Alert button
Picture for Dawei Cheng

Dawei Cheng

Alert button

Multi-Patch Prediction: Adapting LLMs for Time Series Representation Learning

Feb 07, 2024
Yuxuan Bian, Xuan Ju, Jiangtong Li, Zhijian Xu, Dawei Cheng, Qiang Xu

Viaarxiv icon

Two Heads Are Better Than One: Boosting Graph Sparse Training via Semantic and Topological Awareness

Feb 02, 2024
Guibin Zhang, Yanwei Yue, Kun Wang, Junfeng Fang, Yongduo Sui, Kai Wang, Yuxuan Liang, Dawei Cheng, Shirui Pan, Tianlong Chen

Viaarxiv icon

Learning Knowledge-Enhanced Contextual Language Representations for Domain Natural Language Understanding

Nov 12, 2023
Ruyao Xu, Taolin Zhang, Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Cen Chen, Minghui Qiu, Dawei Cheng, Xiaofeng He, Weining Qian

Viaarxiv icon

CFBenchmark: Chinese Financial Assistant Benchmark for Large Language Model

Nov 10, 2023
Yang Lei, Jiangtong Li, Ming Jiang, Junjie Hu, Dawei Cheng, Zhijun Ding, Changjun Jiang

Figure 1 for CFBenchmark: Chinese Financial Assistant Benchmark for Large Language Model
Figure 2 for CFBenchmark: Chinese Financial Assistant Benchmark for Large Language Model
Figure 3 for CFBenchmark: Chinese Financial Assistant Benchmark for Large Language Model
Figure 4 for CFBenchmark: Chinese Financial Assistant Benchmark for Large Language Model
Viaarxiv icon

CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model

Sep 22, 2023
Jiangtong Li, Yuxuan Bian, Guoxuan Wang, Yang Lei, Dawei Cheng, Zhijun Ding, Changjun Jiang

Figure 1 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 2 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 3 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 4 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Viaarxiv icon

CSPRD: A Financial Policy Retrieval Dataset for Chinese Stock Market

Sep 11, 2023
Jinyuan Wang, Hai Zhao, Zhong Wang, Zeyang Zhu, Jinhao Xie, Yong Yu, Yongjian Fei, Yue Huang, Dawei Cheng

Figure 1 for CSPRD: A Financial Policy Retrieval Dataset for Chinese Stock Market
Figure 2 for CSPRD: A Financial Policy Retrieval Dataset for Chinese Stock Market
Figure 3 for CSPRD: A Financial Policy Retrieval Dataset for Chinese Stock Market
Figure 4 for CSPRD: A Financial Policy Retrieval Dataset for Chinese Stock Market
Viaarxiv icon

Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction

May 09, 2023
Sheng Xiang, Dawei Cheng, Chencheng Shang, Ying Zhang, Yuqi Liang

Figure 1 for Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction
Figure 2 for Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction
Figure 3 for Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction
Figure 4 for Temporal and Heterogeneous Graph Neural Network for Financial Time Series Prediction
Viaarxiv icon

Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition

Dec 01, 2019
Yiyi Zhang, Li Niu, Ziqi Pan, Meichao Luo, Jianfu Zhang, Dawei Cheng, Liqing Zhang

Figure 1 for Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition
Figure 2 for Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition
Figure 3 for Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition
Figure 4 for Exploiting Motion Information from Unlabeled Videos for Static Image Action Recognition
Viaarxiv icon