Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Li

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

SPAN: Subgraph Prediction Attention Network for Dynamic Graphs


Aug 17, 2021
Yuan Li, Chuanchang Chen, Yubo Tao, Hai Lin

* Accepted by PRICAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers


Jun 07, 2021
Daquan Zhou, Yujun Shi, Bingyi Kang, Weihao Yu, Zihang Jiang, Yuan Li, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

AutoPose: Searching Multi-Scale Branch Aggregation for Pose Estimation


Aug 16, 2020
Xinyu Gong, Wuyang Chen, Yifan Jiang, Ye Yuan, Xianming Liu, Qian Zhang, Yuan Li, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

AFDet: Anchor Free One Stage 3D Object Detection


Jun 30, 2020
Runzhou Ge, Zhuangzhuang Ding, Yihan Hu, Yu Wang, Sijia Chen, Li Huang, Yuan Li

* Accepted on May 6th, 2020 by CVPRW 2020, published on June 7th, 2020; Baseline detector for the 1st place solutions of Waymo Open Dataset Challenges 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FNA++: Fast Network Adaptation via Parameter Remapping and Architecture Search


Jun 21, 2020
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Qian Zhang, Kangjian Peng, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2001.02525 

  Access Paper or Ask Questions

The OARF Benchmark Suite: Characterization and Implications for Federated Learning Systems


Jun 14, 2020
Sixu Hu, Yuan Li, Xu Liu, Qinbin Li, Zhaomin Wu, Bingsheng He


  Access Paper or Ask Questions

Optimus: Organizing Sentences via Pre-trained Modeling of a Latent Space


Apr 05, 2020
Chunyuan Li, Xiang Gao, Yuan Li, Xiujun Li, Baolin Peng, Yizhe Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

FasterSeg: Searching for Faster Real-time Semantic Segmentation


Jan 16, 2020
Wuyang Chen, Xinyu Gong, Xianming Liu, Qian Zhang, Yuan Li, Zhangyang Wang

* ICLR 2020 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Neural Network Adaptation via Parameter Remapping and Architecture Search


Jan 08, 2020
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Kangjian Peng, Qian Zhang, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang

* Accepted by ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pillar in Pillar: Multi-Scale and Dynamic Feature Extraction for 3D Object Detection in Point Clouds


Dec 11, 2019
Yonglin Tian, Lichao Huang, Xuesong Li, Yuan Li, Zilei Wang, Fei-Yue Wang


  Access Paper or Ask Questions

An Image Based Visual Servo Approach with Deep Learning for Robotic Manipulation


Sep 17, 2019
Jingshu Liu, Yuan Li

* Accepted by The 6th International Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (IWACIII2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Video with Spatial-temporal Context Aggregation


Jul 11, 2019
Hao Luo, Lichao Huang, Han Shen, Yuan Li, Chang Huang, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Densely Connected Search Space for More Flexible Neural Architecture Search


Jun 23, 2019
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Qian Zhang, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

The iMaterialist Fashion Attribute Dataset


Jun 14, 2019
Sheng Guo, Weilin Huang, Xiao Zhang, Prasanna Srikhanta, Yin Cui, Yuan Li, Matthew R. Scott, Hartwig Adam, Serge Belongie


  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Neural Networks via Iterative Reweighted Least Squares


May 16, 2019
Zaiwei Zhang, Xiangru Huang, Qixing Huang, Xiao Zhang, Yuan Li


  Access Paper or Ask Questions

Truth Inference at Scale: A Bayesian Model for Adjudicating Highly Redundant Crowd Annotations


Feb 24, 2019
Yuan Li, Benjamin I. P. Rubinstein, Trevor Cohn

* Accepted at the Web Conference/WWW 2019 (camera ready) 

  Access Paper or Ask Questions

Multilingual NER Transfer for Low-resource Languages


Feb 01, 2019
Afshin Rahimi, Yuan Li, Trevor Cohn

* The first and the second author have equally contributed to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Anchor: A Fast Oriented Scene Text Detector with Combined Networks


Nov 19, 2018
Yuan Li, Yuanjie Yu, Zefeng Li, Yangkun Lin, Meifang Xu, Jiwei Li, Xi Zhou

* 10 pages, 11 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Computer Analysis of Architecture Using Automatic Image Understanding


Oct 17, 2018
Fan Wei, Yuan Li, Lior Shamir


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based regularization for regression problems with highly-correlated designs


Jun 05, 2018
Yuan Li, Benjamin Mark, Garvesh Raskutti, Rebecca Willett


  Access Paper or Ask Questions

Learning Unified Embedding for Apparel Recognition


Aug 15, 2017
Yang Song, Yuan Li, Bo Wu, Chao-Yeh Chen, Xiao Zhang, Hartwig Adam

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning how to Active Learn: A Deep Reinforcement Learning Approach


Aug 08, 2017
Meng Fang, Yuan Li, Trevor Cohn

* To appear in EMNLP 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Spatially-aware Fashion Concept Discovery


Aug 03, 2017
Xintong Han, Zuxuan Wu, Phoenix X. Huang, Xiao Zhang, Menglong Zhu, Yuan Li, Yang Zhao, Larry S. Davis

* ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

SCAN: Structure Correcting Adversarial Network for Organ Segmentation in Chest X-rays


Apr 10, 2017
Wei Dai, Joseph Doyle, Xiaodan Liang, Hao Zhang, Nanqing Dong, Yuan Li, Eric P. Xing

* 10 pages, 7 figures, submitted to ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Community Detection with Node Attributes and its Generalization


Apr 12, 2016
Yuan Li


  Access Paper or Ask Questions