Alert button
Picture for Jianwei Yang

Jianwei Yang

Alert button

Foundation Models for Biomedical Image Segmentation: A Survey

Jan 15, 2024
Ho Hin Lee, Yu Gu, Theodore Zhao, Yanbo Xu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Cliff Wong, Mu Wei, Bennett A. Landman, Yuankai Huo, Alberto Santamaria-Pang, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

VCoder: Versatile Vision Encoders for Multimodal Large Language Models

Dec 21, 2023
Jitesh Jain, Jianwei Yang, Humphrey Shi

Viaarxiv icon

Interfacing Foundation Models' Embeddings

Dec 12, 2023
Xueyan Zou, Linjie Li, Jianfeng Wang, Jianwei Yang, Mingyu Ding, Zhengyuan Yang, Feng Li, Hao Zhang, Shilong Liu, Arul Aravinthan, Yong Jae Lee, Lijuan Wang

Viaarxiv icon

LLaVA-Grounding: Grounded Visual Chat with Large Multimodal Models

Dec 05, 2023
Hao Zhang, Hongyang Li, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Shilong Liu, Shijia Huang, Jianfeng Gao, Lei Zhang, Chunyuan Li, Jianwei Yang

Viaarxiv icon

IMProv: Inpainting-based Multimodal Prompting for Computer Vision Tasks

Dec 04, 2023
Jiarui Xu, Yossi Gandelsman, Amir Bar, Jianwei Yang, Jianfeng Gao, Trevor Darrell, Xiaolong Wang

Figure 1 for IMProv: Inpainting-based Multimodal Prompting for Computer Vision Tasks
Figure 2 for IMProv: Inpainting-based Multimodal Prompting for Computer Vision Tasks
Figure 3 for IMProv: Inpainting-based Multimodal Prompting for Computer Vision Tasks
Figure 4 for IMProv: Inpainting-based Multimodal Prompting for Computer Vision Tasks
Viaarxiv icon

Visual In-Context Prompting

Nov 22, 2023
Feng Li, Qing Jiang, Hao Zhang, Tianhe Ren, Shilong Liu, Xueyan Zou, Huaizhe Xu, Hongyang Li, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Lei Zhang, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

GPT-4V in Wonderland: Large Multimodal Models for Zero-Shot Smartphone GUI Navigation

Nov 13, 2023
An Yan, Zhengyuan Yang, Wanrong Zhu, Kevin Lin, Linjie Li, Jianfeng Wang, Jianwei Yang, Yiwu Zhong, Julian McAuley, Jianfeng Gao, Zicheng Liu, Lijuan Wang

Viaarxiv icon

LLaVA-Plus: Learning to Use Tools for Creating Multimodal Agents

Nov 09, 2023
Shilong Liu, Hao Cheng, Haotian Liu, Hao Zhang, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Jianwei Yang, Hang Su, Jun Zhu, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li

Viaarxiv icon

LLaVA-Interactive: An All-in-One Demo for Image Chat, Segmentation, Generation and Editing

Nov 01, 2023
Wei-Ge Chen, Irina Spiridonova, Jianwei Yang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li

Viaarxiv icon

BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys

Oct 21, 2023
Yu Gu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Chunyuan Li, Sheng Zhang, Matthew P. Lungren, Jianfeng Gao, Hoifung Poon

Figure 1 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 2 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 3 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 4 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Viaarxiv icon