Alert button
Picture for Weining Qian

Weining Qian

Alert button

Unsupervised Text Style Transfer via LLMs and Attention Masking with Multi-way Interactions

Feb 21, 2024
Lei Pan, Yunshi Lan, Yang Li, Weining Qian

Viaarxiv icon

Survey of Natural Language Processing for Education: Taxonomy, Systematic Review, and Future Trends

Jan 31, 2024
Yunshi Lan, Xinyuan Li, Hanyue Du, Xuesong Lu, Ming Gao, Weining Qian, Aoying Zhou

Viaarxiv icon

Diffutoon: High-Resolution Editable Toon Shading via Diffusion Models

Jan 29, 2024
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Weining Qian, Jun Huang

Viaarxiv icon

Improving Zero-shot Visual Question Answering via Large Language Models with Reasoning Question Prompts

Nov 15, 2023
Yunshi Lan, Xiang Li, Xin Liu, Yang Li, Wei Qin, Weining Qian

Viaarxiv icon

FastBlend: a Powerful Model-Free Toolkit Making Video Stylization Easier

Nov 15, 2023
Zhongjie Duan, Chengyu Wang, Cen Chen, Weining Qian, Jun Huang, Mingyi Jin

Viaarxiv icon

Learning Knowledge-Enhanced Contextual Language Representations for Domain Natural Language Understanding

Nov 12, 2023
Ruyao Xu, Taolin Zhang, Chengyu Wang, Zhongjie Duan, Cen Chen, Minghui Qiu, Dawei Cheng, Xiaofeng He, Weining Qian

Viaarxiv icon

Prompting Large Language Models with Chain-of-Thought for Few-Shot Knowledge Base Question Generation

Oct 23, 2023
Yuanyuan Liang, Jianing Wang, Hanlun Zhu, Lei Wang, Weining Qian, Yunshi Lan

Figure 1 for Prompting Large Language Models with Chain-of-Thought for Few-Shot Knowledge Base Question Generation
Figure 2 for Prompting Large Language Models with Chain-of-Thought for Few-Shot Knowledge Base Question Generation
Figure 3 for Prompting Large Language Models with Chain-of-Thought for Few-Shot Knowledge Base Question Generation
Figure 4 for Prompting Large Language Models with Chain-of-Thought for Few-Shot Knowledge Base Question Generation
Viaarxiv icon