Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianfeng Gao

WebQA: Multihop and Multimodal QA


Sep 01, 2021
Yingshan Chang, Mridu Narang, Hisami Suzuki, Guihong Cao, Jianfeng Gao, Yonatan Bisk


  Access Paper or Ask Questions

TACo: Token-aware Cascade Contrastive Learning for Video-Text Alignment


Aug 23, 2021
Jianwei Yang, Yonatan Bisk, Jianfeng Gao

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EmailSum: Abstractive Email Thread Summarization


Jul 30, 2021
Shiyue Zhang, Asli Celikyilmaz, Jianfeng Gao, Mohit Bansal

* ACL 2021 (15 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Image Scene Graph Generation (SGG) Benchmark


Jul 27, 2021
Xiaotian Han, Jianwei Yang, Houdong Hu, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Pengchuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Focal Self-attention for Local-Global Interactions in Vision Transformers


Jul 01, 2021
Jianwei Yang, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Bin Xiao, Lu Yuan, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Pretraining for Vertical Search: Case Study on Biomedical Literature


Jun 25, 2021
Yu Wang, Jinchao Li, Tristan Naumann, Chenyan Xiong, Hao Cheng, Robert Tinn, Cliff Wong, Naoto Usuyama, Richard Rogahn, Zhihong Shen, Yang Qin, Eric Horvitz, Paul N. Bennett, Jianfeng Gao, Hoifung Poon


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Self-supervised Vision Transformers for Representation Learning


Jun 17, 2021
Chunyuan Li, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Mei Gao, Bin Xiao, Xiyang Dai, Lu Yuan, Jianfeng Gao

* 24 pages, 12 figures, file size 13.6MB 

  Access Paper or Ask Questions

XtremeDistilTransformers: Task Transfer for Task-agnostic Distillation


Jun 12, 2021
Subhabrata Mukherjee, Ahmed Hassan Awadallah, Jianfeng Gao

* Code and checkpoints released (links in draft) 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Retrieval and Generation Training for Grounded Text Generation


Jun 03, 2021
Yizhe Zhang, Siqi Sun, Xiang Gao, Yuwei Fang, Chris Brockett, Michel Galley, Jianfeng Gao, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

Enriching Transformers with Structured Tensor-Product Representations for Abstractive Summarization


Jun 02, 2021
Yichen Jiang, Asli Celikyilmaz, Paul Smolensky, Paul Soulos, Sudha Rao, Hamid Palangi, Roland Fernandez, Caitlin Smith, Mohit Bansal, Jianfeng Gao

* NAACL 2021 (14 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Compositional Processing Emerges in Neural Networks Solving Math Problems


May 19, 2021
Jacob Russin, Roland Fernandez, Hamid Palangi, Eric Rosen, Nebojsa Jojic, Paul Smolensky, Jianfeng Gao

* 7 pages, 2 figures, Accepted to CogSci 2021 for poster presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Adversarial Training for Natural Language Understanding


Apr 12, 2021
Lis Pereira, Xiaodong Liu, Hao Cheng, Hoifung Poon, Jianfeng Gao, Ichiro Kobayashi

* 9 pages, 4 tables, 3 figurers, NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training as Stackelberg Game: An Unrolled Optimization Approach


Apr 11, 2021
Simiao Zuo, Chen Liang, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Vision Longformer: A New Vision Transformer for High-Resolution Image Encoding


Mar 29, 2021
Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Jianwei Yang, Bin Xiao, Lu Yuan, Lei Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Token-wise Curriculum Learning for Neural Machine Translation


Mar 20, 2021
Chen Liang, Haoming Jiang, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Data Augmentation for Abstractive Query-Focused Multi-Document Summarization


Mar 02, 2021
Ramakanth Pasunuru, Asli Celikyilmaz, Michel Galley, Chenyan Xiong, Yizhe Zhang, Mohit Bansal, Jianfeng Gao

* AAAI 2021 (13 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Shift Attention for Motion Generation


Feb 24, 2021
You Zhou, Jianfeng Gao, Tamim Asfour


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Pre-training with Hard Examples Improves Visual Representations


Jan 04, 2021
Chunyuan Li, Xiujun Li, Lei Zhang, Baolin Peng, Mingyuan Zhou, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

VinVL: Making Visual Representations Matter in Vision-Language Models


Jan 02, 2021
Pengchuan Zhang, Xiujun Li, Xiaowei Hu, Jianwei Yang, Lei Zhang, Lijuan Wang, Yejin Choi, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Reader-Guided Passage Reranking for Open-Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Yuning Mao, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Yelong Shen, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Weizhu Chen

* TLDR: Reranking retrieved passages by reader predictions can achieve 10~20 gains in top-1 retrieval accuracy and 1~4 gains in Exact Match (EM) without any training 

  Access Paper or Ask Questions

UnitedQA: A Hybrid Approach for Open Domain Question Answering


Jan 01, 2021
Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

NeurIPS 2020 EfficientQA Competition: Systems, Analyses and Lessons Learned


Jan 01, 2021
Sewon Min, Jordan Boyd-Graber, Chris Alberti, Danqi Chen, Eunsol Choi, Michael Collins, Kelvin Guu, Hannaneh Hajishirzi, Kenton Lee, Jennimaria Palomaki, Colin Raffel, Adam Roberts, Tom Kwiatkowski, Patrick Lewis, Yuxiang Wu, Heinrich Küttler, Linqing Liu, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel, Sohee Yang, Minjoon Seo, Gautier Izacard, Fabio Petroni, Lucas Hosseini, Nicola De Cao, Edouard Grave, Ikuya Yamada, Sonse Shimaoka, Masatoshi Suzuki, Shumpei Miyawaki, Shun Sato, Ryo Takahashi, Jun Suzuki, Martin Fajcik, Martin Docekal, Karel Ondrej, Pavel Smrz, Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Wen-tau Yih

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Named Entity Recognition: A Comprehensive Study


Dec 29, 2020
Jiaxin Huang, Chunyuan Li, Krishan Subudhi, Damien Jose, Shobana Balakrishnan, Weizhu Chen, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

RADDLE: An Evaluation Benchmark and Analysis Platform for Robust Task-oriented Dialog Systems


Dec 29, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Zhu Zhang, Chenguang Zhu, Jinchao Li, Jianfeng Gao

* 12 pages; Project website at aka.ms/raddle 

  Access Paper or Ask Questions

MiniVLM: A Smaller and Faster Vision-Language Model


Dec 13, 2020
Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Pengchuan Zhang, Xiujun Li, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neuro-Symbolic Representations for Video Captioning: A Case for Leveraging Inductive Biases for Vision and Language


Nov 18, 2020
Hassan Akbari, Hamid Palangi, Jianwei Yang, Sudha Rao, Asli Celikyilmaz, Roland Fernandez, Paul Smolensky, Jianfeng Gao, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions