Alert button
Picture for Xian Wu

Xian Wu

Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey

Dec 29, 2023
Derong Xu, Wei Chen, Wenjun Peng, Chao Zhang, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Xian Wu, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

COOPER: Coordinating Specialized Agents towards a Complex Dialogue Goal

Dec 19, 2023
Yi Cheng, Wenge Liu, Jian Wang, Chak Tou Leong, Yi Ouyang, Wenjie Li, Xian Wu, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Improving Biomedical Entity Linking with Retrieval-enhanced Learning

Dec 15, 2023
Zhenxi Lin, Ziheng Zhang, Xian Wu, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Emerging Drug Interaction Prediction Enabled by Flow-based Graph Neural Network with Biomedical Network

Nov 15, 2023
Yongqi Zhang, Quanming Yao, Ling Yue, Xian Wu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

A Survey of Large Language Models in Medicine: Progress, Application, and Challenge

Nov 09, 2023
Hongjian Zhou, Boyang Gu, Xinyu Zou, Yiru Li, Sam S. Chen, Peilin Zhou, Junling Liu, Yining Hua, Chengfeng Mao, Xian Wu, Zheng Li, Fenglin Liu

Viaarxiv icon

MOELoRA: An MOE-based Parameter Efficient Fine-Tuning Method for Multi-task Medical Applications

Oct 21, 2023
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding

Oct 13, 2023
Ling Yue, Yongqi Zhang, Quanming Yao, Yong Li, Xian Wu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Yefeng Zheng

Figure 1 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 2 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 3 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Figure 4 for Relation-aware Ensemble Learning for Knowledge Graph Embedding
Viaarxiv icon

JoTR: A Joint Transformer and Reinforcement Learning Framework for Dialog Policy Learning

Sep 01, 2023
Wai-Chung Kwan, Huimin Wang, Hongru Wang, Zezhong Wang, Xian Wu, Yefeng Zheng, Kam-Fai Wong

Figure 1 for JoTR: A Joint Transformer and Reinforcement Learning Framework for Dialog Policy Learning
Figure 2 for JoTR: A Joint Transformer and Reinforcement Learning Framework for Dialog Policy Learning
Figure 3 for JoTR: A Joint Transformer and Reinforcement Learning Framework for Dialog Policy Learning
Figure 4 for JoTR: A Joint Transformer and Reinforcement Learning Framework for Dialog Policy Learning
Viaarxiv icon

MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning

Aug 25, 2023
Bang Yang, Fenglin Liu, Xian Wu, Yaowei Wang, Xu Sun, Yuexian Zou

Figure 1 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 2 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 3 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 4 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Viaarxiv icon