Alert button
Picture for Bo Chen

Bo Chen

Alert button

OAG-Bench: A Human-Curated Benchmark for Academic Graph Mining

Feb 24, 2024
Fanjin Zhang, Shijie Shi, Yifan Zhu, Bo Chen, Yukuo Cen, Jifan Yu, Yelin Chen, Lulu Wang, Qingfei Zhao, Yuqing Cheng, Tianyi Han, Yuwei An, Dan Zhang, Weng Lam Tam, Kun Cao, Yunhe Pang, Xinyu Guan, Huihui Yuan, Jian Song, Xiaoyan Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

FedCore: Straggler-Free Federated Learning with Distributed Coresets

Jan 31, 2024
Hongpeng Guo, Haotian Gu, Xiaoyang Wang, Bo Chen, Eun Kyung Lee, Tamar Eilam, Deming Chen, Klara Nahrstedt

Viaarxiv icon

xTrimoPGLM: Unified 100B-Scale Pre-trained Transformer for Deciphering the Language of Protein

Jan 11, 2024
Bo Chen, Xingyi Cheng, Pan Li, Yangli-ao Geng, Jing Gong, Shen Li, Zhilei Bei, Xu Tan, Boyan Wang, Xin Zeng, Chiming Liu, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang, Le Song

Viaarxiv icon

SnapCap: Efficient Snapshot Compressive Video Captioning

Jan 10, 2024
Jianqiao Sun, Yudi Su, Hao Zhang, Ziheng Cheng, Zequn Zeng, Zhengjue Wang, Bo Chen, Xin Yuan

Viaarxiv icon

keqing: knowledge-based question answering is a nature chain-of-thought mentor of LLM

Dec 31, 2023
Chaojie Wang, Yishi Xu, Zhong Peng, Chenxi Zhang, Bo Chen, Xinrun Wang, Lei Feng, Bo An

Viaarxiv icon

YAYI 2: Multilingual Open-Source Large Language Models

Dec 22, 2023
Yin Luo, Qingchao Kong, Nan Xu, Jia Cao, Bao Hao, Baoyu Qu, Bo Chen, Chao Zhu, Chenyang Zhao, Donglei Zhang, Fan Feng, Feifei Zhao, Hailong Sun, Hanxuan Yang, Haojun Pan, Hongyu Liu, Jianbin Guo, Jiangtao Du, Jingyi Wang, Junfeng Li, Lei Sun, Liduo Liu, Lifeng Dong, Lili Liu, Lin Wang, Liwen Zhang, Minzheng Wang, Pin Wang, Ping Yu, Qingxiao Li, Rui Yan, Rui Zou, Ruiqun Li, Taiwen Huang, Xiaodong Wang, Xiaofei Wu, Xin Peng, Xina Zhang, Xing Fang, Xinglin Xiao, Yanni Hao, Yao Dong, Yigang Wang, Ying Liu, Yongyu Jiang, Yungan Wang, Yuqi Wang, Zhangsheng Wang, Zhaoxin Yu, Zhen Luo, Wenji Mao, Lei Wang, Dajun Zeng

Viaarxiv icon

ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction

Oct 30, 2023
Hangyu Wang, Jianghao Lin, Xiangyang Li, Bo Chen, Chenxu Zhu, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Figure 1 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Hierarchical Vector Quantized Transformer for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection

Oct 22, 2023
Ruiying Lu, YuJie Wu, Long Tian, Dongsheng Wang, Bo Chen, Xiyang Liu, Ruimin Hu

Figure 1 for Hierarchical Vector Quantized Transformer for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection
Figure 2 for Hierarchical Vector Quantized Transformer for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection
Figure 3 for Hierarchical Vector Quantized Transformer for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection
Figure 4 for Hierarchical Vector Quantized Transformer for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection
Viaarxiv icon

ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction

Oct 17, 2023
Jianghao Lin, Bo Chen, Hangyu Wang, Yunjia Xi, Yanru Qu, Xinyi Dai, Kangning Zhang, Ruiming Tang, Yong Yu, Weinan Zhang

Figure 1 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 2 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 3 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 4 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Viaarxiv icon