Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Quan Wang

Turn-to-Diarize: Online Speaker Diarization Constrained by Transformer Transducer Speaker Turn Detection


Oct 05, 2021
Wei Xia, Han Lu, Quan Wang, Anshuman Tripathi, Yiling Huang, Ignacio Lopez Moreno, Hasim Sak


  Access Paper or Ask Questions

Learning Oculomotor Behaviors from Scanpath


Aug 11, 2021
Beibin Li, Nicholas Nuechterlein, Erin Barney, Claire Foster, Minah Kim, Monique Mahony, Adham Atyabi, Li Feng, Quan Wang, Pamela Ventola, Linda Shapiro, Frederick Shic

* Accepted ACM ICMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-user VoiceFilter-Lite via Attentive Speaker Embedding


Jul 02, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach


May 18, 2021
Quan Wang, Haifeng Wang, Yajuan Lyu, Yong Zhu

* Accepted to Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inverting Generative Adversarial Renderer for Face Reconstruction


May 08, 2021
Jingtan Piao, Keqiang Sun, KwanYee Lin, Quan Wang, Hongsheng Li

* cvpr2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Keyphrase Detection using Speaker and Environment Information


Apr 28, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ding Zhao, Yiteng, Huang, Arun Narayanan, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

SpeakerStew: Scaling to Many Languages with a Triaged Multilingual Text-Dependent and Text-Independent Speaker Verification System


Apr 26, 2021
Roza Chojnacka, Jason Pelecanos, Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno

* 5 pages, 3 figures, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scaling to Many Languages with a Triaged Multilingual Text-Dependent and Text-Independent Speaker Verification System


Apr 05, 2021
Roza Chojnacka, Jason Pelecanos, Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno

* 5 pages, 3 figures, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dr-Vectors: Decision Residual Networks and an Improved Loss for Speaker Recognition


Apr 05, 2021
Jason Pelecanos, Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno

* Submission to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Entity Structure Within and Throughout: Modeling Mention Dependencies for Document-Level Relation Extraction


Feb 20, 2021
Benfeng Xu, Quan Wang, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Zhendong Mao

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Synth2Aug: Cross-domain speaker recognition with TTS synthesized speech


Nov 24, 2020
Yiling Huang, Yutian Chen, Jason Pelecanos, Quan Wang


  Access Paper or Ask Questions

VoiceFilter-Lite: Streaming Targeted Voice Separation for On-Device Speech Recognition


Sep 09, 2020
Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno, Mert Saglam, Kevin Wilson, Alan Chiao, Renjie Liu, Yanzhang He, Wei Li, Jason Pelecanos, Marily Nika, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions

Textual Echo Cancellation


Aug 13, 2020
Shaojin Ding, Ye Jia, Ke Hu, Quan Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Comparative Study on Polyp Classification using Convolutional Neural Networks


Jul 12, 2020
Krushi Patel, Kaidong Li, Ke Tao, Quan Wang, Ajay Bansal, Amit Rastogi, Guanghui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network


Jun 23, 2020
Yaming Yang, Ziyu Guan, Jianxin Li, Wei Zhao, Jiangtao Cui, Quan Wang

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate: Structure Coherence Component for Face Alignment


Jun 21, 2020
Beier Zhu, Chunze Lin, Quan Wang, Renjie Liao, Chen Qian


  Access Paper or Ask Questions

CoKE: Contextualized Knowledge Graph Embedding


Nov 06, 2019
Quan Wang, Pingping Huang, Haifeng Wang, Songtai Dai, Wenbin Jiang, Jing Liu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

FAB: A Robust Facial Landmark Detection Framework for Motion-Blurred Videos


Oct 26, 2019
Keqiang Sun, Wayne Wu, Tinghao Liu, Shuo Yang, Quan Wang, Qiang Zhou, Zuochang Ye, Chen Qian

* Accepted to ICCV 2019. Project page: https://keqiangsun.github.io/projects/FAB/FAB.html 

  Access Paper or Ask Questions

Make a Face: Towards Arbitrary High Fidelity Face Manipulation


Aug 20, 2019
Shengju Qian, Kwan-Yee Lin, Wayne Wu, Yangxiaokang Liu, Quan Wang, Fumin Shen, Chen Qian, Ran He

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Personal VAD: Speaker-Conditioned Voice Activity Detection


Aug 12, 2019
Shaojin Ding, Quan Wang, Shuo-yiin Chang, Li Wan, Ignacio Lopez Moreno

* To be submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tuplemax Loss for Language Identification


Nov 29, 2018
Li Wan, Prashant Sridhar, Yang Yu, Quan Wang, Ignacio Lopez Moreno

* Submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech Synthesis


Nov 05, 2018
Ye Jia, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Quan Wang, Jonathan Shen, Fei Ren, Zhifeng Chen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang, Ignacio Lopez Moreno, Yonghui Wu

* NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fully Supervised Speaker Diarization


Oct 27, 2018
Aonan Zhang, Quan Wang, Zhenyao Zhu, John Paisley, Chong Wang

* To be submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

VoiceFilter: Targeted Voice Separation by Speaker-Conditioned Spectrogram Masking


Oct 27, 2018
Quan Wang, Hannah Muckenhirn, Kevin Wilson, Prashant Sridhar, Zelin Wu, John Hershey, Rif A. Saurous, Ron J. Weiss, Ye Jia, Ignacio Lopez Moreno

* To be submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Sample Efficient Adaptive Text-to-Speech


Sep 27, 2018
Yutian Chen, Yannis Assael, Brendan Shillingford, David Budden, Scott Reed, Heiga Zen, Quan Wang, Luis C. Cobo, Andrew Trask, Ben Laurie, Caglar Gulcehre, Aäron van den Oord, Oriol Vinyals, Nando de Freitas


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Approach for Polyps Detection in Endoscopic Videos Based on Faster R-CNN


Sep 04, 2018
Xi Mo, Ke Tao, Quan Wang, Guanghui Wang

* 6 pages, 10 figures,2018 International Conference on Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Look at Boundary: A Boundary-Aware Face Alignment Algorithm


May 26, 2018
Wayne Wu, Chen Qian, Shuo Yang, Quan Wang, Yici Cai, Qiang Zhou

* Accepted to CVPR 2018. Project page: https://wywu.github.io/projects/LAB/LAB.html 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Knowledge Graph Embedding Using Simple Constraints


May 08, 2018
Boyang Ding, Quan Wang, Bin Wang, Li Guo

* To appear in ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized End-to-End Loss for Speaker Verification


Jan 31, 2018
Li Wan, Quan Wang, Alan Papir, Ignacio Lopez Moreno

* Submitted to ICASSP 2018 

  Access Paper or Ask Questions