Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhongyu Wei

A Partition Filter Network for Joint Entity and Relation Extraction


Sep 09, 2021
Zhiheng Yan, Chong Zhang, Jinlan Fu, Qi Zhang, Zhongyu Wei

* EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Element Identification in Complaint Text of Internet Fraud


Aug 19, 2021
Tong Liu, Siyuan Wang, Jingchao Fu, Lei Chen, Zhongyu Wei, Yaqi Liu, Heng Ye, Liaosa Xu, Weiqiang Wan, Xuanjing Huang

* 5 pages, 5 figures, 3 tables accepted as a short paper to CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

From LSAT: The Progress and Challenges of Complex Reasoning


Aug 02, 2021
Siyuan Wang, Zhongkun Liu, Wanjun Zhong, Ming Zhou, Zhongyu Wei, Zhumin Chen, Nan Duan

* 17 pages, 5 figures submitted for consideration of publication to the IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TCIC: Theme Concepts Learning Cross Language and Vision for Image Captioning


Jun 21, 2021
Zhihao Fan, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Ruize Wang, Zejun Li, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process


May 15, 2021
Qingxiu Dong, Ziwei Qin, Heming Xia, Tian Feng, Shoujie Tong, Haoran Meng, Lin Xu, Tianyu Liu, Zuifang Sui, Weidong Zhan, Sujian Li, Zhongyu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Logic-Driven Context Extension and Data Augmentation for Logical Reasoning of Text


May 08, 2021
Siyuan Wang, Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Who Responded to Whom: The Joint Effects of Latent Topics and Discourse in Conversation Structure


Apr 17, 2021
Lu Ji, Jing Li, Zhongyu Wei, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 7 figures, 3 tables submitted for emnlp2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Mask Attention Networks: Rethinking and Strengthen Transformer


Mar 25, 2021
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Jian Jiao, Nan Duan, Ruofei Zhang, Xuanjing Huang

* Accepted as a long paper to NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Sampling Approach for Image-Sentence Matching Using Document-Level Structural Information


Mar 21, 2021
Zejun Li, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Haijun Shan, Xuanjing Huang

* To be published in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation


Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-oriented Dialogue System for Automatic Disease Diagnosis via Hierarchical Reinforcement Learning


Apr 29, 2020
Kangenbei Liao, Qianlong Liu, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Qin Chen, Weijian Sun, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection


Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Salience Estimation with Multi-Attention Learning for Abstractive Text Summarization


Apr 07, 2020
Piji Li, Lidong Bing, Zhongyu Wei, Wai Lam

* 11 pages, @CUHK. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.11070, arXiv:1708.00625 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Template Machine for Data-to-Text Generation


Feb 13, 2020
Rong Ye, Wenxian Shi, Hao Zhou, Zhongyu Wei, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

K-Adapter: Infusing Knowledge into Pre-Trained Models with Adapters


Feb 10, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Jianshu ji, Guihong Cao, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Keep it Consistent: Topic-Aware Storytelling from an Image Stream via Iterative Multi-agent Communication


Nov 11, 2019
Ruize Wang, Zhongyu Wei, Piji Li, Haijun Shan, Ji Zhang, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 12 pages, 5 figures, 5 tables submitted for consideration of publication to the IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Hierarchical Importance Attribution: Explaining Compositional Semantics for Neural Sequence Models


Nov 08, 2019
Xisen Jin, Junyi Du, Zhongyu Wei, Xiangyang Xue, Xiang Ren

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Argument Representation Learning for Interactive Argument Pair Identification


Nov 05, 2019
Lu Ji, Zhongyu Wei, Jing Li, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* 10 pages, 5 figures, 3 tables submitted for consideration of publication to the IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Module System for Open Domain Chinese Question Answering over Knowledge Base


Oct 28, 2019
Yiying Yang, Xiahui He, Kaijie Zhou, Zhongyu Wei


  Access Paper or Ask Questions

A Joint Model of Conversational Discourse and Latent Topics on Microblogs


Sep 11, 2018
Jing Li, Yan Song, Zhongyu Wei, Kam-Fai Wong

* Accepted in Special Issue of the journal Computational Linguistics on: Language in Social Media: Exploiting discourse and other contextual information 

  Access Paper or Ask Questions

A Joint Framework for Argumentative Text Analysis Incorporating Domain Knowledge


Jan 19, 2017
Zhongyu Wei, Chen Li, Yang Liu

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions