Alert button
Picture for Zilong Wang

Zilong Wang

Alert button

Answer is All You Need: Instruction-following Text Embedding via Answering the Question

Feb 15, 2024
Letian Peng, Yuwei Zhang, Zilong Wang, Jayanth Srinivasa, Gaowen Liu, Zihan Wang, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

The Application of ChatGPT in Responding to Questions Related to the Boston Bowel Preparation Scale

Feb 13, 2024
Xiaoqiang Liu, Yubin Wang, Zicheng Huang, Boming Xu, Yilin Zeng, Xinqi Chen, Zilong Wang, Enning Yang, Xiaoxuan Lei, Yisen Huang, Xiaobo Liu

Viaarxiv icon

Chain-of-Table: Evolving Tables in the Reasoning Chain for Table Understanding

Jan 19, 2024
Zilong Wang, Hao Zhang, Chun-Liang Li, Julian Martin Eisenschlos, Vincent Perot, Zifeng Wang, Lesly Miculicich, Yasuhisa Fujii, Jingbo Shang, Chen-Yu Lee, Tomas Pfister

Viaarxiv icon

ReSynthDetect: A Fundus Anomaly Detection Network with Reconstruction and Synthetic Features

Dec 27, 2023
Jingqi Niu, Qinji Yu, Shiwen Dong, Zilong Wang, Kang Dang, Xiaowei Ding

Viaarxiv icon

Small Area Estimation of Case Growths for Timely COVID-19 Outbreak Detection

Dec 07, 2023
Zhaowei She, Zilong Wang, Jagpreet Chhatwal, Turgay Ayer

Figure 1 for Small Area Estimation of Case Growths for Timely COVID-19 Outbreak Detection
Figure 2 for Small Area Estimation of Case Growths for Timely COVID-19 Outbreak Detection
Figure 3 for Small Area Estimation of Case Growths for Timely COVID-19 Outbreak Detection
Figure 4 for Small Area Estimation of Case Growths for Timely COVID-19 Outbreak Detection
Viaarxiv icon

Large Language Model based Long-tail Query Rewriting in Taobao Search

Nov 12, 2023
Wenjun Peng, Guiyang Li, Yue Jiang, Zilong Wang, Dan Ou, Xiaoyi Zeng, Derong Xu, Tongxu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

EmojiLM: Modeling the New Emoji Language

Nov 03, 2023
Letian Peng, Zilong Wang, Hang Liu, Zihan Wang, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

PAGE: Equilibrate Personalization and Generalization in Federated Learning

Oct 13, 2023
Qian Chen, Zilong Wang, Jiaqi Hu, Haonan Yan, Jianying Zhou, Xiaodong Lin

Viaarxiv icon