Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhou Yu

A Student-Teacher Architecture for Dialog Domain Adaptation under the Meta-Learning Setting


Apr 06, 2021
Kun Qian, Wei Wei, Zhou Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Action-Based Conversations Dataset: A Corpus for Building More In-Depth Task-Oriented Dialogue Systems


Apr 01, 2021
Derek Chen, Howard Chen, Yi Yang, Alex Lin, Zhou Yu

* 16 pages, 5 figures. Accepted at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UC2: Universal Cross-lingual Cross-modal Vision-and-Language Pre-training


Apr 01, 2021
Mingyang Zhou, Luowei Zhou, Shuohang Wang, Yu Cheng, Linjie Li, Zhou Yu, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Attribute Alignment: Controlling Text Generation from Pre-trained Language Models


Mar 20, 2021
Dian Yu, Kenji Sagae, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Socially Intelligent Agents with Mental State Transition and Human Utility


Mar 12, 2021
Liang Qiu, Yizhou Zhao, Yuan Liang, Pan Lu, Weiyan Shi, Zhou Yu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

ChainCQG: Flow-Aware Conversational Question Generation


Feb 04, 2021
Jing Gu, Mostafa Mirshekari, Zhou Yu, Aaron Sisto

* EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Continual Learning in Task-Oriented Dialogue Systems


Dec 31, 2020
Andrea Madotto, Zhaojiang Lin, Zhenpeng Zhou, Seungwhan Moon, Paul Crook, Bing Liu, Zhou Yu, Eunjoon Cho, Zhiguang Wang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Refine and Imitate: Reducing Repetition and Inconsistency in Persuasion Dialogues via Reinforcement Learning and Human Demonstration


Dec 31, 2020
Weiyan Shi, Yu Li, Saurav Sahay, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Gunrock 2.0: A User Adaptive Social Conversational System


Nov 30, 2020
Kaihui Liang, Austin Chau, Yu Li, Xueyuan Lu, Dian Yu, Mingyang Zhou, Ishan Jain, Sam Davidson, Josh Arnold, Minh Nguyen, Zhou Yu

* Published in 3rd Proceedings of Alexa Prize (Alexa Prize 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Memformer: The Memory-Augmented Transformer


Oct 14, 2020
Qingyang Wu, Zhenzhong Lan, Jing Gu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Structured Attention for Unsupervised Dialogue Structure Induction


Oct 09, 2020
Liang Qiu, Yizhou Zhao, Weiyan Shi, Yuan Liang, Feng Shi, Tao Yuan, Zhou Yu, Song-Chun Zhu

* Long paper accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

INSPIRED: Toward Sociable Recommendation Dialog Systems


Oct 08, 2020
Shirley Anugrah Hayati, Dongyeop Kang, Qingxiaoyang Zhu, Weiyan Shi, Zhou Yu

* Accepted as a long paper at EMNLP 2020, corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

Code to Comment "Translation": Data, Metrics, Baselining & Evaluation


Oct 03, 2020
David Gros, Hariharan Sezhiyan, Prem Devanbu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

ALICE: Active Learning with Contrastive Natural Language Explanations


Sep 22, 2020
Weixin Liang, James Zou, Zhou Yu

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Perception Score, A Learned Metric for Open-ended Text Generation Evaluation


Aug 18, 2020
Jing Gu, Qingyang Wu, Zhou Yu

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond User Self-Reported Likert Scale Ratings: A Comparison Model for Automatic Dialog Evaluation


Jun 12, 2020
Weixin Liang, James Zou, Zhou Yu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Dimension Reduction for Supervised Representation Learning


Jun 10, 2020
Jian Huang, Yuling Jiao, Xu Liao, Jin Liu, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

On the Generation of Medical Dialogues for COVID-19


May 11, 2020
Wenmian Yang, Guangtao Zeng, Bowen Tan, Zeqian Ju, Subrato Chakravorty, Xuehai He, Shu Chen, Xingyi Yang, Qingyang Wu, Zhou Yu, Eric Xing, Pengtao Xie


  Access Paper or Ask Questions

Paraphrase Augmented Task-Oriented Dialog Generation


May 02, 2020
Silin Gao, Yichi Zhang, Zhijian Ou, Zhou Yu

* Accepted to ACL 2020, 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multimodal Neural Architecture Search


Apr 25, 2020
Zhou Yu, Yuhao Cui, Jun Yu, Meng Wang, Dacheng Tao, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Annealing for Informal Language Understanding Tasks


Apr 24, 2020
Jing Gu, Zhou Yu

* 6 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

A Tailored Pre-Training Model for Task-Oriented Dialog Generation


Apr 24, 2020
Jing Gu, Qingyang Wu, Chongruo Wu, Weiyan Shi, Zhou Yu

* 7 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

TextGAIL: Generative Adversarial Imitation Learning for Text Generation


Apr 07, 2020
Qingyang Wu, Lei Li, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Multi-Level Attentional Reconstruction Network for Grounding Textual Queries in Videos


Mar 16, 2020
Yijun Song, Jingwen Wang, Lin Ma, Zhou Yu, Jun Yu


  Access Paper or Ask Questions