Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Domain-Specific Language Model Pretraining for Biomedical Natural Language Processing

Aug 04, 2020
Yu Gu, Robert Tinn, Hao Cheng, Michael Lucas, Naoto Usuyama, Xiaodong Liu, Tristan Naumann, Jianfeng Gao, Hoifung Poon


  Access Model/Code and Paper
Evaluation of Text Generation: A Survey

Jun 26, 2020
Asli Celikyilmaz, Elizabeth Clark, Jianfeng Gao

* 42 pages 

  Access Model/Code and Paper
DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention

Jun 05, 2020
Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen

* 17 pages,4 figures, 8 tables 

  Access Model/Code and Paper
M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training

Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Model/Code and Paper
Novel Human-Object Interaction Detection via Adversarial Domain Generalization

May 22, 2020
Yuhang Song, Wenbo Li, Lei Zhang, Jianwei Yang, Emre Kiciman, Hamid Palangi, Jianfeng Gao, C. -C. Jay Kuo, Pengchuan Zhang


  Access Model/Code and Paper
Oscar: Object-Semantics Aligned Pre-training for Vision-Language Tasks

May 18, 2020
Xiujun Li, Xi Yin, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Lei Zhang, Lijuan Wang, Houdong Hu, Li Dong, Furu Wei, Yejin Choi, Jianfeng Gao

* Code and pre-trained models are released: https://github.com/microsoft/Oscar 

  Access Model/Code and Paper
Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation

May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Model/Code and Paper
SOLOIST: Few-shot Task-Oriented Dialog with A Single Pre-trained Auto-regressive Model

May 14, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Jianfeng Gao

* 10 pages; Project Website: https://aka.ms/soloist 

  Access Model/Code and Paper
RMM: A Recursive Mental Model for Dialog Navigation

May 02, 2020
Homero Roman Roman, Yonatan Bisk, Jesse Thomason, Asli Celikyilmaz, Jianfeng Gao


  Access Model/Code and Paper
A Controllable Model of Grounded Response Generation

May 01, 2020
Zeqiu Wu, Michel Galley, Chris Brockett, Yizhe Zhang, Xiang Gao, Chris Quirk, Rik Koncel-Kedziorski, Jianfeng Gao, Hannaneh Hajishirzi, Mari Ostendorf, Bill Dolan


  Access Model/Code and Paper
Conversation Learner -- A Machine Teaching Tool for Building Dialog Managers for Task-Oriented Dialog Systems

May 01, 2020
Swadheen Shukla, Lars Liden, Shahin Shayandeh, Eslam Kamal, Jinchao Li, Matt Mazzola, Thomas Park, Baolin Peng, Jianfeng Gao

* Accepted to ACL 2020 Demonstration Track 

  Access Model/Code and Paper
Learning Compliance Adaptation in Contact-Rich Manipulation

May 01, 2020
Jianfeng Gao, You Zhou, Tamim Asfour


  Access Model/Code and Paper
PlotMachines: Outline-Conditioned Generation with Dynamic Plot State Tracking

Apr 30, 2020
Hannah Rashkin, Asli Celikyilmaz, Yejin Choi, Jianfeng Gao


  Access Model/Code and Paper
Adversarial Training for Large Neural Language Models

Apr 29, 2020
Xiaodong Liu, Hao Cheng, Pengcheng He, Weizhu Chen, Yu Wang, Hoifung Poon, Jianfeng Gao

* 13 pages, 9 tables, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
Data Augmentation for Spoken Language Understanding via Pretrained Models

Apr 29, 2020
Baolin Peng, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Jianfeng Gao

* 6 pages, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper
Understanding the Difficulty of Training Transformers

Apr 17, 2020
Liyuan Liu, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Jiawei Han


  Access Model/Code and Paper
Guided Dialog Policy Learning without Adversarial Learning in the Loop

Apr 07, 2020
Ziming Li, Sungjin Lee, Baolin Peng, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Jianfeng Gao

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Deep Learning Based Text Classification: A Comprehensive Review

Apr 06, 2020
Shervin Minaee, Nal Kalchbrenner, Erik Cambria, Narjes Nikzad, Meysam Chenaghlu, Jianfeng Gao


  Access Model/Code and Paper
Optimus: Organizing Sentences via Pre-trained Modeling of a Latent Space

Apr 05, 2020
Chunyuan Li, Xiang Gao, Yuan Li, Xiujun Li, Baolin Peng, Yizhe Zhang, Jianfeng Gao


  Access Model/Code and Paper
Feature Quantization Improves GAN Training

Apr 05, 2020
Yang Zhao, Chunyuan Li, Ping Yu, Jianfeng Gao, Changyou Chen

* The first two authors contributed equally to this manuscript. Code: https://github.com/YangNaruto/FQ-GAN 

  Access Model/Code and Paper
Multi-View Learning for Vision-and-Language Navigation

Mar 09, 2020
Qiaolin Xia, Xiujun Li, Chunyuan Li, Yonatan Bisk, Zhifang Sui, Jianfeng Gao, Yejin Choi, Noah A. Smith

* 16 pages, 8 figures 

  Access Model/Code and Paper
UniLMv2: Pseudo-Masked Language Models for Unified Language Model Pre-Training

Feb 28, 2020
Hangbo Bao, Li Dong, Furu Wei, Wenhui Wang, Nan Yang, Xiaodong Liu, Yu Wang, Songhao Piao, Jianfeng Gao, Ming Zhou, Hsiao-Wuen Hon

* 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Few-shot Natural Language Generation for Task-Oriented Dialog

Feb 27, 2020
Baolin Peng, Chenguang Zhu, Chunyuan Li, Xiujun Li, Jinchao Li, Michael Zeng, Jianfeng Gao

* Project website: https://aka.ms/scgpt ; Code and data: https://github.com/pengbaolin/SC-GPT 

  Access Model/Code and Paper