Alert button
Picture for Jianfeng Gao

Jianfeng Gao

Alert button

Sora: A Review on Background, Technology, Limitations, and Opportunities of Large Vision Models

Feb 28, 2024
Yixin Liu, Kai Zhang, Yuan Li, Zhiling Yan, Chujie Gao, Ruoxi Chen, Zhengqing Yuan, Yue Huang, Hanchi Sun, Jianfeng Gao, Lifang He, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Large Language Models: A Survey

Feb 20, 2024
Shervin Minaee, Tomas Mikolov, Narjes Nikzad, Meysam Chenaghlu, Richard Socher, Xavier Amatriain, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

An Interactive Agent Foundation Model

Feb 08, 2024
Zane Durante, Bidipta Sarkar, Ran Gong, Rohan Taori, Yusuke Noda, Paul Tang, Ehsan Adeli, Shrinidhi Kowshika Lakshmikanth, Kevin Schulman, Arnold Milstein, Demetri Terzopoulos, Ade Famoti, Noboru Kuno, Ashley Llorens, Hoi Vo, Katsu Ikeuchi, Li Fei-Fei, Jianfeng Gao, Naoki Wake, Qiuyuan Huang

Viaarxiv icon

The Essential Role of Causality in Foundation World Models for Embodied AI

Feb 06, 2024
Tarun Gupta, Wenbo Gong, Chao Ma, Nick Pawlowski, Agrin Hilmkil, Meyer Scetbon, Ade Famoti, Ashley Juan Llorens, Jianfeng Gao, Stefan Bauer, Danica Kragic, Bernhard Schölkopf, Cheng Zhang

Viaarxiv icon

Learning a Decision Tree Algorithm with Transformers

Feb 06, 2024
Yufan Zhuang, Liyuan Liu, Chandan Singh, Jingbo Shang, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

Rethinking Interpretability in the Era of Large Language Models

Jan 30, 2024
Chandan Singh, Jeevana Priya Inala, Michel Galley, Rich Caruana, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Towards Consistent Natural-Language Explanations via Explanation-Consistency Finetuning

Jan 25, 2024
Yanda Chen, Chandan Singh, Xiaodong Liu, Simiao Zuo, Bin Yu, He He, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon