Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yixin Liu

Towards Unsupervised Deep Graph Structure Learning


Jan 17, 2022
Yixin Liu, Yu Zheng, Daokun Zhang, Hongxu Chen, Hao Peng, Shirui Pan

* 12 pages, 7 figures. Accepted by The Web Conf 2022 

  Access Paper or Ask Questions

CLICKER: A Computational LInguistics Classification Scheme for Educational Resources


Dec 16, 2021
Swapnil Hingmire, Irene Li, Rena Kawamura, Benjamin Chen, Alexander Fabbri, Xiangru Tang, Yixin Liu, Thomas George, Tammy Liao, Wai Pan Wong, Vanessa Yan, Richard Zhou, Girish K. Palshikar, Dragomir Radev

* 7 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Surfer100: Generating Surveys From Web Resources on Wikipedia-style


Dec 13, 2021
Irene Li, Alexander Fabbri, Rina Kawamura, Yixin Liu, Xiangru Tang, Jaesung Tae, Chang Shen, Sally Ma, Tomoe Mizutani, Dragomir Radev


  Access Paper or Ask Questions

Generative and Contrastive Self-Supervised Learning for Graph Anomaly Detection


Aug 23, 2021
Yu Zheng, Ming Jin, Yixin Liu, Lianhua Chi, Khoa T. Phan, Yi-Ping Phoebe Chen

* 14 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Priority prediction of Asian Hornet sighting report using machine learning methods


Jun 28, 2021
Yixin Liu, Jiaxin Guo, Jieyang Dong, Luoqian Jiang, Haoyuan Ouyang

* 2021 IEEE International Conference on Software Engineering and Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection in Dynamic Graphs via Transformer


Jun 18, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Yu Guang Wang, Fei Xiong, Liang Wang, Vincent CS Lee

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SimCLS: A Simple Framework for Contrastive Learning of Abstractive Summarization


Jun 03, 2021
Yixin Liu, Pengfei Liu

* Published as a short paper at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RefSum: Refactoring Neural Summarization


Apr 15, 2021
Yixin Liu, Zi-Yi Dou, Pengfei Liu

* NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EXPLAINABOARD: An Explainable Leaderboard for NLP


Apr 13, 2021
Pengfei Liu, Jinlan Fu, Yang Xiao, Weizhe Yuan, Shuaicheng Chang, Junqi Dai, Yixin Liu, Zihuiwen Ye, Graham Neubig


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection on Attributed Networks via Contrastive Self-Supervised Learning


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Zhao Li, Shirui Pan, Chen Gong, Chuan Zhou, George Karypis

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Self-Supervised Learning: A Survey


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Ming Jin, Chuan Zhou, Feng Xia, Philip S. Yu

* 8 pages, 2 figures, has been submitted to IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Label Propagation for Graph Semi-supervised Learning


Nov 24, 2020
Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Learning Text Style Transfer with Direct Rewards


Oct 24, 2020
Yixin Liu, Graham Neubig, John Wieting


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions