Alert button
Picture for Yuxin Li

Yuxin Li

Alert button

HOPE: Hybrid-granularity Ordinal Prototype Learning for Progression Prediction of Mild Cognitive Impairment

Jan 19, 2024
Chenhui Wang, Yiming Lei, Tao Chen, Junping Zhang, Yuxin Li, Hongming Shan

Viaarxiv icon

Complementary Information Mutual Learning for Multimodality Medical Image Segmentation

Jan 05, 2024
Chuyun Shen, Wenhao Li, Haoqing Chen, Xiaoling Wang, Fengping Zhu, Yuxin Li, Xiangfeng Wang, Bo Jin

Viaarxiv icon

IQAGPT: Image Quality Assessment with Vision-language and ChatGPT Models

Dec 25, 2023
Zhihao Chen, Bin Hu, Chuang Niu, Tao Chen, Yuxin Li, Hongming Shan, Ge Wang

Viaarxiv icon

Federated learning-outcome prediction with multi-layer privacy protection

Dec 25, 2023
Yupei Zhang, Yuxin Li, Yifei Wang, Shuangshuang Wei, Yunan Xu, Xuequn Shang

Viaarxiv icon

Local-Global History-aware Contrastive Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning

Dec 04, 2023
Wei Chen, Huaiyu Wan, Yuting Wu, Shuyuan Zhao, Jiayaqi Cheng, Yuxin Li, Youfang Lin

Viaarxiv icon

Towards Efficient 3D Object Detection in Bird's-Eye-View Space for Autonomous Driving: A Convolutional-Only Approach

Dec 01, 2023
Yuxin Li, Qiang Han, Mengying Yu, Yuxin Jiang, Chaikiat Yeo, Yiheng Li, Zihang Huang, Nini Liu, Hsuanhan Chen, Xiaojun Wu

Viaarxiv icon

Do LLMs Implicitly Exhibit User Discrimination in Recommendation? An Empirical Study

Nov 13, 2023
Chen Xu, Wenjie Wang, Yuxin Li, Liang Pang, Jun Xu, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Do LLMs Implicitly Exhibit User Discrimination in Recommendation? An Empirical Study
Figure 2 for Do LLMs Implicitly Exhibit User Discrimination in Recommendation? An Empirical Study
Figure 3 for Do LLMs Implicitly Exhibit User Discrimination in Recommendation? An Empirical Study
Figure 4 for Do LLMs Implicitly Exhibit User Discrimination in Recommendation? An Empirical Study
Viaarxiv icon

InsertNeRF: Instilling Generalizability into NeRF with HyperNet Modules

Aug 26, 2023
Yanqi Bao, Tianyu Ding, Jing Huo, Wenbin Li, Yuxin Li, Yang Gao

Viaarxiv icon

Where and How: Mitigating Confusion in Neural Radiance Fields from Sparse Inputs

Aug 05, 2023
Yanqi Bao, Yuxin Li, Jing Huo, Tianyu Ding, Xinyue Liang, Wenbin Li, Yang Gao

Figure 1 for Where and How: Mitigating Confusion in Neural Radiance Fields from Sparse Inputs
Figure 2 for Where and How: Mitigating Confusion in Neural Radiance Fields from Sparse Inputs
Figure 3 for Where and How: Mitigating Confusion in Neural Radiance Fields from Sparse Inputs
Figure 4 for Where and How: Mitigating Confusion in Neural Radiance Fields from Sparse Inputs
Viaarxiv icon

Delving into Semantic Scale Imbalance

Jan 10, 2023
Yanbiao Ma, Licheng Jiao, Fang Liu, Yuxin Li, Shuyuan Yang, Xu Liu

Figure 1 for Delving into Semantic Scale Imbalance
Figure 2 for Delving into Semantic Scale Imbalance
Figure 3 for Delving into Semantic Scale Imbalance
Figure 4 for Delving into Semantic Scale Imbalance
Viaarxiv icon