Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Deep Reinforcement Learning and Permissioned Blockchain for Content Caching in Vehicular Edge Computing and Networks

Nov 19, 2020
Yueyue Dai, Du Xu, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Edge Intelligence for Energy-efficient Computation Offloading and Resource Allocation in 5G Beyond

Nov 18, 2020
Yueyue Dai, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Stochastic Computation Offloading in Digital Twin Networks

Nov 18, 2020
Yueyue Dai, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Low-latency Federated Learning and Blockchain for Edge Association in Digital Twin empowered 6G Networks

Nov 17, 2020
Yunlong Lu, Xiaohong Huang, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DisenE: Disentangling Knowledge Graph Embeddings

Nov 12, 2020
Xiaoyu Kou, Yankai Lin, Yuntao Li, Jiahao Xu, Peng Li, Jie Zhou, Yan Zhang

* There are some mistakes in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

"What Do You Mean by That?" A Parser-Independent Interactive Approach for Enhancing Text-to-SQL

Nov 09, 2020
Yuntao Li, Bei Chen, Qian Liu, Yan Gao, Jian-Guang Lou, Yan Zhang, Dongmei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback

Nov 03, 2020
Yijie Zhou, Yan Zhang, Xusheng Luo, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Federated Learning and Digital Twin for Industrial Internet of Things

Nov 01, 2020
Wen Sun, Shiyu Lei, Lu Wang, Zhiqiang Liu, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters

Oct 20, 2020
Shaohuai Shi, Xianhao Zhou, Shutao Song, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, Weiliang Lin, Ping Gao, Peng Meng, Xiaomin Xu, Chenyang Guo, Bo Yang, Zhibo Chen, Yongjian Wu, Xiaowen Chu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting One-Point Derivative-Free Online Optimization via Residual Feedback

Oct 14, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation

Oct 10, 2020
Qikui Zhu, Liang Li, Jiangnan Hao, Yunfei Zha, Yan Zhang, Yanxiang Cheng, Fei Liao, Pingxiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight, Dynamic Graph Convolutional Networks for AMR-to-Text Generation

Oct 09, 2020
Yan Zhang, Zhijiang Guo, Zhiyang Teng, Wei Lu, Shay B. Cohen, Zuozhu Liu, Lidong Bing

* Accepted to EMNLP 2020, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangle-based Continual Graph Representation Learning

Oct 06, 2020
Xiaoyu Kou, Yankai Lin, Shaobo Liu, Peng Li, Jie Zhou, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Sentence Embedding Method byMutual Information Maximization

Sep 25, 2020
Yan Zhang, Ruidan He, Zuozhu Liu, Kwan Hui Lim, Lidong Bing

* Accepted to EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Time-Based Roofline for Deep Learning Performance Analysis

Sep 22, 2020
Yunsong Wang, Charlene Yang, Steven Farrell, Yan Zhang, Thorsten Kurth, Samuel Williams

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-constrained Deep Semi-Supervised Coupled Factorization Network with Enriched Prior

Sep 08, 2020
Yan Zhang, Zhao Zhang, Yang Wang, Zheng Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

NASE: Learning Knowledge Graph Embedding for Link Prediction via Neural Architecture Search

Aug 18, 2020
Xiaoyu Kou, Bingfeng Luo, Huang Hu, Yan Zhang

* Accepted by CIKM 2020, short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Grasping Field: Learning Implicit Representations for Human Grasps

Aug 12, 2020
Korrawe Karunratanakul, Jinlong Yang, Yan Zhang, Michael Black, Krikamol Muandet, Siyu Tang


  Access Paper or Ask Questions

Generating Person-Scene Interactions in 3D Scenes

Aug 12, 2020
Siwei Zhang, Yan Zhang, Qianli Ma, Michael J. Black, Siyu Tang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Concept Factorization: From Shallow to Deep Representation Learning

Jul 31, 2020
Zhao Zhang, Yan Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Perpetual Motion: Generating Unbounded Human Motion

Jul 27, 2020
Yan Zhang, Michael J. Black, Siyu Tang

* 15 pages with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Posterior and Prior for Uncertainty Modeling in Person Re-Identification

Jul 17, 2020
Yan Zhang, Zhilin Zheng, Binyu He, Li Sun


  Access Paper or Ask Questions

Grad-Cam Guided Progressive Feature CutMix for Classification

Jul 17, 2020
Yan Zhang, Binyu He, Li Sun


  Access Paper or Ask Questions

Distributed Deep Reinforcement Learning for Intelligent Load Scheduling in Residential Smart Grids

Jun 29, 2020
Hwei-Ming Chung, Sabita Maharjan, Yan Zhang, Frank Eliassen

* Accepted by IEEE Transactions on Industrial Informatics 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning with Partial Observations

Jun 18, 2020
Yan Zhang, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Convergence Rate of One-Point Zeroth-Order Optimization using Residual Feedback

Jun 18, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions