Alert button
Picture for Dejia Xu

Dejia Xu

Alert button

AGG: Amortized Generative 3D Gaussians for Single Image to 3D

Jan 08, 2024
Dejia Xu, Ye Yuan, Morteza Mardani, Sifei Liu, Jiaming Song, Zhangyang Wang, Arash Vahdat

Viaarxiv icon

VASE: Object-Centric Appearance and Shape Manipulation of Real Videos

Jan 04, 2024
Elia Peruzzo, Vidit Goel, Dejia Xu, Xingqian Xu, Yifan Jiang, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Nicu Sebe

Viaarxiv icon

SteinDreamer: Variance Reduction for Text-to-3D Score Distillation via Stein Identity

Dec 31, 2023
Peihao Wang, Zhiwen Fan, Dejia Xu, Dilin Wang, Sreyas Mohan, Forrest Iandola, Rakesh Ranjan, Yilei Li, Qiang Liu, Zhangyang Wang, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

Taming Mode Collapse in Score Distillation for Text-to-3D Generation

Dec 31, 2023
Peihao Wang, Dejia Xu, Zhiwen Fan, Dilin Wang, Sreyas Mohan, Forrest Iandola, Rakesh Ranjan, Yilei Li, Qiang Liu, Zhangyang Wang, Vikas Chandra

Viaarxiv icon

4DGen: Grounded 4D Content Generation with Spatial-temporal Consistency

Dec 28, 2023
Yuyang Yin, Dejia Xu, Zhangyang Wang, Yao Zhao, Yunchao Wei

Viaarxiv icon

LightGaussian: Unbounded 3D Gaussian Compression with 15x Reduction and 200+ FPS

Dec 07, 2023
Zhiwen Fan, Kevin Wang, Kairun Wen, Zehao Zhu, Dejia Xu, Zhangyang Wang

Viaarxiv icon

Feature 3DGS: Supercharging 3D Gaussian Splatting to Enable Distilled Feature Fields

Dec 06, 2023
Shijie Zhou, Haoran Chang, Sicheng Jiang, Zhiwen Fan, Zehao Zhu, Dejia Xu, Pradyumna Chari, Suya You, Zhangyang Wang, Achuta Kadambi

Viaarxiv icon

Multi-Concept T2I-Zero: Tweaking Only The Text Embeddings and Nothing Else

Oct 11, 2023
Hazarapet Tunanyan, Dejia Xu, Shant Navasardyan, Zhangyang Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for Multi-Concept T2I-Zero: Tweaking Only The Text Embeddings and Nothing Else
Figure 2 for Multi-Concept T2I-Zero: Tweaking Only The Text Embeddings and Nothing Else
Figure 3 for Multi-Concept T2I-Zero: Tweaking Only The Text Embeddings and Nothing Else
Figure 4 for Multi-Concept T2I-Zero: Tweaking Only The Text Embeddings and Nothing Else
Viaarxiv icon