Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Humphrey Shi

ConvMLP: Hierarchical Convolutional MLPs for Vision


Sep 09, 2021
Jiachen Li, Ali Hassani, Steven Walton, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Accelerating Neural Architecture Search with Training-Free and Theory-Grounded Metrics


Aug 26, 2021
Wuyang Chen, Xinyu Gong, Yunchao Wei, Humphrey Shi, Zhicheng Yan, Yi Yang, Zhangyang Wang

* submitted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

MSN: Efficient Online Mask Selection Network for Video Instance Segmentation


Jun 19, 2021
Vidit Goel, Jiachen Li, Shubhika Garg, Harsh Maheshwari, Humphrey Shi

* 3rd Place Solution to the YouTube-VIS Challenge at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RSCA: Real-time Segmentation-based Context-Aware Scene Text Detection


May 26, 2021
Jiachen Li, Yuan Lin, Rongrong Liu, Chiu Man Ho, Humphrey Shi

* CVPR 2021 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Is In-Domain Data Really Needed? A Pilot Study on Cross-Domain Calibration for Network Quantization


May 16, 2021
Haichao Yu, Linjie Yang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-IoU: Improving Label Assignment in Anchor-Free Object Detection


Apr 29, 2021
Jiachen Li, Bowen Cheng, Rogerio Feris, Jinjun Xiong, Thomas S. Huang, Wen-Mei Hwu, Humphrey Shi

* CVPR 2021 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Escaping the Big Data Paradigm with Compact Transformers


Apr 12, 2021
Ali Hassani, Steven Walton, Nikhil Shah, Abulikemu Abuduweili, Jiachen Li, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Track Instances without Video Annotations


Apr 01, 2021
Yang Fu, Sifei Liu, Umar Iqbal, Shalini De Mello, Humphrey Shi, Jan Kautz

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UltraSR: Spatial Encoding is a Missing Key for Implicit Image Function-based Arbitrary-Scale Super-Resolution


Mar 23, 2021
Xingqian Xu, Zhangyang Wang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels


Mar 05, 2021
Yuqian Zhou, Hanchao Yu, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Consistency Regularization for Semi-Supervised Transfer Learning


Mar 03, 2021
Abulikemu Abuduweili, Xingjian Li, Humphrey Shi, Cheng-Zhong Xu, Dejing Dou

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Clique: Spatiotemporal Object Re-identification at the City Scale


Dec 17, 2020
Tiantu Xu, Kaiwen Shen, Yang Fu, Humphrey Shi, Felix Xiaozhu Lin


  Access Paper or Ask Questions

CompFeat: Comprehensive Feature Aggregation for Video Instance Segmentation


Dec 07, 2020
Yang Fu, Linjie Yang, Ding Liu, Thomas S. Huang, Humphrey Shi

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Text Segmentation: A Novel Dataset and A Text-Specific Refinement Approach


Nov 27, 2020
Xingqian Xu, Zhifei Zhang, Zhaowen Wang, Brian Price, Zhonghao Wang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space


Nov 23, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Kai Wang, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Mark Hasegawa-Johnson, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Human-Object Interaction Detection:A Quick Survey and Examination of Methods


Sep 27, 2020
Trevor Bergstrom, Humphrey Shi

* Published at The 1st International Workshop On Human-Centric Multimedia Analysis, at ACM Multimedia Conference 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for 3D Point Cloud Understanding: A Survey


Sep 18, 2020
Haoming Lu, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Deep Image Matting


Sep 14, 2020
Haichao Yu, Ning Xu, Zilong Huang, Yuqian Zhou, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation


Jun 28, 2020
Hanchao Yu, Xiao Chen, Humphrey Shi, Terrence Chen, Thomas S. Huang, Shanhui Sun

* Accepted by MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Attention Networks for Image Restoration


Jun 03, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yulun Zhang, Jiahui Yu, Yuqian Zhou, Ding Liu, Yun Fu, Thomas S. Huang, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution with Cross-Scale Non-Local Attention and Exhaustive Self-Exemplars Mining


Jun 02, 2020
Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yuqian Zhou, Lichao Huang, Thomas S. Huang, Humphrey Shi

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning-Based Automated Image Segmentation for Concrete Petrographic Analysis


May 28, 2020
Yu Song, Zilong Huang, Chuanyue Shen, Humphrey Shi, David A Lange

* Accepted as a journal publication by Cement & Concrete Research 

  Access Paper or Ask Questions