Explicit Interaction Model towards Text Classification

Nov 23, 2018
Cunxiao Du, Zhaozheng Chin, Fuli Feng, Lei Zhu, Tian Gan, Liqiang Nie

* AAAI 2019 
* 8 pages 

  Access Model/Code and Paper