Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianfeng Gao

Multi-Scale Vision Longformer: A New Vision Transformer for High-Resolution Image Encoding


Mar 29, 2021
Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Jianwei Yang, Bin Xiao, Lu Yuan, Lei Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Token-wise Curriculum Learning for Neural Machine Translation


Mar 20, 2021
Chen Liang, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for Abstractive Query-Focused Multi-Document Summarization


Mar 02, 2021
Ramakanth Pasunuru, Asli Celikyilmaz, Michel Galley, Chenyan Xiong, Yizhe Zhang, Mohit Bansal, Jianfeng Gao

* AAAI 2021 (13 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Shift Attention for Motion Generation


Feb 24, 2021
You Zhou, Jianfeng Gao, Tamim Asfour


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Pre-training with Hard Examples Improves Visual Representations


Jan 04, 2021
Chunyuan Li, Xiujun Li, Lei Zhang, Baolin Peng, Mingyuan Zhou, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

VinVL: Making Visual Representations Matter in Vision-Language Models


Jan 02, 2021
Pengchuan Zhang, Xiujun Li, Xiaowei Hu, Jianwei Yang, Lei Zhang, Lijuan Wang, Yejin Choi, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen

* TLDR: Reranking retrieved passages by reader predictions can achieve 10~20 gains in top-1 retrieval accuracy and 1~4 gains in Exact Match (EM) without any training 

  Access Paper or Ask Questions

UnitedQA: A Hybrid Approach for Open Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

NeurIPS 2020 EfficientQA Competition: Systems, Analyses and Lessons Learned


Jan 01, 2021
Sewon Min, Jordan Boyd-Graber, Chris Alberti, Danqi Chen, Eunsol Choi, Michael Collins, Kelvin Guu, Hannaneh Hajishirzi, Kenton Lee, Jennimaria Palomaki, Colin Raffel, Adam Roberts, Tom Kwiatkowski, Patrick Lewis, Yuxiang Wu, Heinrich Küttler, Linqing Liu, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel, Sohee Yang, Minjoon Seo, Gautier Izacard, Fabio Petroni, Lucas Hosseini, Nicola De Cao, Edouard Grave, Ikuya Yamada, Sonse Shimaoka, Masatoshi Suzuki, Shumpei Miyawaki, Shun Sato, Ryo Takahashi, Jun Suzuki, Martin Fajcik, Martin Docekal, Karel Ondrej, Pavel Smrz, Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Wen-tau Yih

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Named Entity Recognition: A Comprehensive Study


Dec 29, 2020
Jiaxin Huang, Chunyuan Li, Krishan Subudhi, Damien Jose, Shobana Balakrishnan, Weizhu Chen, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

RADDLE: An Evaluation Benchmark and Analysis Platform for Robust Task-oriented Dialog Systems


Dec 29, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Zhu Zhang, Chenguang Zhu, Jinchao Li, Jianfeng Gao

* 12 pages; Project website at aka.ms/raddle 

  Access Paper or Ask Questions

MiniVLM: A Smaller and Faster Vision-Language Model


Dec 13, 2020
Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Pengchuan Zhang, Xiujun Li, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neuro-Symbolic Representations for Video Captioning: A Case for Leveraging Inductive Biases for Vision and Language


Nov 18, 2020
Hassan Akbari, Hamid Palangi, Jianwei Yang, Sudha Rao, Asli Celikyilmaz, Roland Fernandez, Paul Smolensky, Jianfeng Gao, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

CMT in TREC-COVID Round 2: Mitigating the Generalization Gaps from Web to Special Domain Search


Nov 03, 2020
Chenyan Xiong, Zhenghao Liu, Si Sun, Zhuyun Dai, Kaitao Zhang, Shi Yu, Zhiyuan Liu, Hoifung Poon, Jianfeng Gao, Paul Bennett

* 5 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Go Figure! A Meta Evaluation of Factuality in Summarization


Oct 24, 2020
Saadia Gabriel, Asli Celikyilmaz, Rahul Jha, Yejin Choi, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Text Editing by Command


Oct 24, 2020
Felix Faltings, Michel Galley, Gerold Hintz, Chris Brockett, Chris Quirk, Jianfeng Gao, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

Posterior Differential Regularization with f-divergence for Improving Model Robustness


Oct 23, 2020
Hao Cheng, Xiaodong Liu, Lis Pereira, Yaoliang Yu, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

MagGAN: High-Resolution Face Attribute Editing with Mask-Guided Generative Adversarial Network


Oct 03, 2020
Yi Wei, Zhe Gan, Wenbo Li, Siwei Lyu, Ming-Ching Chang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang

* published at ACCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

VIVO: Surpassing Human Performance in Novel Object Captioning with Visual Vocabulary Pre-Training


Sep 28, 2020
Xiaowei Hu, Xi Yin, Kevin Lin, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generation-Augmented Retrieval for Open-domain Question Answering


Sep 17, 2020
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Robust Conversational AI with Grounded Text Generation


Sep 07, 2020
Jianfeng Gao, Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Heung-Yeung Shum


  Access Paper or Ask Questions

HittER: Hierarchical Transformers for Knowledge Graph Embeddings


Aug 28, 2020
Sanxing Chen, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Jian Jiao, Ruofei Zhang, Yangfeng Ji


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Language Model Pretraining for Biomedical Natural Language Processing


Aug 20, 2020
Yu Gu, Robert Tinn, Hao Cheng, Michael Lucas, Naoto Usuyama, Xiaodong Liu, Tristan Naumann, Jianfeng Gao, Hoifung Poon


  Access Paper or Ask Questions

Very Deep Transformers for Neural Machine Translation


Aug 18, 2020
Xiaodong Liu, Kevin Duh, Liyuan Liu, Jianfeng Gao

* 6 pages, 3 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Text Generation: A Survey


Jun 26, 2020
Asli Celikyilmaz, Elizabeth Clark, Jianfeng Gao

* 42 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention


Jun 05, 2020
Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen

* 17 pages,4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions