Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model CompressionXinglong Sun , Ali Hassani , Zhangyang Wang , Gao Huang , Humphrey Shi

* Accepted at CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Layer-wise Image VectorizationXu Ma , Yuqian Zhou , Xingqian Xu , Bin Sun , Valerii Filev , Nikita Orlov , Yun Fu , Humphrey Shi

* Accepted as Oral Presentation at CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-ResolutionZeyuan Chen , Yinbo Chen , Jingwen Liu , Xingqian Xu , Vidit Goel , Zhangyang Wang , Humphrey Shi , Xiaolong Wang

* Accepted to CVPR 2022. Project page: http://zeyuan-chen.com/VideoINR/ 

   Access Paper or Ask Questions

Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGANQiucheng Wu , Yifan Jiang , Junru Wu , Kai Wang , Gong Zhang , Humphrey Shi , Zhangyang Wang , Shiyu Chang

* 13 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Neighborhood Attention TransformerAli Hassani , Steven Walton , Jiachen Li , Shen Li , Humphrey Shi


   Access Paper or Ask Questions

SinNeRF: Training Neural Radiance Fields on Complex Scenes from a Single ImageDejia Xu , Yifan Jiang , Peihao Wang , Zhiwen Fan , Humphrey Shi , Zhangyang Wang

* Project page: https://vita-group.github.io/SinNeRF/ 

   Access Paper or Ask Questions

Object Localization under Single Coarse Point SupervisionXuehui Yu , Pengfei Chen , Di Wu , Najmul Hassan , Guorong Li , Junchi Yan , Humphrey Shi , Qixiang Ye , Zhenjun Han

* accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

AdaFocus V2: End-to-End Training of Spatial Dynamic Networks for Video RecognitionYulin Wang , Yang Yue , Yuanze Lin , Haojun Jiang , Zihang Lai , Victor Kulikov , Nikita Orlov , Humphrey Shi , Gao Huang


   Access Paper or Ask Questions

SeMask: Semantically Masked Transformers for Semantic SegmentationJitesh Jain , Anukriti Singh , Nikita Orlov , Zilong Huang , Jiachen Li , Steven Walton , Humphrey Shi

* 13 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion GuidanceXihui Liu , Dong Huk Park , Samaneh Azadi , Gong Zhang , Arman Chopikyan , Yuxiao Hu , Humphrey Shi , Anna Rohrbach , Trevor Darrell

* Project page https://xh-liu.github.io/sdg/ 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>