minghui Qiu, Yinfei Yang, Jun Zhou, Jun Huang, Xiaolong Li, Forrest Bao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Lung Cancer Detection: Tackling the Kaggle Data Science Bowl 2017 Challenge


May 26, 2017
Kingsley Kuan, Mathieu Ravaut, Gaurav Manek, Huiling Chen, Jie Lin, Babar Nazir, Cen Chen, Tse Chiang Howe, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar


  Access Paper or Ask Questions