Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Zhang

Revisiting Self-Training for Few-Shot Learning of Language Model


Oct 04, 2021
Yiming Chen, Yan Zhang, Chen Zhang, Grandee Lee, Ran Cheng, Haizhou Li

* Accepted to EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

r-GAT: Relational Graph Attention Network for Multi-Relational Graphs


Sep 13, 2021
Meiqi Chen, Yuan Zhang, Xiaoyu Kou, Yuntao Li, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Motion Priors for 4D Human Body Capture in 3D Scenes


Aug 23, 2021
Siwei Zhang, Yan Zhang, Federica Bogo, Marc Pollefeys, Siyu Tang

* Accepted by ICCV 2021, camera ready version with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Converged Reconfigurable Intelligent Surface and Mobile Edge Computing for Space Information Networks


Jun 08, 2021
Xuelin Cao, Bo Yang, Chongwen Huang, Chau Yuen, Yan Zhang, Dusit Niyato, Zhu Han


  Access Paper or Ask Questions

Learning without Knowing: Unobserved Context in Continuous Transfer Reinforcement Learning


Jun 07, 2021
Chenyu Liu, Yan Zhang, Yi Shen, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

DynaEval: Unifying Turn and Dialogue Level Evaluation


Jun 06, 2021
Chen Zhang, Yiming Chen, Luis Fernando D'Haro, Yan Zhang, Thomas Friedrichs, Grandee Lee, Haizhou Li

* ACL-IJCNLP 2021 (Main conference, Long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

A Joint Energy and Latency Framework for Transfer Learning over 5G Industrial Edge Networks


Apr 19, 2021
Bo Yang, Omobayode Fagbohungbe, Xuelin Cao, Chau Yuen, Lijun Qian, Dusit Niyato, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

LEAP: Learning Articulated Occupancy of People


Apr 14, 2021
Marko Mihajlovic, Yan Zhang, Michael J. Black, Siyu Tang

* In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A DMP-based Framework for Efficiently Generating Complete Stiffness Profiles of Human-like Variable Impedance Skill from Demonstrations


Apr 03, 2021
Yan Zhang, Fei Zhao, Zhiwei Liao

* 22 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Formal Verification of Stochastic Systems with ReLU Neural Network Controllers


Mar 08, 2021
Shiqi Sun, Yan Zhang, Xusheng Luo, Panagiotis Vlantis, Miroslav Pajic, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Represent and Predict Sets with Deep Neural Networks


Mar 08, 2021
Yan Zhang

* PhD thesis submitted December 2019 

  Access Paper or Ask Questions

We are More than Our Joints: Predicting how 3D Bodies Move


Dec 01, 2020
Yan Zhang, Michael J. Black, Siyu Tang

* 16 pages with a 5-page appendix 

  Access Paper or Ask Questions

4D Human Body Capture from Egocentric Video via 3D Scene Grounding


Nov 26, 2020
Miao Liu, Dexin Yang, Yan Zhang, Zhaopeng Cui, James M. Rehg, Siyu Tang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning and Permissioned Blockchain for Content Caching in Vehicular Edge Computing and Networks


Nov 19, 2020
Yueyue Dai, Du Xu, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Edge Intelligence for Energy-efficient Computation Offloading and Resource Allocation in 5G Beyond


Nov 18, 2020
Yueyue Dai, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Stochastic Computation Offloading in Digital Twin Networks


Nov 18, 2020
Yueyue Dai, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Low-latency Federated Learning and Blockchain for Edge Association in Digital Twin empowered 6G Networks


Nov 17, 2020
Yunlong Lu, Xiaohong Huang, Ke Zhang, Sabita Maharjan, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DisenE: Disentangling Knowledge Graph Embeddings


Nov 12, 2020
Xiaoyu Kou, Yankai Lin, Yuntao Li, Jiahao Xu, Peng Li, Jie Zhou, Yan Zhang

* There are some mistakes in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

"What Do You Mean by That?" A Parser-Independent Interactive Approach for Enhancing Text-to-SQL


Nov 09, 2020
Yuntao Li, Bei Chen, Qian Liu, Yan Gao, Jian-Guang Lou, Yan Zhang, Dongmei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback


Nov 03, 2020
Yijie Zhou, Yan Zhang, Xusheng Luo, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Federated Learning and Digital Twin for Industrial Internet of Things


Nov 01, 2020
Wen Sun, Shiyu Lei, Lu Wang, Zhiqiang Liu, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters


Oct 20, 2020
Shaohuai Shi, Xianhao Zhou, Shutao Song, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, Weiliang Lin, Ping Gao, Peng Meng, Xiaomin Xu, Chenyang Guo, Bo Yang, Zhibo Chen, Yongjian Wu, Xiaowen Chu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting One-Point Derivative-Free Online Optimization via Residual Feedback


Oct 14, 2020
Yan Zhang, Yi Zhou, Kaiyi Ji, Michael M. Zavlanos


  Access Paper or Ask Questions

Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation


Oct 10, 2020
Qikui Zhu, Liang Li, Jiangnan Hao, Yunfei Zha, Yan Zhang, Yanxiang Cheng, Fei Liao, Pingxiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight, Dynamic Graph Convolutional Networks for AMR-to-Text Generation


Oct 09, 2020
Yan Zhang, Zhijiang Guo, Zhiyang Teng, Wei Lu, Shay B. Cohen, Zuozhu Liu, Lidong Bing

* Accepted to EMNLP 2020, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangle-based Continual Graph Representation Learning


Oct 06, 2020
Xiaoyu Kou, Yankai Lin, Shaobo Liu, Peng Li, Jie Zhou, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Sentence Embedding Method byMutual Information Maximization


Sep 25, 2020
Yan Zhang, Ruidan He, Zuozhu Liu, Kwan Hui Lim, Lidong Bing

* Accepted to EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions