Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Xiang

One Loss for All: Deep Hashing with a Single Cosine Similarity based Learning Objective


Sep 29, 2021
Jiun Tian Hoe, Kam Woh Ng, Tianyu Zhang, Chee Seng Chan, Yi-Zhe Song, Tao Xiang

* Accepted at NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Lifespan Face Synthesis


Aug 13, 2021
Sen He, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Yi-Zhe Song, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang

* To appear in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simpler is Better: Few-shot Semantic Segmentation with Classifier Weight Transformer


Aug 12, 2021
Zhihe Lu, Sen He, Xiatian Zhu, Li Zhang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang

* Accepted by ICCV2021. Code website:https://github.com/zhiheLu/CWT-for-FSS 

  Access Paper or Ask Questions

Global Aggregation then Local Distribution for Scene Parsing


Jul 28, 2021
Xiangtai Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Xiatian Zhu, Tao Xiang

* Accepted by IEEE-TIP-2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.07229 

  Access Paper or Ask Questions

MixStyle Neural Networks for Domain Generalization and Adaptation


Jul 05, 2021
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

* Extension of https://openreview.net/forum?id=6xHJ37MVxxp. Code available at https://github.com/KaiyangZhou/mixstyle-release 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization with MixStyle


Apr 05, 2021
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

* ICLR 2021; Code is available at https://github.com/KaiyangZhou/mixstyle-release 

  Access Paper or Ask Questions

StyleMeUp: Towards Style-Agnostic Sketch-Based Image Retrieval


Mar 31, 2021
Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization: A Survey


Mar 31, 2021
Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy

* v3: um, nothing new, except a little rewording in the abstract 

  Access Paper or Ask Questions

Cloud2Curve: Generation and Vectorization of Parametric Sketches


Mar 29, 2021
Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* Accepted at CVPR 2021 (Poster) 

  Access Paper or Ask Questions

More Photos are All You Need: Semi-Supervised Learning for Fine-Grained Sketch Based Image Retrieval


Mar 25, 2021
Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Aneeshan Sain, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 Code : https://github.com/AyanKumarBhunia/semisupervised-FGSBIR 

  Access Paper or Ask Questions

Vectorization and Rasterization: Self-Supervised Learning for Sketch and Handwriting


Mar 25, 2021
Ayan Kumar Bhunia, Pinaki Nath Chowdhury, Yongxin Yang, Timothy M. Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 Code : https://github.com/AyanKumarBhunia/Self-Supervised-Learning-for-Sketch 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Layout to Image Generation with Enhanced Object Appearance


Mar 22, 2021
Sen He, Wentong Liao, Michael Ying Yang, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Action Recognition with Prototype-centered Attentive Learning


Feb 03, 2021
Xiatian Zhu, Antoine Toisoul, Juan-Manuel Prez-Ra, Li Zhang, Brais Martinez, Tao Xiang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Prototype Learning with Augmented Embeddings for Few-Shot Learning


Jan 23, 2021
Yizhao Gao, Nanyi Fei, Guangzhen Liu, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Songfang Huang


  Access Paper or Ask Questions

Local Black-box Adversarial Attacks: A Query Efficient Approach


Jan 04, 2021
Tao Xiang, Hangcheng Liu, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Xiaofeng Liao

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers


Dec 31, 2020
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, Li Zhang

* project page at https://fudan-zvg.github.io/SETR/ 

  Access Paper or Ask Questions

Margin-Based Transfer Bounds for Meta Learning with Deep Feature Embedding


Dec 02, 2020
Jiechao Guan, Zhiwu Lu, Tao Xiang, Timothy Hospedales

* 14 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary-sensitive Pre-training for Temporal Localization in Videos


Nov 24, 2020
Mengmeng Xu, Juan-Manuel Perez-Rua, Victor Escorcia, Brais Martinez, Xiatian Zhu, Li Zhang, Bernard Ghanem, Tao Xiang

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Hidden Vulnerability of Watermarking for Deep Neural Networks


Sep 18, 2020
Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Han Qiu, Yi Zeng, Tao Xiang, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Hierarchical Modelling for Fine-Grained Sketch Based Image Retrieval


Aug 11, 2020
Aneeshan Sain, Ayan Kumar Bhunia, Yongxin Yang, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* Accepted for ORAL presentation in BMVC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BĂ©zierSketch: A generative model for scalable vector sketches


Jul 14, 2020
Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song

* Accepted as poster at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On Learning Semantic Representations for Million-Scale Free-Hand Sketches


Jul 07, 2020
Peng Xu, Yongye Huang, Tongtong Yuan, Tao Xiang, Timothy M. Hospedales, Yi-Zhe Song, Liang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1804.01401 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Novel Domains for Domain Generalization


Jul 07, 2020
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang

* To appear in ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions