Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Cen Chen

Institute for Infocomm Research

Privacy-preserving Transfer Learning via Secure Maximum Mean Discrepancy

Oct 03, 2020
Bin Zhang, Cen Chen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Analysis of Information Leakage in Deep Transfer Learning

Sep 04, 2020
Cen Chen, Bingzhe Wu, Minghui Qiu, Li Wang, Jun Zhou

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical Deep Convolutional Neural Network and Gated Recurrent Unit Framework for Structural Damage Detection

May 29, 2020
Jianxi Yang, Likai Zhang, Cen Chen, Yangfan Li, Ren Li, Guiping Wang, Shixin Jiang, Zeng Zeng

* The work has been accepted by Information Sciences! 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Retrieval Conversational Question Answering

May 22, 2020
Chen Qu, Liu Yang, Cen Chen, Minghui Qiu, W. Bruce Croft, Mohit Iyyer

* Accepted to SIGIR'20 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Semantics-based Summary Quality Assessment for Single-document Summarization

May 13, 2020
Forrest Sheng Bao, Hebi Li, Ge Luo, Cen Chen, Yinfei Yang, Minghui Qiu


  Access Paper or Ask Questions

InfDetect: a Large Scale Graph-based Fraud Detection System for E-Commerce Insurance

Mar 12, 2020
Cen Chen, Chen Liang, Jianbin Lin, Li Wang, Ziqi Liu, Xinxing Yang, Xiukun Wang, Jun Zhou, Yang Shuang, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems

Feb 03, 2020
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Cen Chen, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Haiqing Chen

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Membership Privacy in Stochastic Gradient Langevin Dynamics

Oct 05, 2019
Bingzhe Wu, Chaochao Chen, Shiwan Zhao, Cen Chen, Yuan Yao, Guangyu Sun, Li Wang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou

* Under review of AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TitAnt: Online Real-time Transaction Fraud Detection in Ant Financial

Jun 18, 2019
Shaosheng Cao, Xinxing Yang, Cen Chen, Jun Zhou, Xiaolong Li, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Framework for Bone Age Assessment based on Finger Joint Localization

May 07, 2019
Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Singee Teo, Le Zhang, Zeng Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Self-Taught Deep Learning for Finger Bones Segmentation

Mar 12, 2019
Ziyuan Zhao, Xiaoman Zhang, Cen Chen, Wei Li, Songyou Peng, Jie Wang, Xulei Yang, Le Zhang, Zeng Zeng

* IEEE BHI 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Review Helpfulness Prediction with Embedding-Gated CNN

Aug 29, 2018
Cen Chen, Minghui Qiu, Yinfei Yang, Jun Zhou, Jun Huang, Xiaolong Li, Forrest Bao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Lung Cancer Detection: Tackling the Kaggle Data Science Bowl 2017 Challenge

May 26, 2017
Kingsley Kuan, Mathieu Ravaut, Gaurav Manek, Huiling Chen, Jie Lin, Babar Nazir, Cen Chen, Tse Chiang Howe, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar


  Access Paper or Ask Questions